A. A. Kęstutis Jonas Malašauskas

   2017 m. liepos 19 d. po sunkios ligos Amžinybėn iškeliavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos veteranas, LKKSS VAS Pasieniečių būrio narys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris KĘSTUTIS JONAS MALAŠAUSKAS (1949 – 2017)

A. A. Edmundas Simanaitis

    2017 m. vasario 27  d. Amžinybėn iškeliavo buvęs Krašto apsaugos viceministras, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio narys, kariuomenės kūrėjas savanoris Edmundas Simanaitis

AtA Jonas Rimkevičius

Spalio 10 d. mirė LKKSS VAS narys kpt. Jonas Rimkevičius. Velionis buvo vienas pirmųjų atkurtos LR savanorių, gynė LR Parlamento rūmus, saugojo atkurtos LR sieną Medininkų poste, tarnavo LR Pasienio tarnyboje. Nuo 1990 m. buvo aktyvus žurnalo „Kardas“ ir kitos karinės spaudos rėmėjas, autorius ir platintojas.

AtA Vincas Gudukas

2016-02-20 Amžinybėn iškeliavo  medicinos tarnybos dimisijos pulkininkas, medicinos mokslų daktaras, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos, Sausio 13-osios brolijos narys Vincas Gudukas.

AtA Antanas Lukša

Ei­da­mas 93-iuosius am­ži­ny­bėn iš­ėjo gar­sios Lie­tu­vos par­ti­za­nų šei­mos jau­niau­sias sū­nus An­ta­nas Lukša.

AtA Gediminas Jurčiukonis

2015-12-17 d. mirė LKKSS VAS narys dim. plk. ltn. Gediminas Jurčiukonis. Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Vilniaus miesto tarybos deputatas, Parlamento gynybos štabo narys ir pirmasis Krašto apsaugos departamento Vilniaus apskrities  komendantas. 

Pro Memoria Algirdas Meškauskas

Antradienį, 2015 m. gruodžio 8 dieną, į Liepynės kapines išlydėjome LKKSS Vilniaus skyriaus narį Algirdą Meškauską. Visai neseniai Algirdas tapo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariu, todėl gal būtų teisingiau apie velionį parašyti taip, kaip jis rašė apie save, pateikdamas biografiją planuojamam leidiniui apie LKKSS Vilniaus skyrių ir narius.