Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatai

ĮREGISTRUOTA
Juridinių asmenų registre
2019 m. rugpjūčio 13 d.
Kodas 291696950

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (toliau tekste – Sąjunga) yra savanoriška asociacija, vienijanti visų laikų Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius ir tęsianti 1927 m. įkurtos Sąjungos tikslus, uždavinius ir tradicijas.
2. Sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia Sąjungos įstatais. Sąjunga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Sąjungos įstatuose.
3. Sąjungos teisinė forma – asociacija.
4. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.
5. Sąjunga veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sąjunga formuojama pagal Lietuvos Respublikos teritorinį – administracinį padalinimą apskritimis, kurių skyriai sudaro Sąjungą. Sąjungos pagrindinis vienetas yra teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas Sąjungos skyrius (toliau tekste – Sąjungos skyrius). Sąjungos skyrius yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, įstatus, vėliavą ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Sąjungoje gali veikti ir filialai, neturintys juridinio asmens statuso.
6. Sąjungos skyriai veikia savarankiškai.
7. Sąjunga gali naudoti sutrumpintą pavadinimą – LKKSS. Sąjunga įsteigta neribotam laikui.
8. Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
9. Sąjunga turi savo vėliavą, antspaudą ir ženklą.
10. Sąjungos buveinė keičiama Sąjungos valdybos (toliau tekste – Valdyba) sprendimu.

2. SĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI

1. Sąjungos veiklos tikslai:
1.1. saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę;
1.2. ugdyti tautinę savimonę, visuomenės pagarbą Lietuvos kariuomenei, saugoti jos istorinę atmintį;
1.3. rūpintis Sąjungos narių ir jų šeimų socialinėmis garantijomis bei ginti jų teises;
1.4. rūpintis žuvusių karių, savanorių, buvusių partizanų ir kitų Lietuvos nepriklausomybės gynėjų atminimo įamžinimu;
1.5. remti ir stiprinti Lietuvos kariuomenę;
1.6. propaguoti Lietuvos kariuomenę visuomenėje vykdant edukacinę veiklą suaugusiems ir vaikams;
1.7. organizuoti įvairius renginius, paskaitas, konferencijas ir dalyvauti projektuose ir renginiuose, susijusiuose su Sąjungos veiklos tikslais;
1.8. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Sąjungos tikslus ir uždavinius;
1.9. teikti siūlymus rengti ir tobulinti valstybės gynybą ir karo tarnybą bei karių pareigas ir teises reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus;
1.10. rinkti medžiagą apie Lietuvos kariuomenės praeitį ir dabartį, pasižymėjusius karius, kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę;
1.11. bendradarbiauti su tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariais, visuomeninėmis organizacijomis, remiančiomis Lietuvos kariuomenę;
1.12. gauti lėšų ar kitokio turto iš kitų visuomeninių organizacijų, fondų, labdaros ar paramos organizacijų, taip pat iš kitų fizinių ir juridinių asmenų;
1.13. gauti lėšų iš valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių konkretiems Sąjungos projektams ir/ar programoms vykdyti;
1.14. būti kitų juridinių asmenų steigėja ir/ar dalyve kitų juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų steigime, jungtis su kitais juridiniais asmenimis į asociacijas, kitų formų susivienijimus;
1.15. teikti Sąjungos narius valstybiniams ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos apdovanojimams;
1.16. steigti Sąjungos apdovanojimus ir pasižymėjimo ženklus;
1.17. vykdyti kitą veiklą, atitinkančią Sąjungos tikslus.
2. Siekdama savo tikslų Sąjunga bendradarbiauja su kitomis asociacijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

3. SĄJUNGOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Sąjungą sudaro tikrieji nariai, garbės nariai ir rėmėjai, sulaukę 18 metų, veiksnūs fiziniai asmenys.
2. Sąjungos tikraisiais nariais (toliau tekste – tikrasis narys) gali būti:
2.1. asmenys, tapę Sąjungos nariais iki šių įstatų įsigaliojimo dienos;
2.2. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kario savanorio statusas;
2.3. asmenys, saugoję įvairius valstybinius objektus, kūrę Krašto apsaugos struktūras, tarnavę Krašto apsaugos departamente, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje, Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, Lietuvos šaulių sąjungoje, pasienyje, prisiekę Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.;
3. Sąjungos garbės nariais (toliau tekste – garbės nariai) gali būti ypatingai nusipelnę Lietuvos Respublikai asmenys, ginkluoto ir/ar neginkluoto pasipriešinimo Lietuvos okupacijai dalyviai.
4. Sąjungos rėmėjais gali būti asmenys, dalyvaujantys Sąjungos veikloje ir remiantys Sąjungos tikslus.
5. Tikrieji nariai ir rėmėjai moka stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį, kurių dydį nustato Sąjungos visuotinis narių susirinkimas. Garbės nariai nemoka stojamojo ir metinio. nario mokesčio. Stojamojo mokesčio ir nario metinio mokesčio mokėjimo tvarką nustato Sąjungos skyrių valdybos.
6. Tikrieji nariai turi teisę:
6.1. dalyvauti ir balsuoti Sąjungos visuotiniame narių susirinkime;
6.2. rinkti ir būti išrinktais į Sąjungos valdymo organus, išskyrus buvusius komunistų partijos narius;
6.3. dalyvauti Sąjungos veikloje ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;
6.4. gauti tikrojo nario pažymėjimą, įsigyti Sąjungos ženklą ir kitą LKKSS nario atributiką;
6.5. siūlyti kandidatus į Sąjungos valdymo organus;
6.6. gauti likviduojamos Sąjungos turto dalį, kuri negali viršyti metinio nario mokesčio dydžio.
7. Sąjungos steigėjai turi visas tikrųjų narių teises.
8. Kiekvienas narys privalo:
8.1. laikytis Sąjungos įstatų ir vykdyti Sąjungos visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas), Sąjungos valdybos nutarimus (sprendimus);
8.2. laiku mokėti nario mokestį, išskyrus garbės narius.
9. Sąjungos garbės nariai ir rėmėjai turi teisę:
9.1. dalyvauti ir pasisakyti Sąjungos visuotiniame narių susirinkime;
9.2. turėti patariamąjį balsą renkant tikruosius narius į Sąjungos valdymo organus;
9.3. dalyvauti Sąjungos veikloje ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;
9.4. gauti garbės nario ar rėmėjo pažymėjimą, įsigyti Sąjungos ar Sąjungos rėmėjo ženklą ir kitą LKKSS nario atributiką.
10. Sąjungos skyriaus valdybos sprendimu tikrajam nariui, kuris dėl sveikatos būklės negali aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje arba dėl sunkios materialinės padėties negali mokėti nario mokesčio, jam pageidaujant, gali būti suteiktas pasyviojo nario statusas. Tokiu atveju pasyvusis narys išsaugo visas tikrojo nario teises ir pareigas, tačiau pasyvusis narys atleidžiamas nuo pareigos mokėti metinį nario mokestį.
Sąjungos skyriaus valdyba negali suteikti pasyviojo nario statuso daugiau negu vienam trečdaliui skyriaus tikrųjų narių.

4. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ SĄJUNGOS TVARKA BEI SĄLYGOS

1. Asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, užpildo Sąjungos skyriui adresuotą prašymą – anketą, jame nurodant norimą narystės statusą (tikrasis narys, rėmėjas ar garbės narys). Sąjungos skyrius priima sprendimą dėl nario priėmimo į Sąjungą per 60 dienų, nuo prašymo gavimo.
2. Sąjungos nariu tampama Sąjungos skyriui sumokėjus nustatytą stojamąjį ir metinį nario mokestį už einamuosius metus.
3. Narys, norintis išstoti iš Sąjungos, teikia rašytinį prašymą Sąjungos skyriui, kuris per 60 dienų priima sprendimą išbraukti asmenį iš narių sąrašų.
Narys, pageidaujantis priklausyti kitam Sąjungos skyriui, teikia rašytinį prašymą tam Sąjungos skyriui, kuriam nori priklausyti ir to Sąjungos skyriaus valdyba per 60 dienų priima sprendimą dėl nario priėmimo.
4. Į Sąjungą nepriimama, jeigu pretenduojantis būti Sąjungos nariu:
4.1. pateikė melagingus duomenis;
4.2. jau kartą buvo Sąjungos nariu ir buvo pašalintas iš Sąjungos Sąjungos skyriaus valdybos sprendimu dėl elgesio, kenkusio Sąjungos garbei, Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimo bei elgesio, nederančio visuotinai priimtoms moralės bei etikos normoms;
4.3. dirbo SSRS represinėse struktūrose – KGB ir GRU ar bendradarbiavo su jomis.
5. Narystė sąjungoje nutrūksta Sąjungos skyriaus valdybos sprendimu:
5.1. išaiškėjus bendradarbiavimo faktui su buvusios SSRS represinėmis struktūromis (KGB, GRU) ar dabartinėmis kaimyninių, ne NATO ir ES, valstybių žvalgybinėmis struktūromis;
5.2. jei Sąjungos tikrojo nario, garbės nario ar rėmėjo elgesys kenkia Sąjungos garbei, daro materialinę žalą Sąjungai, nesiderina su visuotinai priimtomis moralės bei etikos normomis, šiurkščiai pažeidžia Sąjungos įstatus ar/ir Lietuvos Respublikos įstatymus;
5.3. narys miršta;
5.4. nario prašymu;
5.5. tikrajam nariui ar rėmėjui dvejus metus iš eilės nesumokėjus nario mokesčio.
6. Tikrųjų narių ir rėmėjų, per vienerius kalendorinius metus nesumokėjusių nario mokesčio, narystė Sąjungoje sustabdoma Sąjungos skyriaus sprendimu, kol mokestis bus sumokėtas. Narys, kurio narystė sustabdyta, neturi balso teisės Sąjungos skyriaus ir Sąjungos visuotiniame narių susirinkime.
7. Sprendimus dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo priima Sąjungos skyriaus valdyba, 2/3 posėdyje dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma. Pasiūlymą pašalinti Sąjungos narį Sąjungos skyriaus valdybai gali pateikti Sąjungos valdyba.
8. Sąjungos skyriaus valdybos sprendimai dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo gali būti apskųsti Sąjungos valdybai ar Sąjungos Etikos komisijai.
9. Išstojęs arba pašalintas iš Sąjungos narys atlygina skolas, grąžina turėtą Sąjungos pažymėjimą. Negrąžinus pažymėjimo, informacija apie nario pašalinimą skelbiama vietinėje spaudoje.
10. Stojamasis ir metiniai nario mokesčiai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
11. Narys, kurio narystė Sąjungoje nutrūko dėl šio straipsnio 5.5 punkte nurodytos priežasties, gali teikti rašytinį prašymą tam Sąjungos skyriui, kuriam pageidauja priklausyti, pažadėdamas likviduoti nario mokesčio skolas pagal Sąjungos skyriaus valdybos nustatytą tvarką ir šio Sąjungos skyriaus valdyba per 60 dienų priima sprendimą dėl narystės atstatymo Sąjungoje.

5. SĄJUNGOS VALDYMO ORGANAI

1. Sąjungos organai yra: visuotinis Sąjungos narių susirinkimas (toliau tekste – Susirinkimas) ir kolegialus valdymo organas – Sąjungos valdyba.
2. Sąjungoje sudaromi kiti organai: Revizijos komisija ir Etikos komisija.

6. VISUOTINIO SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

1. Susirinkimas yra aukščiausias Sąjungos valdymo organas. Susirinkimas vykdo šias funkcijas:
1.1. priima ir keičia Sąjungos įstatus;
1.2. numato Sąjungos veiklos kryptis;
1.3. tvirtina Sąjungos valdybos ataskaitą, išklauso Revizijos komisijos ir Etikos komisijos ataskaitas;
1.4. priima sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
1.5. renka Revizijos komisiją ir Etikos komisiją;
1.6. tvirtina Sąjungos valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos nuostatus;
1.7. steigia Sąjungos skyrius;
1.8. tvirtina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę;
1.9. nustato Sąjungos narių stojamojo mokesčio dydį, Sąjungos tikrojo nario ir nario rėmėjo metinio mokesčio dydį;
1.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir/ar tarptautinių organizacijų steigimo, dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu ir / ar dėl jungimosi su kitais juridiniais asmenimis į asociacijas, kitų formų susivienijimus;
1.11. priima kitus sprendimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
2. Sąjungos valdyba turi teisę šaukti eilinį ir neeilinį Susirinkimą.
3. Eilinį Susirinkimą Sąjungos valdyba privalo sušaukti ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip 60 dienų po finansinių metų pabaigos.
4. Neeilinį Susirinkimą Sąjungos valdyba privalo sušaukti Sąjungos valdybai ar Revizijos komisijai nutarus 1/2 balsų dauguma arba reikalaujant vienam trečdaliui Sąjungos tikrųjų narių.
5. Sąjungos nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą informuojami ne vėliau kaip prieš dvi savaites rašytiniu pranešimu arba ne vėliau kaip prieš dvi savaites apie įvyksiantį visuotinį susirinkimą Sąjungos valdyba privalo paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“.
6. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Sąjungos narys ar valdymo organas.
7. Susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/2 Sąjungos tikrųjų narių.
Susirinkimo kvorumas skaičiuojamas nuo sumos, kuri gaunama, iš visų Sąjungos tikrųjų narių skaičiaus atėmus Sąjungos skyriuose esančių pasyviųjų narių bei tikrųjų narių, kurių narystė sustabdyta, skaičių ir pridėjus į susirinkimą atvykusius pasyviuosius narius.
Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
8. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 60 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo tikrųjų narių.
9. Visi sprendimai Susirinkime priimami paprasta tikrųjų narių balsų dauguma, išskyrus Sąjungos įstatų priėmimą, papildymą ir pakeitimą, įstojimą į kitas Lietuvos ar tarptautines organizacijas, kurie sprendžiami ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių balsų dauguma, bei Sąjungos reorganizavimą ar likvidavimą, kurie sprendžiami balsavus ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių balsų dauguma. Garbės nariai ir rėmėjai balso teisės neturi. Vienas tikrasis narys turi vieną balsą. Balso teisės neturi tikrieji nariai, kurių narystė sustabdyta.
10. Revizijos komisija ir Etikos komisija renkami slaptu balsavimu ir vykdo savo veiklą iki artimiausio kito visuotinio Sąjungos narių susirinkimo.

7. SĄJUNGOS VALDYBA

1. Sąjungos valdyba yra kolegialus valdymo organas.
2. Sąjungos valdybą sudaro skyrių pirmininkai ir po 1 atstovą nuo 50-ties skyriaus tikrųjų narių. Skyrių atstovai į Sąjungos valdybą išrenkami skyriaus visuotiniame susirinkime.
3. Sąjungos valdybos valdymo organai yra: valdybos pirmininkas, valdybos pirmininko pavaduotojas, valdybos sekretorius, valdybos iždininkas ir valdybos nariai.
4. Sąjungos valdybos pirmininkas atstovauja Sąjungai visose jos veiklos srityse, teikia visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitą, pasirašo Sąjungos dokumentus, saugo Sąjungos antspaudą, organizuoja Sąjungos valdybos posėdžius.
5. Sąjungos valdyba vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Sąjungai reikalingų įstatų, statutų, taisyklių ir kitų teisės aktų projektus;
5.2. iki eilinio visuotinio susirinkimo dienos parengia ir pateikia Susirinkimui praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos ataskaitą;
5.3. disponuoja Sąjungos turtu ir lėšomis ir atsako už jų racionalų panaudojimą;
5.4. šaukia eilinius ir neeilinius visuotinius narių susirinkimus;
5.5. teikia informaciją apie Sąjungos veiklą valstybinėms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms bei visuomenės informavimo priemonėms;
5.6. Sąjungos skyriaus teikimu suteikia garbės nario statusą ir išduoda tikriesiems nariams, nariams rėmėjams ir garbės nariams pažymėjimus;
5.7. tvirtina bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos asociacijomis, valstybinėmis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pasirašymą, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių;
5.8. renka Sąjungos valdybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, valdybos sekretorių ir valdybos iždininką;
5.9. vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja LR teisės aktams ir šiems įstatams bei valdybos nuostatams, patvirtintiems visuotinio narių susirinkimo.
6. Valdybos priimti nutarimai, išskyrus Susirinkimo ir Sąjungos skyrių kompetencijai priskirtus klausimus, privalomi visiems Sąjungos nariams.
7. Valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3 kalendorinius mėnesius. Valdybos posėdžius šaukia Sąjungos valdybos pirmininkas.
8. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/2 narių. Visus klausimus Valdyba sprendžia atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma.

8. SĄJUNGOS VALDYBOS PIRMININKAS

1. Sąjungos valdybos pirmininką trejiems metams renka Sąjungos valdyba.
2. Pirmininko kompetencija:
2.1. vadovauja Sąjungos valdybos darbui ir už jį atsiskaito Susirinkimui;
2.2. atstovauja Sąjungai valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose;
2.3. atstovauja Sąjungai sudarant bendradarbiavimo ir kitokias sutartis su kitomis institucijomis ir organizacijomis;
2.4. atstovauja Sąjungai tarptautiniuose projektuose, patvirtintuose Sąjungos valdybos susirinkime;
2.5. atsako už Sąjungos materialųjį turtą;
2.6. saugo Sąjungos vėliavą ir antspaudą;
2.7. kontroliuoja lėšų panaudojimą ir savo parašu tvirtina finansines ataskaitas;
3. Negalėdamas eiti savo pareigų, Pirmininkas gali atsistatydinti nepasibaigus išrinktai kadencijai, apie tai raštu Pirmininkas turi pranešti Sąjungos valdybai.
4. Jeigu Pirmininkas nevykdo savo pareigų, Sąjungos valdyba pareiškia jam nepasitikėjimą ir 2/3 valdybos narių sprendimu Pirmininką atstatydina.
5. Sąjungos valdybos pirmininkas gavęs iš skyriaus protokolą apie išrinktus naujus Sąjungos valdybos narius, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų šiuos narius įregistruoti registrų centre, o senuosius to skyriaus narius išregistruoti.
6. Sąjungos valdybos pirmininkui nesant ar laikinai negalint vykdyti pareigų, jas vykdo Sąjungos pirmininko pavaduotojas.

9. REVIZIJOS KOMISIJA

1. Sąjungos revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija) yra Sąjungos veiklos kontrolės organas.
2. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai. Ji renkama ne mažiau kaip iš 5 kandidatų. Kuriam nors Revizijos komisijos nariui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti savo pareigas, į komisiją patenka didžiausią reitingą turintis iš nepatekusių į Revizijos komisiją kandidatas.
3. Revizijos komisija iš savo narių išrenka komisijos pirmininką, kuris vadovauja Revizijos komisijos darbui.
4. Revizijos komisijos funkcijos:
4.1. ne rečiau kaip kartą per metus tikrinti Sąjungos ūkinę ir finansinę veiklą bei raštvedybą, Susirinkimo sprendimų bei Įstatų laikymąsi;
4.2. apie nustatytus pažeidimus raštiškai informuoti Sąjungos valdybą;
4.3. pateikti savo veiklos ataskaitas Susirinkimui.

10. ETIKOS KOMISIJA

1. Sąjungos etikos komisija, (toliau – Etikos komisija) yra Sąjungos veiklos kontrolės organas.
2. Komisiją sudaro 3 nariai. Ji renkama ne mažiau kaip iš 5 kandidatų. Kuriam nors Etikos komisijos nariui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti savo pareigas, į komisiją patenka didžiausią reitingą turintis iš nepatekusių į Etikos komisiją kandidatas.
3. Etikos komisija iš savo narių išsirenka komisijos pirmininką, kuris vadovauja komisijos darbui.
4. Komisijos funkcijos:
4.1. remdamasi Etikos komisijos nuostatais sprendžia Sąjungos narių ginčus;
4.2. apie atliktą tyrimą informuoja Sąjungos valdybą;
4.3. už savo veiklą atsiskaito Susirinkime.

11. SĄJUNGOS LĖŠOS, TURTAS IR PAJAMOS

1. Sąjungos lėšas sudaro:
1.1. Sąjungos skyrių pervestos lėšos;
1.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų pervestos, dovanotos (paaukotos) lėšos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose;
1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas;
1.5. skolinta kapitalo lėšos;
1.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
2. Sąjunga turi paramos gavėjo statusą, įregistruotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
3. Sąjungos lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Sąjunga šias gautas lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas davęs asmuo to reikalauja. Sąjunga negali priimti lėšų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Sąjungos įstatuose yra nustatyta, veiklos tikslams.
4. Sąjungos skyriai iki kalendorinių metų pabaigos perveda į Sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą Susirinkimo nustatytą metinio mokesčio dalį nuo visų skyriaus tikrųjų narių ir rėmėjų skaičiaus, įskaitant ir kalendoriniais metais atleistuosius nuo nario mokesčio narius.
5. Sąjungos lėšos laikomos kredito įstaigose atsiskaitomosiose sąskaitose iš kurių gali būti paimamos Sąjungos valdybos sprendimu, kredito įstaigai pateikus grynųjų pinigų išdavimo čekius su Sąjungos valdybos pirmininko arba Sąjungos valdybos pavaduotojo ir Sąjungos valdybos iždininko parašais.
6. Sąjungos turtas ir lėšos turi būti naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
7. Sąjungos valdyba atsako už tinkamą ir racionalų Sąjungos lėšų ir turto panaudojimą.

12. INFORMACIJOS APIE SĄJUNGOS VEIKLĄ PATEIKIMAS VISUOMENEI

Informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo visuomenei pobūdį, apimtį ir formą nustato Sąjungos valdyba. Informaciją teikia Sąjungos valdybos pirmininkas arba įgaliotas valdybos narys. Informacija apie Sąjungos reorganizavimą ar likvidavimą skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“ Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE SĄJUNGOS VEIKLĄ PATEIKIMAS SĄJUNGOS NARIAMS

1. Kiekvienas Sąjungos narys (tikrasis, garbės ir rėmėjas) turi teisę susipažinti su Sąjungos veiklos dokumentais: Sąjungos įstatais, metinėmis finansinėmis ataskaitomis, Sąjungos valdybos, Revizijos ir Etikos komisijų veiklos ataskaitomis, audito išvadomis bei ataskaitomis, Susirinkimų protokolais, Sąjungos valdybos posėdžių protokolais bei sprendimais, kitais Sąjungos dokumentais, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2. Nariui pareikalavus raštu, Sąjungos valdybos pirmininkas privalo išduoti prašomų dokumentų kopijas per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos. Dokumentų kopijos ar kita informacija Sąjungos nariams pateikiama nemokamai.

14. SĄJUNGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Sąjungos įstatus, jų pakeitimus ir papildymus priima Susirinkimas atviru balsavimu, ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvavusių turinčių teisę balsuoti narių balsų dauguma.
2. Sąjungos įstatų pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti valdybos pirmininkas arba Sąjungos valdyba. Visų narių ir Sąjungos skyrių pasiūlymai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo teikiami Sąjungos valdybai. Pakeistus įstatus pasirašo Sąjungos valdybos pirmininkas.
3. Sąjungos įstatai ir jų pakeitimai bei papildymai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre LR įstatymų nustatyta tvarka.

15. SĄJUNGOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

1. Sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, filialų ir atstovybių veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo, priima Susirinkimas.
3. Filialams ir atstovybėms vadovauja Sąjungos valdybos išrinkti pirmininkai.
4. Filialai ir atstovybės nėra savarankiški juridiniai asmenys, neturi savo rekvizitų ir veiklos reglamentų, savo darbe vadovaujasi Sąjungos įstatais.

16. SĄJUNGOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA

1. Vieši pranešimai, kai viešo skelbimo reikalauja imperatyvios įstatymų normos arba šie įstatai, skelbiami Lietuvos dienraštyje „Lietuvos žinios“.
2. Sąjungos pranešimai nariams įteikiami asmeniškai arba išsiunčiami registruotu laišku.

17. SĄJUNGOS LIKVIDAVIMO IR REORGANIZAVIMO TVARKA

1. Sąjunga gali būti likviduota ar reorganizuota LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Sprendimą dėl likvidavimo ar reorganizavimo priima Susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvavusių balsavimo teisę turinčių narių dauguma.
2. Sąjungos veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta teismo sprendimu LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
3. Sąjungą likvidavus, jos turtas ir lėšos panaudojamos likvidavimo komisijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
4. Informacija apie Sąjungos likvidavimą ar reorganizavimą paskelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios”.

Įstatai priimti pakartotiniame visuotiniame susirinkime 2019 m vasario 23 d.

Įgaliotas asmuo                                                                        Linas Mažonas

______________

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatų kopija pdf formatu

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatų redakcijos, galiojusios 2011 – 2019-08-12, kopija pdf formatu