Atkuriamasis LKKSS suvažiavimas 1993-01-23: 2 Protokolas

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →

LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMOJO SUVAŽIAVIMO

P R O T O K O L A S

 1993 m. sausio 23 d.

 

Suvažiavime dalyvavo 253 delegatai ir 54 svečiai. Delegatai atvyko iš: Vilnius — 74, Kaunas — 41, Klaipėda — 30, Šiauliai — 21, Panevėžys — 42, Alytus — 13, Marijampolė — 15, Utena — 19.

Įžanginį žodį pasakė ir pranešimą padarė suvažiavimo pirmininkaujantis Jonas Užurka. Suvažiavimo pagrindinis tikslas — atkurti Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungą, kuri saugotų ir gintų Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, ugdytų tautinę savanorių sąmonę, Lietuvos Respublikos piliečio savigarbos jausmą ir supratimą, stiprina valstybingumą, rūpinasi savo karių, savanorių, partizanų, Nepriklausomybės gynėjų materialine padėtimi bei jų šeimų padėtimi, socialinėmis garantijomis, žuvusiųjų karių atminimu. Savanorių sąjunga turi suvienyti išsisklaidžiusias Lietuvos laisvės gynėjų gretas, suburti juos bendriems tikslams.

Priimta pasiūlyta suvažiavimo darbo dienotvarkė.
Išrinktos — suvažiavimo darbo komisijos: balsų skaičiavimo ir redakcinė, sekretoriatas.
Aptartas darbo pobūdis ir pasisakymų reglamentas.

Pasisakė svečiai: V. Landsbergis, P. Šakalys, Z. Šličytė, mons. A. Svarinskas.
Suvažiavimo istorinį — pažintinį pranešimą padarė plk. ltn. A. Pocius.
Suvažiavimui sveikinimus ir palinkėjimus tarė svečiai: V. Šapalas, J. Vanagas, J. Ardžiūnienė, E. Simonaitis, A. Seikalis, A. Endriukaitis, G. Jankus.
Pagal priimtą reglamentą diskusijose dalyvavo: E. Simonaitis, V. Žiukas, A. Grabežius, K. Balčiukonis, A. Mockus, E. Jakimavičius, G. Genzbigelis ir kiti.

Vienbalsiai priimtas suvažiavimo nutarimas „Dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo“. Jame sakoma: „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkuriamasis suvažiavimas nutaria nuo 1993 m. sausio 23 d. atkurti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą, gyvavusią nuo 1927 metų sausio 8 d. iki 1940 metų birželio 15 dienos“.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Įstatų projektą papunkčiui, imant domėn redakcinei komisijai pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pristatė L. Kuodienė. Įstatai buvo priimami, balsuojant už kiekvieną punktą. Už visus įstatus balsavo visi delegatai, vienas balsavo „prieš“.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, adresuotą A. Brazauskui, A. Juršėnui, A. Lubiui ir A. Butkevičiui „Dėl Lietuvos karinių struktūrų neardymo ir išlaikymo“.

Suvažiavimui prisistatė visi siūlyti kandidatai į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Centro valdybą, Revizijos komisiją ir Garbės teismą. Nariai iš kandidatų sąrašo į visas minėtas institucijas buvo renkami slaptu balsavimu.

Balsų skaičiavimo komisijai paskelbus balsavimo rezultatus, Suvažiavimas balsų dauguma patvirtino Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Centro valdybą, Revizijos komisiją ir Garbės teismą.

Į Centro Valdybą išrinkti: V. Jasulaitis, R. Surginevičius, A. Šklianskas, S. Rudžionis, E. Jakimavičius, K. Vaitonis, A. Kunigiškis, R. Mintautas, G. Mikšiūnas, R. Daugėla, G. Genzbigelis, Š. Jasinskas, V. Navikauskas, Ž. Razminas, J. Juodišius.

Į Revizijos komisiją išrinkti: K. Jurgelionis, V. Mažeika, A. Rastokas, V. Baranauskas, P. Šlakaitis.

Į Garbės teismą išrinkti: A. Burokas, J. Petraška, B. Lukoševičienė, J. Šimkus, J. Vanzinskas.

Savanorių Sąjungos centro valdybos pirmininku išrinktas V. Jasulaitis, Revizijos komisijos pirmininku — V. Mažeika,  Garbės teismo pirmininku — A. Burokas.

 

Suvažiavimo pirmininkaujantis (parašas)     J. Užurka
Suvažiavimo sekretoriaujanti (parašas)     A. Dauderienė

 


Skaityti PDF formatu

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →