Atkuriamasis LKKSS suvažiavimas 1993-01-23: 5 Centro valdybos, Revizijos komisijos, Garbės teismo rinkimai

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →

CENTRO VALDYBOS, REVIZIJOS KOMISIJOS IR GARBĖS TEISMO
RINKIMAI IR NUTARIMAI

 1993 m. sausio 23 d.
Vilnius

S Ą R A Š A I

Centro Valdyba:
1. R. Surginevičius 8. R. Daugėla 15. A. Kunigiškis
2. G. Genzbigelis 9. V. Navikauskas 16. Č. Jaciunskas
3. F. Šklianskas 10. R. Rapulcas 17. R. Mintautas
4. J. Juodišius 11. Ž. Razminas 18. S. Rudžionis
5. V. Jasulaitis 12. A. Grabažius 19. E. Jakimavičius
6. V. Gaigalas 13. D. Petrokas 20. V. Sinkevičius
7. V. Pečkauskas 14. K. Vaitonis 21. G. Mikšiūnas
     
Vyriausias Garbės Teismas:
1. A. Burokas    
2. J. Šimkus    
3. J. Vandzinskas    
4. J. Petraška    
5. B. Lukoševičienė    
6. V. Genys    
     
Revizijos Komisija:
1. A. Rastokas    
2. V. Mažeika    
3. B. Šlakaitis    
4. V. Baranauskas    
5. K. Jurgelionis    
6. A. Krauzė    
     

 

Sąrašą tvirtinu: (parašas) J. Juodišius

 


1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai

 

ATKURIAMOJO  SUVAŽIAVIMO  CENTRO  VALDYBOS  RINKIMŲ

(slaptu balsavimu)

R E Z U L T A T A I

Viso gauta – 270 biuletenių
Išduota – 172 biuleteniai
Nepanaudota – 98 biuleteniai
Urnoje rasta – 171 biuletenis
Galiojančiais pripažinta – 169 biuleteniai
Negaliojančiais pripažinta – 2 biuleteniai

Balsai pasiskirstė sekančiai:

1. J. Juodišius – 153 12. G. Genzbigelis – 115
2. R. Surginevičius – 142 13. Č. Jaciunskas – 114
3. F. Šklianskas – 137 14. V. Navikauskas – 108
4. S. Rudžionis – 132 15. Ž. Razminas – 107
5. E. Jakimavičius – 132 16. V. Pečkauskas – 106
6. K. Vaitonis – 130 17. V. Gaigalas – 103
7. A. Kunigiškis – 129 18. D. Petrokas – 98
8. V. Jasulaitis – 126 19. V. Sinkevičius – 72
9. R. Mintautas – 120 20. R. Raluckas – 68
10. G. Mikšiūnas – 122 21. R. Mintautas – x
11. R. Daugėla – 116  
   

 

Skaičiavimo Komisijos nariai:
1. Tomas Gintila (parašas)
2. Algimantas Letenauskas (parašas)
3. Remigijus Jukna (parašas)
4. Vytas Barila (parašas)
   

 


1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai

VYRIAUSIO  GARBĖS TEISMO  RINKIMŲ
R E Z U L T A T A I

1. J. Juodišius – 153 12. G. Genzbigelis – 115
2. R. Surginevičius – 142 13. Č. Jaciunskas – 114
3. F. Šklianskas – 137 14. V. Navikauskas – 108
4. S. Rudžionis – 132 15. Ž. Razminas – 107
5. E. Jakimavičius – 132 16. V. Pečkauskas – 106
6. K. Vaitonis – 130 17. V. Gaigalas – 103
7. A. Kunigiškis – 129 18. D. Petrokas – 98
8. V. Jasulaitis – 126 19. V. Sinkevičius – 72
9. R. Mintautas – 120 20. R. Raluckas – 68
10. G. Mikšiūnas – 122 21. R. Mintautas – x
11. R. Daugėla – 116  
   

 

Skaičiavimo Komisijos nariai:
1. Tomas Gintila (parašas)
2. Algimantas Letenauskas (parašas)
3. Remigijus Jukna (parašas)
4. Vytas Barila (parašas)

 


1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai

REVIZIJOS KOMISIJOS RINKIMŲ
R E Z U L T A T A I

Viso gauta – 270 biuletenių
Išduota – 172 biuleteniai
Nepanaudota – 98 biuleteniai
Urnoje rasta – 171 biuletenis
Galiojančiais pripažinta – 170 biuleteniai
Negaliojančiais pripažinta – 1 biuleteniai

