Dim. pulkininkas leitenantas Juozas Krakauskas
1914 – 2004

Gimė 1914 m. rugpjūčio 14 d. Kalvarijoje. 1935 m. baigė Seinų „Žiburio“ gimnaziją.
1938 m. gegužės 12 d. baigus Karo mokyklą suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėstininkų pulko 4 šaulių kuopos būrio vadu. 1939 m. spalio 27 – 29 d. dalyvavo žygyje į Vilnių.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas Raudonosios armijos 29 Šaulių teritorinio korpuso 184 šaulių divizijos 297 šaulių pulko pėsčiųjų žvalgų būrio vadu. Kilus Vokietijos – SSRS karui vokiečių paimtas į nelaisvę, laikytas Alytaus internuotųjų stovykloje, vėliau iki 1941 m. rugsėjo Rytų Prūsijoje. Grįžęs dirbo draudimo kompanijoje Kaune, vėliau Lazdijuose.
1944 m.  Vietinės rinktinės bataliono būrio vadas. Vokiečiams ją likviduojant 1945 m. gegužės 15 d. suimtas, vėliau paleistas.
Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai 1944 m. spalio 23 d. suimtas Lazdijuose. Karinio tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties, išvežtas į Uchtižemlagą Komijoje. Lageryje už ruošimąsi sukilimui apkaltintas kontrrevoliucine veikla 1947 m. gruodžio 27 d. nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties.
Į Lietuvą grįžo 1956 m. balandžio 16 d. Dirbo Knygų prekybos bazėje ir Knygų prekybos valdyboje ūkio dalies vedėju.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę iniciatyvinės grupės atkuriant Lietuvos atsargos karininkų sąjungą (LAKS) narys, 1992 – 1993 m. LAKS centro valdybos pirmininkas.
Nuo 1996 m. balandžio mėn. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Visuomeninių organizacijų būryje.
1991 m. kovo 8 d. pakeltas į dimisijos majorus, 1997 m. vasario 10 d. – į dim. pulkininkus leitenantus.
Mirė 2004 m. kovo 29 d. Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1994 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1999 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 4 tomas, 261 p.