LKKSS VAS valdybos posėdžio
2017-02-01 protokolo Nr. 3
2 priedas

 

LKKSS VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS NARIŲ LAIDOJIMO LIEPYNĖS KAPINĖSE
VAS SKIRTAME SKLYPE (ŽIRNIŲ G. 28, VILNIUS)

TVARKOS  APRAŠAS

 1. Vilniaus miesto savivaldybė Liepynės kapinių 13-ame kvartale skyrė plotą LKKSS Vilniaus apskrities skyriui (toliau – VAS), kuriame suprojektuotos 164 dvivietės kapavietės (toliau – sklypas).

2.Savivaldybė 2011-07-01 raštu Nr. A51-23544(2.9.3.19-UK2) „Dėl kvartalo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariams laidoti“ įpareigojo laikytis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1798 (šiuo metu – 2012-11-28 sprendimo Nr. 1-901 redakcija).

3. VAS ir Liepynės kapines administruojanti UAB „Labradoras“ (toliau – Bendrovė) 2011-11-17 sudarė bendradarbiavimo sutartį, kurioje nustatyta:
3.1. mirusieji laidojami eilės tvarka pagal VAS parengtą sklypo planą su sunumeruotomis kapavietėmis;
3.2. sklype kapavietės įrengiamos ir kapaviečių statiniai statomi tik pagal VAS parengtą tipinį projektą;
3.3. visus darbus, priklausančius išimtinai Bendrovės kompetencijai (kapavietės įrengimas ir kt.), sklype atlieka išskirtinai Bendrovė pagal jos nustatytus darbų įkainius, priklausančius nuo jos kainodaros sąlygų ir jas įtakojančių veiksnių.

4. Sklypo kapavietės skirtos tik VAS narių (toliau – narys) su pačiais artimiausiais jų šeimos nariais, susijusiais kraujo giminystės arba įvaikinimo bei santuokos ar pagal civilinę teisę pripažintos partnerystės* ryšiu, laidoti. Vienam nariui suteikiama tik viena kapavietė.

5. Narys išankstinę teisę į palaidojimą sklype įgyja išreiškęs tokią savo valią bet kokia jam priimtina forma, turėdamas galimybę kartu nurodyti apsisprendimą, kad tame pačiame kape gali būti palaidota jo žmona (narės – vyras) ar kitoks partneris (toliau – sutuoktinis).

6. Pagal išankstinę nario valios išraišką dėl palaidojimo kapavietės rezervuojamos be konkretaus kapavietės numerio. Iš anksto tokios valios neišreiškę nariai ir jų artimieji sklype gali būti laidojami tol, kol yra laisvų, pagal išankstinę valią nerezervuotų kapaviečių.

7. Jei išankstiniu savo pareiškimu narys nebuvo nurodęs, kad pageidauja būti palaidotas su sutuoktiniu, pirmiau mirus pastarajam, taip pat – nesusituokusiam nario vaikui (įvaikiui) ar kitam savo šeimos neturinčiam artimajam, leidimas laidoti juos VAS valdybos yra svarstomas tuoj pat (gali būti – virtualiame posėdyje – internetu ar telefonu, fiksuojant ir išsaugant tokio posėdžio eigą ir rezultatus), gavus nario prašymą raštu su pridėta giminystę (įvaikinimą, partnerystę, kitą ryšį) patvirtinančio dokumento kopija (netvirtinta, pateikiant originalą sutikrinimui).

8. 7-me punkte nurodytu atveju narys užtikrina, kad sklypo naudojimas išimtinai VAS narių laidojimo principui nebus pažeistas. Tuo tikslu su VAS jis pasirašo nustatytos formos Sutartį (šio aprašo 1 priedas).

9. Narį palaidojus pirmuoju, jo artimiesiems, nurodytiems 4-me punkte, galioja visos teisės, pareigos ir kitos sąlygos, išdėstytos šiame VAS narių laidojimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

10. Sklype gali būti laidojamas narys, kuris mirties metu gyveno ar savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs ir ne Vilniaus mieste, jei Vilniuje gyvena jo vaikai ar kiti šeimos nariai, turintys laidojančio asmens teisę ir teikiantys savivaldybei prašymą skirti kapavietę. Šiuo atveju tokiam asmeniui leidimą skirti kapavietę Liepynės kapinių VAS sklype gauti išduodamas VAS tarpininkavimo raštas.

11. Visi palaidojimai vykdomi atsižvelgiant į 3.1. p. nurodytą sąlygą, t.y. iš eilės laisvoje kapavietėje pagal kapaviečių numerius.

12. Viename kape karstuose gali būti palaidoti ne daugiau kaip dveji palaikai, įskaitant patį narį. Kiti palaidojimai galimi tik praėjus kapo ramybės laikotarpiui, nustatytam Kapinių tvarkymo taisyklėmis (ne trumpesnis kaip 25 m.), arba laidojant kremuotus palaikus urnose.

13. Kadangi tipiniame kapo paminkle numatyta galimybė padaryti įrašą tik apie du palaidojimus, (šešios eilutės), laidojant daugiau, kapą prižiūrintis asmuo (narys ar šeimos atstovas) turi išspręsti įrašo suredagavimą (sutalpinant jį įrašui skirtame plote ar įmontuojant kape papildomą įrašo plokštę).

14. Kapavietė sklype paskiriama tokia tvarka:
14.1. Mirus VAS sklype laidojamam asmeniui, velionio šeimos narys su iš civilinės metrikacijos skyriaus gauto Mirties liudijimo kopija, raštu kreipiasi į VAS valdybos paskirtą už kapinių reikalus atsakingą narį, o jam nesant – į bet kurį kitą valdybos narį ar pirmininką (kontaktus galima rasti VAS internetinėje svetainėje (www.kariuomeneskurejai.lt) dėl leidimo laidoti sklype Liepynės kapinėse (2 priedas);
14.2. Atsakingas VAS valdybos atstovas pasirašytinai supažindina velionio šeimos narį su šiuo Aprašu ir užpildo Skyriaus narių bei jų artimųjų laidojimo VAS sklype įforminimo dokumentus ir žurnalą (3 priedas);
14.3. Įforminami dokumentai bei šis Aprašas yra saugomi LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13 esančiose VAS patalpose;
14.4. Su Mirties  liudijimo kopija ir išduotu Tarpininkavimo raštu (leidimu) laidoti VAS sklype velionio šeimos narys kreipiasi į Liepynės kapinių administraciją (ne Viniuje gyvenusių narių – į Vilniaus miesto savivaldybę).

15. Kapo paminklą velionio artimieji, o juos palaidojus pirmiau – narys, pastato ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirmo palaidojimo. Kapo paminklas pastatomas tik pagal tipinį VAS valdybos patvirtintą projektą.

16. Buvusiems nariams leidimas laidotis Liepynės kapinių VAS sklype nesuteikiamas, išskyrus atvejį, kai buvęs narys turi įsipareigojimų pagal Aprašo 8. punktą.

17. LKKSS VAS narių laidojimo Liepynės kapinių sklype tvarka gali būti keičiama VAS valdybos nutarimu, apie tai paskelbiant visiems nariams, o išreiškusius valią dėl ketinimo laidotis sklype bei tokių mirusių narių artimuosius – informuojant ryšių kanalais.

*PASTABA. Tvirtinant Aprašą partnerystės įteisinimas poįstatyminiais aktais yra neužbaigtas. Teisė laidoti sugyventinį nariui skirtoje kapavietėje pagal šį aprašą atsiras įteisinus partnerystės registravimą.
Iki tol tokių laidojimų atvejai VAS valdybos gali būti nagrinėjami individualiai.

_______________________