Kapitonas Juozas Kilius
(1909 – 1941)

Juozas Kilius (1909 – 1941)Gimė 1909 m. gruodžio 14 d. Paževiškių k., Pandėlio vls., Rokiškio aps. 1929 m. baigė Rokiškio gimnaziją.
1931 m. spalio 24 d. baigus Karo mokyklą suteiktas artilerijos jaunesniojo leitenanto laipsnis, paskirtas 4 artilerijos pulko orientacijos karininku, 1931 m. baigė karininkų slidinėjimo kursus. 1935 m. spalio 1 d. paskirtas 4 baterijos vyr. karininku, lapkričio 23 d. pakeltas į leitenantus. 1939 m. liepos 8 d. baigė Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos Gen. štabo skyrių ir perkeltas į kariuomenės štabą, lapkričio 23 d. pakeltas į gen. štabo kapitonus.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Kariuomenės štabo Mokslo skyriaus karininku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. spalio 3 d. paskirtas Raudonosios armijos (RA) 29 šaulių teritorinio korpuso (ŠTK) 179 šaulių divizijos priešlėktuvinės gynybos operatyvinio skyriaus viršininko padėjėju.
1941 m. vasarį susikūrus Lietuvių aktyvistų frontui (LAF) paskirtas Vilniaus štabo viršininko gen. štabo mjr. V.Bulvičiaus pavaduotoju, kuriam buvo pavesta parengti sukilimui žmones iš RA 29 ŠTK karių.
1941 m. birželio 12 d. suimtas, kalintas Vilniuje, birželio 23 d. išvežtas į Gorkio kalėjimą. 1941 m. lapkričio 28 d. Maskvos karinės apygardos Karo tribunolo nuteistas mirti. 1941 m. gruodžio 18 d. sušaudytas Gorkio kalėjime.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997 m., po mirties), DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1939 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 4 tomas, 221-222 p.
1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (279-286 p.)