Lietuvos kariuomenës vado pasikeitimo ceremonija Katedros aikðtëje. Generolà leitenantà Arvydà Pociø ðiose pareigose pakeitë naujai paskirtas kariuomenës vadas generolas majoras Jonas Vytautas Þukas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *