LKKSS VAS įstatai 2022-05-08

ĮREGISTRUOTA
Juridinių asmenų registre
2022 m. rugpjūčio 8 d.
Kodas 193086496

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS ĮSTATAI


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (toliau tekste – Sąjunga arba LKKSS) Vilniaus apskrities skyrius (toliau tekste – Skyrius arba VAS) yra savanoriška asociacija, vienijanti Vilniaus apskrities visų laikų Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius ir kartu su LKKSS tęsianti 1927 m. įkurtos LKKSS tikslus ir tradicijas.
2. Skyrius veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia Sąjungos ir savo (Skyriaus) įstatais. Skyrius turi ir gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jo veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Sąjungos ir šiuose Įstatuose.
3. Skyrius yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje, antspaudą su savo pavadinimu, vėliavą ir bendrą visai Sąjungai simboliką. Skyriaus teisinė forma – asociacija.
4. Skyriaus finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Skyriaus buveinė keičiama Skyriaus valdybos sprendimu.


II SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS KRYPTYS

6. Skyriaus veiklos tikslai:
6.1. stiprinti Lietuvos Respublikos valstybingumą, saugoti ir ginti Lietuvos laisvę, jos nepriklausomybę;
6.2. ugdyti tautinę savimonę, piliečių savigarbos jausmą ir susipratimą, visuomenės pagarbą Lietuvos kariuomenei;
6.3. rūpintis savo narių, žuvusių karių, savanorių, buvusių partizanų atminimu, jų ir jų šeimų materialine padėtimi, socialinėmis garantijomis.
7. Siekdamas 6 punkte nurodytų tikslų Skyrius:
7.1. remia ir stiprina Lietuvos kariuomenę;
7.2. remia ir stiprina Lietuvos piliečių rengimąsi pilietiniam pasipriešinimui bei aktyviai jame dalyvauja;
7.3. skatina sportą ir sveiką gyvenimo būdą;
7.4. populiarina Lietuvos kariuomenę visuomenėje, vykdant edukacinę veiklą suaugusiems ir vaikams;
7.5. teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės gynyba, karo tarnyba bei karių teisėmis ir (ar) pareigomis, tobulinimo;
7.6. rūpinasi Skyriaus narių ir jų šeimų socialinėmis garantijomis bei gina jų teises valstybės institucijose, teikia (tarpininkauja teikiant) pašalpas ir (ar) paskolas ryšium su liga, nelaime, neįgalumu ir pan.
7.7. rūpinasi žuvusių, mirusių karių, savanorių, buvusių partizanų ir kitų Lietuvos nepriklausomybės gynėjų, pagerbimu ir jų atminimo įamžinimu;
7.8. renka informaciją apie Lietuvos kariuomenės praeitį ir dabartį, pasižymėjusius karius, kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę, ginkluotą pasipriešinimą Lietuvoje, ją apibendrina, rūpinasi šios informacijos sklaida;
7.9. bendradarbiauja su tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariais, visuomeninėmis organizacijomis, remiančiomis Lietuvos kariuomenę;
7.10. organizuoja įvairius renginius, paskaitas, konferencijas ir dalyvauja projektuose bei renginiuose, susijusiuose su Skyriaus veiklos tikslais;
7.11. skleidžia informaciją apie savo veiklą bei Skyriaus tikslus;
7.12. dalyvauja rengiant, rengia ir (ar) vykdo valstybės valdžios ir (ar) valdymo institucijų, savivaldybių finansuojamas programas;
7.13. vykdo kitą veiklą, atitinkančią Skyriaus tikslus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.
8. Siekdamas tikslų Skyrius bendradarbiauja su LKKSS valdyba, kitais LKKSS skyriais, kitomis asociacijomis, įmonėmis, įstaigomis ir/ar organizacijomis taip pat ir fiziniais asmenimis.

III SKYRIUS
SKYRIAUS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Skyrių sudaro Sąjungos tikrieji nariai, Sąjungos nariai rėmėjai, Sąjungos garbės nariai.
10. Sąjungos tikraisiais nariais (toliau tekste – tikrasis narys) gali būti:
10.1. asmenys, tapę Sąjungos nariais iki šių Įstatų įsigaliojimo dienos;
10.2. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kario savanorio statusas;
10.3. asmenys, saugoję įvairius valstybinius objektus, kūrę Krašto apsaugos struktūras, tarnavę Krašto apsaugos departamente, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje, Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, Lietuvos šaulių sąjungoje, pasienyje, prisiekę Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.;
10.4. Sąjungos ir Skyriaus steigėjai.
11. Sąjungos garbės nariais gali būti:
11.1. ypatingai nusipelnę Lietuvos Respublikai asmenys, ginkluoto ir/ar neginkluoto pasipriešinimo Lietuvos okupacijai dalyviai;
11.2. asmenys, nuveikę Sąjungoje itin svarbius ir reikšmingus darbus.
12. Sąjungos nariais rėmėjais gali būti asmenys, pritariantys Sąjungos tikslams ir dalyvaujantys Sąjungos veikloje.
13. Tikrieji nariai ir garbės nariai turi teisę:
13.1. dalyvauti, pasisakyti ir balsuoti Skyriaus visuotiniame narių susirinkime;
13.2. rinkti ir būti išrinktais į Skyriaus valdymo darinius.
14. Nariai rėmėjai turi teisę:
14.1. dalyvauti ir pasisakyti Skyriaus visuotiniame narių susirinkime;
14.2. patarti renkant tikruosius ir garbės narius į Skyriaus valdymo darinius;
15. Kiekvienas Skyriaus narys turi teisę:
15.1. dalyvauti Skyriaus veikloje;
15.2. gauti visą informaciją apie Skyriaus veiklą;
15.3. pereiti į kitą Sąjungos skyrių;
15.4. išstoti iš Sąjungos.
16. Kiekvienas Skyriaus narys, nepaisant jo narystės Sąjungoje statuso, privalo:
16.1. laikytis Sąjungos ir Skyriaus įstatų ir vykdyti Skyriaus visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas), Skyriaus valdybos sprendimus;
16.2. nevykdyti veiksmų, kurie kenktų Skyriaus veiklai ir jo tikslams;
16.3. laiku mokėti metinį tikrojo nario ar nario rėmėjo mokestį (garbės nariams šio papunkčio reikalavimas netaikomas);
16.4. pagal galimybes dalyvauti Skyriaus veikloje;
16.5. apie pasikeitusius savo asmens ir/arba kontaktinius duomenis (gyvenamosios ir/ar buveinės vietos, el. pašto adresus, stacionaraus, mobilaus telefoninio, internetinio ir/ar kitokio ryšio numerius) pranešti Skyriaus valdybai.
17. Tikrieji nariai ir rėmėjai moka Skyriaus visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį ir metinį nario mokestį. Garbės nariai stojamojo ir metinio nario mokesčio nemoka. Stojamojo ir nario metinio mokesčių mokėjimo tvarką nustato Skyriaus valdyba.
18. Skyriaus valdybos sprendimu tikrajam nariui, kuris dėl sveikatos būklės negali aktyviai dalyvauti Skyriaus veikloje arba dėl sunkios materialinės padėties negali mokėti nario mokesčio, jam pageidaujant, Skyriaus valdybos nario ar būrio vado teikimu, gali būti suteiktas pasyviojo nario statusas. Tikrajam nariui suteikus pasyviojo nario statusą, toks narys išsaugo visas tikrojo nario teises ir pareigas, išskyrus pareigą mokėti metinį nario mokestį. Pasyviojo nario statusą turinčių tikrųjų narių skaičius negali būti didesnis nei vienas trečdalis Skyriaus tikrųjų narių.

