LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus įstatai 1994-09-02

NEGALIOJA
galiojo 1994-09-04 – 2022-08-08

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS ĮSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (toliau vadinama Sąjunga) yra savarankiška visuomeninė patriotinė organizacija, kurios svarbiausieji tikslai yra padėti apsaugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti tautinę savimonę, piliečių savigarbos jausmą ir susipratimą, stiprinti valstybingumą, rūpintis savo narių, žuvusių karių, savanorių, buvusių partizanų atminimu, jų ir jų šeimų materialine padėtimi, socialinėmis garantijomis.

2.Sąjunga, o tuo pačiu ir Vilniaus apskr. skyrius, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei savo įstatais.

3. Sąjungos Vilniaus apskrities skyrius yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, savo vėliavą ir bendrą visai Sąjungai simboliką.

4. Vilniaus apskrities skyrius formuojamas pagal teritorinį principą ir apima karinę Vilniaus apskritį, į kurią įeina Vilniaus, Trakų, Širvintų, Ukmergės ir Šalčininkų rajonai. Iš rajonuose esančių skyriaus narių gali būti formuojami rajoniniai Sąjungos būriai.

5. Siekiant šių įstatų pirmame punkte išvardintų svarbiausių tikslų, Vilniaus apskrities skyrius:
– iškilus grėsmei Lietuvos saugumui, veikia pagal Lietuvos karinės ir civilinės valdžios nurodymus;
– remia ir stiprina Krašto apsaugos pajėgas;
– propaguoja sportą ir sveiką gyvenimo būdą;
– renka ginkluoto pasipriešinimo periodo Lietuvoje istorinę medžiagą, apibendrina, leidžia ir platina ją;
– gina savo narių teises, duoda pašalpas ir paskolas senatvėje, nelaimėje, ligoje;
– turi Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose registruotas sąskaitas;
– palaiko nuolatinius arba laikinus ryšius su Sąjungos Centro valdyba, kitais Sąjungos skyriais, Lietuvoje bei užsienio valstybėse veikiančiomis panašiomis organizacijomis;
– užsiima ir kita veikla, jei ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Sąjungos bei šiems skyriaus įstatams.

6. Buveinė: Pilies g. 22, 2001 Vilnius.

II. LKKSS VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS SUDĖTIS, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Skyrių sudaro Vilniaus karinės apskrities teritorijoje gyvenantys LKKS Sąjungos:
– tikrieji nariai;
– nariai–rėmėjai;
– garbės nariai.

7. Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, davę Lietuvos Respublikai kario priesaiką iki 1991 m. rugpjūčio 22 d.; savanoriai, buvę Sąjungos nariais iki 1940 m.; buvusieji partizanai ir kiti pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyviai; šauliai; asmenys, saugoję įvairius valstybinius objektus; kūrę Krašto apsaugos struktūras.

8. Nariais–rėmėjais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje, bei išeivijos lietuviai, o taip pat lietuviai–tremtiniai, pritariantys Sąjungos tikslams.

9. Garbes nariais gali būti:
– nusipelnę Lietuvos Respublikos piliečiai bei išeivijos lietuviai, ginkluoto ir pasyvaus pasipriešinimo okupacijai dalyviai;
– asmenys, nuveikę Sąjungoje itin svarbius ir reikšmingus darbus.

10. Stojamasis ir nario mokestis:
– tikrieji nariai ir nariai–rėmėjai moka stojamąjį mokestį, kuris yra lygus 1/10 minimalaus mėnesio pragyvenimo lygio, nustatyto mokesčio mokėjimo metu;
– tikrieji nariai moka metinį nario mokestį, lygų 1/5 minimalaus mėnesio pragyvenimo lygio, o nariai–rėmėjai moka metinį nario mokestį, lygų ½ minimalaus pagyvenimo lygio, kuris yra nustatytas mokesčio mokėjimo metu.

PASTABOS:
– narį pašalinus iš Sąjungos arba jam išstojus savo noru, mokesčiai negrąžinami;
– socialiai remtinus narius skyriaus valdyba gali atleisti nuo metinio nario mokesčio mokėjimo;
– per pusę metų nesumokėję nario mokesčio nariai gali būti pašalinti iš Sąjungos.

11. Narys įstoja į Sąjungą, parašęs skyriaus valdybai prašymą–anketą. Iš Sąjungos išstoja, apie tai raštu pranešus valdybai.

12. Sąjungos tikrieji ir garbės nariai:
– turi sprendžiamąjį balsą savo skyriaus suvažiavime;
– turi teisę rinkti ir būti išrinktais (išskyrus buvusius komunistų partijos narius) į Sąjungos ir skyriaus valdymo organus;
– turi teisę gauti nario pažymėjimą ir ženklą.

13. Kiekvienas Sąjungos narys privalo:

– laikytis Sąjungos ir skyriaus įstatų ir vykdyti suvažiavimo nutarimus;
– mokėti nario mokestį;
– pagal galimybes ir sugebėjimus  dalyvauti Sąjungos veikloje.

14. Sąjungos nariais negali būti asmenys, kurie:
– veikė arba veikia prieš Lietuvos nepriklausomybę;
– padarė veiksmus, žeminančius žmogaus ir piliečio garbę ir orumą.

III. SKYRIAUS VALDYMAS

15. Aukščiausias skyriaus valdymo organas yra visuotinis skyriaus narių suvažiavimas. Suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinius suvažiavimus šaukia skyriaus valdyba vieną kartą per metus. Neeilinius suvažiavimus šaukia Sąjungos Centro valdyba arba skyriaus valdyba, jei to pareikalauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių arba iškilus kitokiai būtinybei.

16. Visuotinis skyriaus narių suvažiavimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų narių. Neatvykus pusei narių, po savaitės šaukiamas suvažiavimas iš naujo, kuriame kvorumą sudaro tiek narių, kiek jų atvyko.
Visi klausimai skyriaus narių visuotiniame suvažiavime sprendžiami paprasta balsų dauguma.

17. Visuotinis skyriaus narių suvažiavimas renka suvažiavimo prezidiumą iš neįeinančių į skyriaus valdybą ir revizijos komisiją narių.

18. Visuotiniame skyriaus narių suvažiavime:
– išklausoma skyriaus valdybos, revizijos komisijos ir garbės teismo ataskaitos bei pranešimai;
– tvirtinamas skyriaus veiklos planas;
– priimamas ir tvirtinamas sąmatos projektas kitiems metams;
– renkama skyriaus valdyba, revizijos komisija ir garbės teismas;
– papildomi ar keičiami skyriaus įstatai;
– įvertinami skyriaus valdybos parengti dokumentai;
– tvirtina ir teikia Sąjungos Centro valdybai kandidatus į garbės narius;
– gali būti parengti ir kiti pasiūlymai Centro valdybai;
– renkami skyriaus atstovai į Sąjungos atstovų suvažiavimą.

19. Skyriaus valdyba, Revizijos komisija ir Garbės teismas yra renkami slaptu balsavimu vieneriems metams.

20. Skyriaus valdybos, Revizijos komisijos ir Garbės teismo nariais negali būti renkami VRM, Nacionalinio saugumo tarnybos etatiniai ir neetatiniai darbuotojai bei buvę komunistų partijos nariai.

21. Skyriaus valdyba renkama iš penkių narių. Išrinktieji valdybos nariai pasiskirsto pareigomis:
– pirmininkas; jis atstovauja skyrių visoje jo veiklos srityje, pasirašo skyriaus dokumentus, saugo skyriaus antspaudą, teikia suvažiavimui valdybos ataskaitas;
– vicepirmininkas; jis pavaduoja pirmininką, kai to reikia;
– sekretorius;
– iždininkas.

22. Skyriaus valdyba renkama ne mažiau kaip iš septynių kandidatų. Kuriam nors valdybos nariui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti savo pareigas, į valdybą patenka didžiausią reitingą turintis iš nepatekusių į valdybą kandidatas.

23. Skyriaus valdyba:
– priima naujus narius ir šalina narius, nesilaikančius šių įstatų reikalavimų;
– tvarko skyriaus dokumentaciją, rengia nutarimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus bei jų projektus, esant reikalui rūpinasi jų paskelbimu;
– saugo skyriaus vėliavą ir antspaudą;
– rūpinasi skyriaus lėšomis ir narių teisine bei materialine būkle, disponuoja skyriaus turtu ir lėšomis, už tai atsako;
– rengia skyriaus metinio darbo plano ir biudžeto projektus;
– teikia ataskaitas visuotiniam skyriaus narių suvažiavimui ir Sąjungos Centro valdybai;
– teikia Centro valdybai kitus pasiūlymus;
– šaukia skyriaus eilinius, o iškilus reikalui – ir neeilinius narių suvažiavimus;
– steigia skyriuje rajoninius būrius, tikrina jų veiklą.
Skyriaus valdybos nutarimai privalomi visiems skyriaus nariams.

24. Skyriaus Revizijos komisija sudaroma iš trijų narių, o renkama ne mažiau kaip iš penkių kandidatų. Kuriam nors komisijos nariui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti savo pareigas, į komisiją patenka didžiausią reitingą turintis iš nepatekusių į komisiją kandidatas.

25. Skyriaus revizijos komisija ne mažiau kaip du kartus per metus patikrina skyriaus turtą bei finansinę būklę, visuotiniam skyriaus narių suvažiavimui teikia ataskaitą bei savo išvadas apie valdybos veiklą finansų srityje.

26. Skyriaus Garbės teismas sudaromas iš trijų asmenų, o renkamas ne mažiau kaip iš keturių kandidatų. Kuriam nors Garbės teismo nariu atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti savo pareigas, teismo nariu tampa didžiausią reitingą turintis iš neišrinktų į teismą kandidatas.

27. Skyriaus garbės teismas sprendžia skyriaus narių bylas, jeigu jos nespręstinos įstatymų numatyta tvarka. Jo sprendimai grindžiami Sąjungos Garbės teismo statutu ir gali būti apskųsti Vyriausiajam Sąjungos garbes teismui.

IV. SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

28. Skyriaus lėšas sudaro:
– stojamasis ir nario mokesčiai;
– dovanos ir aukos;
– rėmėjų laisvanoriški įnašai;
– pajamos, gautos iš kultūrinių renginių;
– testamentiniai palikimai;
– gali būti įstatymų nustatyta tvarka perduotas turtas;
– kitos, įstatymų leidžiamos, įplaukos.

29. Skyrius 30 procentų visų savo pajamų skiria Sąjungos Centro valdybai bendriems Sąjungos reikalams.

30. Skyriaus pajamos įnešamos į skyriaus valdybos kasą ir įrašomos į tam skirtas knygas.

31. Skyriaus lėšos laikomos einamosiose sąskaitose Sąjungos Centro valdybos nurodytuose bankuose, iš kurių gali būti paimamos pateikus čekius su skyriaus valdybos pirmininko arba vicepirmininko ir iždininko parašais.

V. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

32. Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Vilniaus apskrities skyrius likviduojamas neeilinio visuotinio skyriaus narių suvažiavimo nutarimu, priimtu 4/5 nuo suvažiavime dalyvaujančių narių balsų

33. Neeilinis skyriaus narių suvažiavimas, kuriame svarstomas skyriaus likvidavimo klausimas, šaukiamas ne anksčiau kaip po trijų mėnesių, kai Sąjungos Centro valdyba pasiūlo skyrių likviduoti ir apie tai praneša skyriaus valdybai bei per spaudą informuoja visus skyriaus narius.

34. Skyriaus likvidaciją atlieka Sąjungos Centro valdybos paskirta ir skyriaus suvažiavimo patvirtinta likvidavimo komisija.

35. Likvidavus skyrių, jo turtas, likęs patenkinus visų likviduojamo skyriaus kreditorių reikalavimus, perduodamas LKKSS Centro valdybai.

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus
valdybos pirmininkas
Petras Musteikis

įstatai priimti 1994 m. rugsėjo 02 d.

_________

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus įstatų 1994-09-02 – 2022-08-08 kopija pdf formatu