INFORMACIJA APIE STOJIMO Į LKKSS TVARKĄ

Į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą (toliau – LKKSS, Sąjunga) Vilniaus apskrities skyriuje (toliau – VAS) priimami asmenys, kurių teisė tapti nariais nustatyta LKKSS ir VAS įstatuose.

Stojant į Sąjungą būtina susipažinti su LKKSS ir VAS įstatais ir užpildyti Pareiškimą-anketą ir LKKSS VAS nario duomenų anketą. Prie Pareiškimo-anketos pateikti dvi 3×4 cm formato, pasirinktinai spalvotos, ar juodai baltos nuotraukas, ir pateikti dokumentų, patvirtinančių asmens teisę tapti Sąjungos nariu, kopijos:

1. Apdovanotieji Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (toliau – medalis), prideda medalio liudijimo kopiją.

2. Medaliu neapdovanoti asmenys prideda tokias patvirtintas dokumentų kopijas:

2.1. Ginkluoto pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti kariais savanoriais – šio statuso pripažinimo pažymėjimo kopiją (netvirtintą, patvirtina įgaliotas VAS valdybos narys);

2.2. Asmenys, iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. priimti į Krašto apsaugos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KAD) etatiniais darbuotojais – priėmimo į tarnybą ir atleidimo iš tarnybos įsakymų bei priesaikos kopijas.

Jeigu šių kopijų asmuo neturi, dėl kopijų gavimo reikėtų kreiptis:

2.2.1. Į Krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamentą (Totorių g. 25, Vilnius; archyvarės tel. Nr. (8 5) 210 3894); jei, tarnaujant Lietuvos pasienyje, tarnyba baigta jau VRM sistemoje, KA archyvo galima prašyti trūkstamus dokumentus gauti iš VRM;

2.2.2. 1990-1991 m. tarnybą pradėjusiems KAD Mokomajame junginyje, dėl priėmimo įsakymo kopijos kreiptis į MPB „Geležinis vilkas“ vadą (Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos mstl., LT-55285 Jonavos r. sav.); dėl atleidimo iš tarnybos ir priesaikos kopijų – į tarnybos, iš kurios atleistas, vadą, jei tarnyba tebeveikianti, arba į Krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento direktorių, jei tarnyba reorganizuota (likviduota).

2.2.3. Jei tarnauta įvairiose KAD/KAM struktūrose, pridėti dar ir karinio liudijimo ar darbo knygelės bei valstybinio socialinio draudimo (VSD) pažymėjimo titulinių puslapių ir tarnybos eigos įrašų kopijas (netvirtinamas).

2.3. Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) savanoriai, priimti į SKAT iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. ir ištarnavę ne mažiau kaip 6 mėnesius – priėmimo į savanorių tarnybą įsakymo (jei tarnavo, kai tokie įsakymai buvo išleisti, pvz., Vilniaus rinktinėje – 1997 m. vasario–birželio mėn.), arba SKAT sutarties (jei tarnybą pabaigė iki įsakymo išleidimo), atleidimo iš tarnybos įsakymo bei priesaikos kopijas.

Dėl kopijų kreiptis į savo rinktinės archyvą (pvz., Vilniaus rinktinės – Kairiūkščio g., Visoriai, tel. Nr. (8 5 ) 211 3817); panaikintų rinktinių bei visiems dimisijos amžiaus (virš 60 metų) buvusiems savanoriams kreiptis į Krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamentą.

2.4. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo (AT) Apsaugos skyriaus (AS) buvę darbuotojai, 1991 m. sausio įvykių metu dalyvavę saugant valstybinės reikšmės objektus – priėmimo į AT AS ir atleidimo iš tarnybos įsakymų bei priesaikos kopijas.

Dėl kopijų kreiptis į Vadovybės apsaugos departamentą prie VRM (Pamėnkalnio g.21, Vilnius, bendrasis tel. Nr. 870 663 111).

2.5. Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) nariai, priimti į LŠS iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. ir ištarnavę ne mažiau kaip 1 metus, saugoję valstybinės reikšmės objektus bei pasižymėję 1991 m. sausio ir rugpjūčio įvykių metu – priėmimo į LŠS ir atleidimo dokumentų (esantys nariais prideda pažymą apie narystę, valstybinės reikšmės objektų saugojimą ir pasižymėjimą 1991 m. sausio ir rugpjūčio įvykių metu) bei priesaikos kopijas.