IV SKYRIUS
NARIŲ PRIĖMIMO Į SĄJUNGĄ, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO, NARIŲ ĮRAŠYMO Į SKYRIAUS NARIŲ SĄRAŠUS IR IŠBRAUKIMO IŠ JŲ TVARKA BEI SĄLYGOS

19. Asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, pateikia Skyriui adresuotą prašymą – anketą, jame nurodydamas norimą narystės statusą (tikrasis narys, narys rėmėjas ar garbės narys). Skyriaus valdyba sprendimą dėl kandidato priėmimo į Sąjungą priima per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo – anketos gavimo dienos.
20. Į Sąjungą kandidatas nepriimamas, jeigu pretenduojantis būti Sąjungos nariu, jis:
20.1. pateikė melagingus duomenis;
20.2. jau yra buvęs Sąjungos nariu ir buvo pašalintas iš Sąjungos bet kurio Sąjungos skyriaus valdybos sprendimu dėl elgesio, kenkiančio Sąjungos garbei, nederančio su visuotinai priimtomis moralės bei etikos normoms ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimo;
20.3. dirbo SSRS represinėse struktūrose – KGB ir GRU ar bendradarbiavo su jomis.
21. Sąjungos nariu (tikruoju nariu ir (ar) nariu rėmėju) tampama, sumokėjus Skyriui Įstatų 17 punkte nurodytą stojamąjį ir metinį einamųjų metų nario mokestį, ir įrašius jį į Skyriaus narių sąrašą. Sąjungos garbės nariu tampama pretendentą įrašius į Skyriaus narių sąrašą.
22. Kitam Sąjungos skyriui priklausantis Sąjungos narys, pageidaujantis pereiti į VAS, teikia laisvos formos rašytinį prašymą VAS valdybai. VAS valdyba per 60 kalendorinių dienų turi priimti sprendimą dėl nario priėmimo į VAS ir raštu informuoti skyriaus, kuriame anksčiau buvo narys, valdybą apie priimtą sprendimą priimti Sąjungos narį į VAS. Toks Sąjungos narys VAS nariu tampa nuo tada, kai kitas Sąjungos skyrius perduoda VAS valdybai pereinančio į VAS Sąjungos nario asmens bylą ir, kai VAS valdyba įrašo tokį Sąjungos narį į VAS narių sąrašą.
23. Gavusi kito Sąjungos skyriaus sprendimą dėl VAS nario perėjimo į kitą Sąjungos skyrių, VAS valdyba perduoda tam skyriui, į kurį pereina Sąjungos narys, asmens bylą ir tokį Sąjungos narį išbraukia iš VAS narių sąrašo.
24. Narys iš Sąjungos ir Skyriaus sąrašų išbraukiamas (narystė Sąjungoje ir VAS nutrūksta) VAS valdybos sprendimu, kai:
24.1. išaiškėja bendradarbiavimo faktas su buvusios SSRS represinėmis struktūromis (KGB, GRU) ar dabartinėmis kaimyninių, ne NATO ir ES, valstybių žvalgybinėmis struktūromis;
24.2. Sąjungos tikrojo nario, garbės nario ar nario rėmėjo elgesys kenkia Sąjungos garbei, daro materialinę žalą Sąjungai, nedera su visuotinai priimtomis moralės bei etikos normomis, šiurkščiai pažeidžia Sąjungos ar Skyriaus įstatus ar Lietuvos Respublikos įstatymus;
24.3. tikrasis Sąjungos narys ar narys rėmėjas trejus metus iš eilės nemoka nario mokesčio;
24.4. Sąjungos narys miršta arba teismas jį pripažįsta neveiksniu;
24.5. to prašo pats Sąjungos narys.
25. Sprendimą išbraukti Sąjungos narį iš Sąjungos ir Skyriaus sąrašo dėl šių Įstatų 24.1 – 24.3 papunkčiuose nurodytų priežasčių VAS valdyba priima 2/3 posėdyje dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma.
26. VAS valdybos sprendimai dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo (išbraukimo iš Sąjungos ir VAS narių sąrašų) gali būti apskųsti Sąjungos valdybai ar Sąjungos Etikos komisijai.
27. Iš Sąjungos ir VAS sąrašų išbrauktas asmuo privalo grąžinti turėtą VAS ir Sąjungos turtą bei Sąjungos nario pažymėjimą. Negrąžinus pažymėjimo, informacija apie VAS nario pašalinimą skelbiama spaudoje ir (ar) VAS internetinėje svetainėje.
28. Iš Sąjungos ir VAS sąrašų išbrauktam asmeniui stojamasis ir metiniai nario mokesčiai ar kitaip Skyriaus nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
29. Buvęs Sąjungos narys, kurio narystė Sąjungoje nutrūko dėl Įstatų 24.3 papunktyje nurodytos priežasties, gali teikti laisvos formos rašytinį prašymą VAS valdybai, pažadėdamas padengti Sąjungos nario mokesčio įsiskolinimus pagal VAS valdybos nustatytą tvarką (įsiskolinimo padengimo grafiką). Buvusiam Sąjungos nariui padengus įsiskolinimą, VAS valdyba nedelsiant priima sprendimą dėl buvusio Sąjungos nario narystės atstatymo Sąjungoje ir jo įrašymo į VAS sąrašą.
30. Tikrųjų narių ir (ar) rėmėjų, kurie per vienerius kalendorinius metus yra nesumokėję metinio nario mokesčio, narystė Sąjungoje ir VAS sustabdoma tol kol mokestis nebus sumokėtas. Sąjungos tikrųjų narių ir (ar) rėmėjų narystė Sąjungoje sustabdoma VAS valdybos sprendimu. Sąjungos tikrasis narys, kurio narystė Sąjungoje buvo sustabdyta, neturi balso teisės VAS ir (ar) Sąjungos visuotiniame narių susirinkime.

V SKYRIUS
SKYRIAUS VALDYMAS

31. Skyriaus valdymas organizuojamas ir vykdomas per aukščiausiąjį ir kolegialų valdymo darinius. Aukščiausiuoju dariniu yra visuotinis Skyriaus narių susirinkimas. Kolegialiu valdymo dariniu yra Skyriaus valdyba. Kolegialiam valdymo dariniui vadovauja Skyriaus valdybos pirmininkas, o, jam nesant, Skyriaus valdybos pirmininko pavaduotojas (vicepirmininkas).
32. Skyrius turi kontrolės ir priežiūros darinius – Skyriaus revizijos komisiją (toliau – Revizijos komisija) ir Skyriaus garbės teismą (toliau – Garbės teismas).
33. Siekiant užtikrinti savalaikį informacijos apsikeitimą tarp Skyriaus narių ir Skyriaus valdymo darinių bei savalaikį pavestų užduočių įvykdymą Skyriuje gali būti formuojami būriai pagal Skyriaus narių buvusios ar esamos tarnybos Lietuvos kariuomenėje pobūdį arba gyvenamąją vietą. Būrių veiklą koordinuoja būrių išsirinkti ar Skyriaus valdybos paskirti vadai. Būrius steigia, naikina, veiklos nuostatus tvirtina Skyriaus valdyba. Teritoriniu principu suformuoto būrio vadas gali būti ir toje teritorijoje veikiančio Skyriaus filialo vadovu.

PIRMASIS SKIRSNIS
SKYRIAUS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

34. Skyriaus narių visuotiniame susirinkime (toliau – Susirinkimas) turi teisę dalyvauti kiekvienas Skyriaus narys tiesiogiai arba per įgaliotą asmenį.
35. Susirinkimas vykdo šias funkcijas:
35.1. priima ir keičia Skyriaus įstatus;
35.2. renka ir atšaukia Skyriaus valdybos narius;
35.3. renka ir atšaukia Revizijos komisijos, Garbės teismo narius;
35.4. renka Skyriaus atstovus į Sąjungos valdybą, atšaukia Skyriaus atstovus iš Sąjungos valdybos;
35.5. nustato Skyriaus narių stojamojo ir metinio nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
35.6. Skyriaus valdybos teikimu tvirtina Skyriaus metinę ataskaitą, Skyriaus metinių finansinių ataskaitų rinkinį, ateinančių metų Skyriaus veiklos sąmatas bei apmokamas Skyriaus programas ir (ar) projektus;
35.7. išklauso Revizijos komisijos bei Garbės teismo ataskaitas;
35.8. numato Skyriaus prioritetines veiklos kryptis;
35.9. steigia Skyriaus filialus ir (ar) atstovybes;
35.10. inicijuoja išorinio audito atlikimą Skyriaus veiklai patikrinti;
35.11. priima sprendimus dėl Skyriaus pertvarkymo, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo;
35.12. priima kitus sprendimus, nustatytus Susirinkimui ir imperatyviai numatytus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
36. Skyriaus valdyba turi teisę šaukti eilinį ir (ar) neeilinį Susirinkimą.
37. Eilinį Susirinkimą Skyriaus valdyba privalo sušaukti ne rečiau kaip kartą per metus ir ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po finansinių metų pabaigos.
38. Neeilinį Susirinkimą Skyriaus valdyba šaukia Skyriaus valdybai, Skyriaus Revizijos komisijai ar Sąjungos valdybai nusprendus arba to pareikalavus ne mažiau kaip vienam trečdaliui Skyriaus balsavimo teisę turintiems nariams.
39. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir vykdant teismo sprendimą, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl šios priežasties į teismą kreipėsi Skyriaus narys.
40. Apie šaukiamą Susirinkimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Susirinkimo dienos turi būti paskelbta Skyriaus interneto svetainėje bei apie šaukiamą Susirinkimą turi būti pranešta kiekvienam Skyriaus nariui elektroniniu paštu, jų nurodytais elektroninio pašto adresais. Pranešimuose apie Susirinkimą nurodoma jo data, vieta ir trumpa darbotvarkė.
41. Skyriaus narys, negalintis dalyvauti Susirinkime, gali Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei forma įgalioti kitą Skyriaus narį, išskyrus slaptą balsavimą, balsuoti už jį visais Susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliodamas kitą Skyriaus narį už jį dalyvauti Susirinkime ir (ar) už jį viešai balsuoti, savo išduotame įgaliojime privalo nurodyti, kaip įgaliotas balsuoti Sąjungos narys turi balsuoti viešo balsavimo metu pagal Susirinkimo darbotvarkę.

ANTRASIS SKIRSNIS
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KVORUMO NUSTATYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

42. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/2 Skyriaus tikrųjų narių.
43. Susirinkime dalyvaujančių Skyriaus narių skaičius nustatomas pagal tame Susirinkime užsiregistravusių dalyvauti VAS narių skaičių.
44. Susirinkimo kvorumas skaičiuojamas nuo sumos, kuri gaunama, iš visų Skyriaus tikrųjų narių skaičiaus atėmus pasyviųjų narių bei tikrųjų narių, kurių narystė sustabdyta, skaičių ir pridėjus į Susirinkimą atvykusius pasyviuosius narius ir garbės narius.
45. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas. Toks Susirinkimas yra vykdomas pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę, nepaisant to, kiek susirinkime dalyvauja VAS tikrųjų narių.
46. Visi sprendimai Susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių narių balsų yra „už“ negu „prieš“ (balsuojant susilaikę asmenys, neskaičiuojami – jie laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių Įstatų 35.1 ir 35.11 papunkčiuose nurodytus klausimus, kuriais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatų reikalavimais, sprendimai privalo būti priimami nemažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Balso teisės neturi nariai rėmėjai ir tikrieji nariai, kurių narystė sustabdyta.
47. Susirinkimo sprendimai priimami viešu balsavimu. Skyriaus valdybos nariai, Revizijos komisijos, Garbės teismo nariai, Skyriaus atstovai į Sąjungos valdybą renkami slaptu balsavimu.
48. Susirinkimo balsavimo rezultatus Skyriaus narių svarstomais darbotvarkės klausimais skaičiuoja Susirinkimo pradžioje išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisijos narių skaičių nustato konkretus Susirinkimas. Balsavimo rezultatus kiekvienu Susirinkimo svarstytu klausimu balsų skaičiavimo komisija susumuoja ir perduoda Susirinkimo pirmininkui bei sekretoriatui.
49. Susirinkimo svarstomus klausimus protokoluoja konkretaus Susirinkimo pradžioje iš neįeinančių į Skyriaus valdybą ir Revizijos komisiją narių išrinktas sekretoriatas. Susirinkimo pirmininkų ir sekretoriato narių skaičių nustato Susirinkimas. Susirinkimui pasibaigus protokolą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas pasirašo Susirinkimo pirmininkai ir visi sekretoriato nariai.

TREČIASIS SKIRSNIS
SKYRIAUS VALDYBA

50. Skyriaus veiklai, išskyrus Susirinkimo kompetencijai priskirtus veiklos (sprendimų) klausimus, vadovauja valdyba, atstovaujama valdybos pirmininko, o jam nesant – valdybos vicepirmininko.
51. Skyriaus valdybą sudaro penki nariai. VAS valdyba Susirinkimo renkama dvejiems metams ne mažiau kaip iš septynių kandidatų. Kuriam nors Skyriaus valdybos nariui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų į Skyriaus valdybą patenka didžiausią balsų skaičių Susirinkimo metu iš nepatekusių į Skyriaus valdybą gavęs kandidatas.
52. Skyriaus valdyba vykdo šias funkcijas:
52.1. priima naujus narius ir (ar) šalina narius, pažeidusius Įstatų reikalavimus, arba išbraukia iš sąrašų VAS narius, esant Įstatuose numatytiems pagrindams;
52.2. rengia Skyriui reikalingų įstatų, statutų, taisyklių ir kitų teisės aktų projektus;
52.3. iki eilinio visuotinio Susirinkimo dienos parengia ir pateikia Susirinkimui praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos ataskaitą, VAS metinio darbo plano ir biudžeto projektą;
52.4. rūpinasi VAS narių teisių užtikrinimu;
52.5. disponuoja Skyriaus turtu, finansinėmis lėšomis, atsako už jų racionalų panaudojimą;
52.6. šaukia eilinius ir neeilinius Susirinkimus;
52.7. tvarko Skyriaus dokumentaciją, rengia nutarimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, jų projektus, esant reikalui, skelbia priimtus dokumentus ir (ar) rūpinasi jų paskelbimu;
52.8. teikia ataskaitas ir pasiūlymus Sąjungos valdybai;
52.9. teikia informaciją apie Skyriaus veiklą valstybinėms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms bei visuomenės informavimo priemonėms;
52.10. atstovauja Skyriaus interesus teismuose, santykiuose su trečiaisias asmenimis, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, sudaro sutartis;
52.11. teikia Sąjungos valdybai kandidatus į garbės narius;
52.12. tvirtina bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos asociacijomis, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir (ar) privačiais juridiniais asmenimis, asmenimis neturinčiais juridinio asmens statuso pasirašymą, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių;
52.13. iš VAS valdybos narių renka Skyriaus valdybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją (vicepirmininką), VAS valdybos sekretorių, VAS valdybos iždininką ir narį, atsakingą už informacinę sklaidą;
52.14. vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems Įstatams.
53. VAS valdybos priimti sprendimai, išskyrus Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, privalomi visiems Skyriaus nariams.
54. VAS valdybos posėdžiai paprastai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Valdybos posėdžius šaukia Skyriaus valdybos pirmininkas.
55. VAS valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/2 narių. Visus klausimus Valdyba sprendžia atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
REVIZIJOS KOMISIJA

56. Revizijos komisija yra Skyriaus veiklos kontrolės darinys.
57. Revizijos komisiją sudaro trys nariai. Revizijos komisija Susirinkimo renkama dvejiems metams ne mažiau kaip iš penkių kandidatų. Kuriam nors Skyriaus Revizijos komisijos nariui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų į Revizijos komisiją patenka didžiausią balsų skaičių Susirinkimo metu iš nepatekusių į Revizijos komisiją gavęs kandidatas.
58. Revizijos komisija iš savo narių išrenka komisijos pirmininką, kuris vadovauja Revizijos komisijos darbui.
59. Revizijos komisijos funkcijos:
59.1. ne rečiau kaip du kartus per metus tikrina Skyriaus ūkinę ir finansinę veiklą, VAS raštvedybą, kaip VAS valdyba vykdo Susirinkimo metu priimtus sprendimus;
59.2. atlieka turtinių įnašų įvertinimą;
59.3. raštiškai informuoja Susirinkimą ir (ar) Skyriaus valdybą apie nustatytus pažeidimus;
59.4. teikia veiklos ataskaitas Susirinkimui.
60. Revizijos komisija turi teisę atlikti bet kokius Skyriaus veiklos patikrinimus, Susirinkimo, Skyriaus valdybos ar jos pirmininko pavedimu, bei dalyvauti Skyriaus valdybos posėdžiuose.
61. Revizijos komisijos nariai privalo saugoti Skyriaus paslaptis, kurias sužino kontroliuodami Skyriaus veiklą.

PENKTASIS SKIRSNIS
GARBĖS TEISMAS

62. Garbės teismas yra Skyriaus veiklos kontrolės darinys.
63. Garbės teismą sudaro trys nariai. Jis Susirinkimo renkamas dvejiems metams ne mažiau kaip iš keturių kandidatų. Kuriam nors Garbės teismo nariui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų į Garbės teismą patenka didžiausią balsų skaičių Susirinkimo metu iš nepatekusių į Garbės teismą gavęs kandidatas.
64. Garbės teismas iš savo narių išsirenka pirmininką, kuris vadovauja Garbės teismo darbui.
65. Garbės teismo funkcijos:
65.1. Skyriaus valdybos pavedimu sprendžia Sąjungos narių ginčus;
65.2. apie atliktus tyrimus informuoja Skyriaus valdybą;
65.3. atsiskaito už savo veiklą Susirinkimui.
66. Skyriaus Garbės teismo sprendimai gali būti skundžiami Sąjungos etikos komisijai.

VI SKYRIUS
SKYRIAUS FINANSINĖS LĖŠOS, TURTAS IR PAJAMOS

67. Skyriaus finansines lėšas sudaro:
67.1. VAS narių stojamieji ir metiniai nario mokesčiai;
67.2. fizinių ir (ar) juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir (ar) fondų pervestos, dovanotos (paaukotos) lėšos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose;
67.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
67.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Skyriaus lėšas;
67.5. skolinto kapitalo lėšos;
67.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
68. Skyrius turi paramos gavėjo statusą, įregistruotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
69. Skyrius gali gauti turto iš kitų visuomeninių organizacijų, fondų, labdaros ir (ar) paramos organizacijų, taip pat iš kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų;
70. Skyrius lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Skyrius šias gautas lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas davęs asmuo to reikalauja. Skyrius negali priimti lėšų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Įstatuose yra nustatyta, veiklos tikslams.
71. Skyrius iki kalendorinių metų pabaigos perveda į Sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatytą metinio mokesčio dalį nuo visų Skyriaus tikrųjų narių ir rėmėjų skaičiaus, įskaitant ir kalendoriniais metais atleistuosius nuo nario mokesčio narius.
72. Skyriaus turtas ir lėšos turi būti naudojamos tik Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
73. Skyriaus valdyba atsako už tinkamą ir racionalų Skyriaus lėšų bei turto naudojimą.

VII SKYRIUS
SKYRIAUS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

74. Skyrius turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
75. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, filialų ir atstovybių veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo, priima Susirinkimas.
76. Filialams ir atstovybėms vadovauja Skyriaus valdybos paskirti filialų ir (ar) atstovybių vadovai.
77. Filialai ir (ar) atstovybės nėra savarankiški juridiniai asmenys. Filialai ir (ar) atstovybės savo darbe vadovaujasi Skyriaus įstatais.

VIII SKYRIUS
SKYRIAUS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

78. Skyriaus įstatus, jų pakeitimus, papildymus priima Susirinkimas viešu balsavimu, ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvavusių turinčių teisę balsuoti narių balsų dauguma.
79. Skyriaus įstatų pakeitimus, jų papildymus gali inicijuoti Skyriaus valdyba. Visų Skyriaus narių pasiūlymai dėl įstatų pakeitimo ir (ar) papildymo teikiami Skyriaus valdybai. Pakeistus įstatus pasirašo Skyriaus valdybos pirmininkas.
80. Skyriaus įstatai, jų pakeitimai bei papildymai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
SKYRIAUS REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS

81. Skyrius gali būti reorganizuotas tik visuotinio narių Susirinkimo sprendimu.
82. Skyrių reorganizuoti galima šiais būdais:
1) jungiant su kitomis asociacijomis;
2) skaidant į kelias asociacijas.
83. Apie Skyriaus reorganizavimą turi būti viešai skelbiama du kartus, antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo skelbimo apie VAS reorganizavimą.
84. Reorganizuojant Skyrių būtinas jos turto įvertinimas. Išvadas dėl VAS turto įvertinimo Revizijos komisija pateikia Susirinkimui, kuriame svarstomas Skyriaus reorganizavimo klausimas.
85. Reorganizuoto Skyriaus teisių ir pareigų perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir pareigų perėmimo tvarką bei kitus klausimus, susijusius su VAS reorganizacija, nustato Susirinkimas.
86. Skyrius gali būti likviduojamas:
1) visuotinio Skyriaus narių susirinkimo sprendimu;
2) jeigu Skyriaus narių skaičius tampa mažesnis negu trys;
3) teismo sprendimu už įstatymų numatytus teisės aktų pažeidimus.
87. Susirinkimo ar teismo sprendimu nusprendus likviduoti Skyrių, Skyrius likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
88. Apie Skyriaus likvidavimą turi būti viešai skelbiama du kartus, antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo skelbimo išėjimo apie VAS likvidavimą.
89. Likviduojant Skyrių, jo turtas ir lėšos, likę įvykdžius visas prievoles ir sumokėjus skolas, naudojami Lietuvos Respublikos asociacijos įstatyme, Civiliniame kodekse ir Įstatuose nustatyta tvarka. Skyriaus tikriesiems nariams gali būti grąžinami tik veikloje nepanaudoti stojamieji ir einamųjų metų nario mokesčių įnašai, jei tokių būtų likę, įvykdžius visas prievoles ir sumokėjus skolas. Likęs turtas ir (ar) lėšos perduodami Sąjungos valdybai.

X SKYRIUS
VIEŠIEJI SKYRIAUS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

90. Kai Skyriaus skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Skyriaus internetinėje svetainėje „kariuomeneskurejai.lt“ bei VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
91. Skyriaus valdymo darinių (Susirinkimo, VAS valdybos ir (ar) Revizijos komisijos) sprendimai ir pranešimai, bei kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroninių paštu arba ji yra skelbiama Skyriaus internetinėje svetainėje.
92. Su visa viešai skelbtina informacija Skyriaus nariai turi teisę susipažinti Skyriaus buveinėje.
93. Skyriaus ir kitos informacijos apie Skyriaus veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Skyriaus valdyba.
94. Skyriaus dokumentai, jų kopijos, dokumentų projektai ir (ar) kita informacija apie VAS veiklą Skyriaus nariams pateikiama neatlygintinai.

___________

įstatai priimti 2022 m. gegužės 22 d. pakartotiniame neeiliniame visuotiniame Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narių susirinkime

Įgaliotas asmuo                                                      Linas Ladiga


Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus įstatų kopija pdf formatu


Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus įstatų redakcija, galiojusi 1994-09-04 – 2022-08-08