Balsai pasiskirstė sekančiai:  
K. Jurgelionis – 145  
V. Mažeika – 144  
A. Rastokas – 135  
V. Baranauskas – 130  
B. Šlakaitis – 130  
A. Krauzė – 97  
   

 

Skaičiavimo Komisijos nariai:  
1. Tomas Gintila (parašas)
2. Algimantas Letenauskas (parašas)
3. Remigijus Jukna (parašas)
4. Vytas Barila (parašas)

 


1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai

 

SĄJUNGOS  CENTRO  VALDYBOS SUSIRINKIMO

(vykusio Vilniuje 1993 m. sausio 23 d.)

P R O T O K O L A S  Nr. 1

Svarstyta:

Centro valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, dviejų sekretorių ir iždininko išrinkimas.

Išrinkta:

Pirmininkas: V. Jasulaitis
Pirmininko pav: J. Juodišius
Sekretoriumi: G. Mikšiūnas
Sekretoriumi: Ž. Razminas
Iždininku: R. Surginevičius
   

 

Pirmininkas: (parašas)   J. Užurka
Sekretorius: (parašas)   G. Mikšiūnas

 


1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai

LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
GARBĖS  TEISMO  NARIŲ SUSIRINKIMO 

(vykusio 1993 m. sausio 24 d.)

P R O T O K O L A S    Nr. 1

                       Svarstyta:

                      Garbės teismo pirmininko išrinkimas

Pasiūlyta – A. Burokas.

                      Išrinkta:

1. Burokas. Vienbalsiai.

 

Pirmininkavo: (parašas)   A. Burokas
Sekretoriavo: (parašas)   B. Lukoševičienė

 


1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai

 

LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
ATKURIAMAJAME SUVAŽIAVIME  IŠRINKTŲ SĄJUNGOS VALDYMO STRUKTŪRŲ 

S U D Ė T I S

Centro valdyba:  
Vytautas JASULAITIS – pirmininkas
Jonas JUODIŠIUS – pirmininko pavaduotojas
Gintaras MIKŠIŪNAS – sekretorius
Žilvinas RAZMINAS – sekretorius
Romualdas SURGINEVIČIUS – iždininkas
Remigijus DAUGĖLA – narys
Gasparas GENZBIGELIS – narys
Česlovas JACIUNSKAS – narys
Eugenijus-Mykolas JAKIMAVIČIUS – narys
Algirdas KUNIGIŠKIS – narys
Rimvydas MINTAUTAS – narys
Vaclovas-Pranas NAVIKAUSKAS – narys
Saulius RUDŽIONIS – narys
Fredis ŠKLIANSKAS – narys
Kęstutis VAITONIS – narys
   
Vyriausias Garbės Teismas:
Antanas BUROKAS – pirmininkas
Birutė LUKOŠEVIČIENĖ – narė
Juozas PETRAŠKA – narys
Juozas ŠIMKUS – narys
Jonas VANDZINSKAS – narys
   
Centro Revizijos Komisija :
Vidmantas MAŽEIKA – pirmininkas
Kastytis JURGELIONIS – narys
Adomas RASTOKAS – narys
   

 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos  
Centro valdybos pirmininkas (parašas)   A. Jasulaitis

 


1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai

LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KŪRĖJŲ  SAVANORIŲ SĄJUNGOS
CENTRO VALDYBOS KOMISIJŲ 

S U D Ė T I S

Skyrių darbo organizavimo ir karybos komisija:

Remigijus DAUGĖLA
Algirdas KUNIGIŠKIS
Žilvinas RAZMINAS
Saulius RUDŽIONIS
Kęstutis VAITONIS

Socialinių garantijų, šalpos, juridinės ir finansinės veiklos komisija:

Vaclovas−Pranas NAVIKAUSKAS
Romualdas SURGINEVIČIUS
Fredis ŠKLIANSKAS

Kultūrinės, švietėjiškos, leidybinės veiklos ir atributikos komisija:

Kasparas GENZBIGELIS
Eugenijus-Mykolas JAKIMAVIČIUS
Gintaras MIKŠIŪNAS
Rimvydas MINTAUTAS

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →