Dim. pulkininkas leitenantas Pranas Gužaitis
1907 – 2001

Gimė 1907 m. gegužės 26 d. Kuršių k., Tytuvėnų vls., Raseinių aps. 1925 m. baigė Šiluvos progimnaziją ir įstojo į Dotnuvos žemės ūkio technikumą, bet vėliau perėjo į Šiaulių mokytojų seminariją, kurią baigė 1929 m. Mokytojavo Petrošių (Šiaulėnų vls. Šiaulių aps.) pradinėje mokykloje. 1930 m. lapkritį pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą. 1932 m. spalio 31 d. ją baigė, suteiktas jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 5 pėstininkų pulką. 1934 m. liepos 31 d. baigė karininkų kulkosvaidininkų kursus ir gruodžio 15 d. – automatinių pabūklų dalinių vadų kursus. 1935 m. rugsėjo 25 d. perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas 2 aspirantų kuopos būrio vadu. 1935 m. lapkričio 23 d. pakeltas į leitenantus. 1938 m. lapkritį pasiųstas mokytis į Belgijos generalinio štabo akademiją, tačiau dėl kilusio karo 1939 m. spalio 1 d. mokslus nutraukė. Grįžo tarnauti į Karo mokyklą, paskirtas 1 kadro kuopos vyr. karininku. 1939 m. lapkričio 23 d. pakeltas į kapitonus, 1940 m. rugpjūčio 27 d. paskirtas kuopos vadu.
Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 179 šaulių divizijos 234 šaulių pulko bataliono vadu.
Nuo 1941 m. pradžios Lietuvių aktyvistų fronto Vilniaus štabo narys. 1941 m. pavasarį su batalionu, kuriam vadovavo, išsiųstas į Pabradę. Sužinojęs apie gresiantį suėmimą 1941 m. birželio 17 d. pabėgo.
Birželio 24 d. Tytuvėnuose vokiečių suimtas. 1942 m. kovo pabaigoje paleistas iš karo belaisvių lagerio. 1942 m. gegužės 11 d. paskirtas Raseinių apskrities viršininko pavaduotoju, Nuo 1943 m. balandžio iki 1944 m. balandžio ėjo apskrities viršininko pareigas; gelbėjo lietuvių ūkininkus nuo nacių savivalės. 1943 m. suorganizavo nuo vokiečių okupacinės valdžios nepriklausomą Vytauto Didžiojo šaulių sąjungos kuopą.
1944 m. vasarį sukvietė Raseinių apskrityje gyvenančius karininkus ir paragino stoti į Vietinę rinktinę. Atsisakęs Raseinių apskr. viršininko pareigų išvyko į Marijampolę, dėstė Karo mokykloje.
Nuo sovietinių baudėjų slapstėsi tėviškėje. 1948 m. gegužės 23 d. suimtas. Iki 1957 m. kalintas Vorkutos, Taišeto lageriuose, vėliau su ištremtais broliu ir seserimis gyveno Irkutsko srityje. 1964 m. prisiregistravo Baltarusijoje (į Lietuvą grįžti neleista), bet gyveno Adutiškyje, nuo 1982 m. apsigyveno Kelmėje.
1991 m. gruodžio 30 d. Lietuvos vyriausybės potvarkiu suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis.
Mirė dimisijos plk. ltn. P. Gužaitis 2001 m. spalio 2 d. Palaidotas Kelmės kapinėse.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 3 tomas, 258 p., vle.lt