Dėl dokumentų kreiptis į LŠS rinktinę.

3. Asmenys, saugoję įvairius valstybinius objektus ir prisiekę Lietuvos valstybei iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., bet netarnavę KAD, AT AS ir nebuvę LŠS struktūrose, – dokumentus apie priesaiką ir valstybinių objektų saugojimą įrodančių dokumentų (leidimo į saugotą objektą, pažymos apie vykdytą apsaugą ir pan.) kopijas.

Nesant galimybės surasti tokius dokumentus pateikia du patikimus liudijimus (bent vienas liudijimas – VAS nario) apie tokią veiklą ir duotą priesaiką (jos laikas, vieta, priėmęs asmuo, paties liudytojo santykis su priesaikos faktu).

PASTABOS:

  • Visi profesinės tarnybos pareigūnai savo tarnybos įsakymų duomenis gali rasti pagal įrašus kariniame liudijime, darbo knygelėje, ar VSD pažymėjime (atleidimo iš tarnybos data).
  • Informacija kariams (įskaitant AT Apsaugos skyriaus pareigūnus ir šaulius, saugojusius valstybinės reikšmės objektus bei pasižymėjusius 1991 m. sausio ir rugpjūčio įvykių metu):

o  nesant nurodyto tiesioginio tarnybos dokumento, vietoj jo pagal kitus archyvo dokumentus (atlyginimo mokėjimo, tarnybos grafikus, įsakymus ir pan.) gali būti išduota reikalingą faktą patvirtinanti archyvo pažyma;

o  visi nurodyti dokumentai gali būti panaudoti į LKKSS priimto nario pateikimui apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, jo asmens byloje paliekant padarytas šių dokumentų kopijas.

  • Informacija visiems, prisiekusiems AT rūmuose ir prie rūmų 1991 m. sausio įvykių metu ir po jų – dėl pažymos apie tokią priesaiką kreiptis į KASP vadą. Pažymos išduodamos vadovaujantis prisiekusių asmenų sąrašais, saugomais KASP archyve (Viršuliškių g. 36, Vilnius, archyvaro tel. Nr. 2785137).
  • Kandidatai tapti Sąjungos nariais prie LKKSS VAS nario duomenų anketos 15 punkto „Kiti duomenys, kuriuos noriu nurodyti“ savo nuožiūra gali pridėti spaudos leidinių, dokumentinių nuotraukų, kitokių dokumentų kopijas, savo prisiminimus, kitų asmenų patikimus paliudijimus, su tiksliais šaltinio, laiko, vietos, autorystės, įvykių apibūdinimo ir pan. duomenimis, leidžiančiais patvirtinti ar papildyti privalomą ar, paties požiūriu, svarbią informaciją.
  • LKKSS VAS valdybai nusprendus priimti asmenį į LKKSS, jo priėmimo procedūra baigiama sumokėjus Sąjungos visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį ir einamųjų metų metinį nario mokestį (šiuo metu atitinkamai 4 Eur ir 12 Eur tikrajam nariui bei 19 Eur nariui rėmėjui). Priimtam nariui bus išduotas LKKSS ženklas, už kurį reikia sumokėti papildomai 46 Eur ir Sąjungos nario pažymėjimas.
  • Taip pat, panorėję nariai gali įsigyti LKKSS ženklo pakaitą – miniatiūrą (18 Eur) bei LKKSS skiriamąjį aprangos atributą – juodą beretę su kokarda bei marškinėlius (informacija apie tai suteikiama atskirai).
  • Vėliau, kartą į metus, mokamas nustatyto dydžio metinis nario mokestis.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad priėmimo procedūros gali užtrukti tam tikrą laiką, nes LKKSS VAS valdyba paprastai renkasi tik vieną kartą per mėnesį, o visos Sąjungos valdyba, kuri išduoda nario pažymėjimus – vieną kartą per tris mėnesius.

 

LKKSS VAS valdybos pirmininkas      ats. plk. ltn. Valdas Kibartas

2015 m.

___________