Leitenantas Juozas Sadzevičius
(1910 – 1941)

Juozas Sadzevičius<br /> 1910 – 1941

Gimė 1910 m. balandžio 25 d. Jukiškių k., Smilgių vls., Panevėžio aps. 1927 m. baigė Krekenavos progimnaziją. 1931 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1931 m. rugpjūčio 1 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą. 1933 m. rugsėjo 15 d. ją baigus suteiktas pėstininkų jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 7 pėst. pulko 1 kulkosv. kuopos būrio vadu, 1934 m. balandžio 4 d. – 6 pėst. pulko sunkiųjų kulkosv. būrio vadu. 1935 m. rugpjūčio 3 d. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų kulkosvaidininkų kursus, rugpjūčio 25 d. perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas 1 aspirantų kuopos būrio vadu, dėstė šaudymo teoriją ir automatinių pabūklų Oerlikon kursą.  1936 – 1937 m. aspirantų taktikos grupės vadas. 1936 m. lapkričio 23 d. pakeltas į leitenantus. 1937 m. liepą išlaikė konkurso egzaminus į Paryžiaus ir Briuselio karo akademijas.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo mokyklos 1 asp. kuopos vyr. karininku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. spalio 3 d. paskirtas Raudonosios armijos (RA) 29 šaulių teritorinio korpuso (ŠTK) 179 šaulių divizijos 234 šaulių pulko prieštankinės baterijos vadu. Aktyviai įsitraukė į antisovietinę pogrindinę veiklą, buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus štabo narys.
1941 m. birželio 14 d. NKVD suimtas Pabradės poligone. Kalintas Vilniuje, nuo liepos 9 d. – Gorkio kalėjime Nr.1, lapkričio 28 d. Gorkyje Maskvos sr. karo tribunolo nuteistas mirti. 1941 m. gruodžio 17 d. sušaudytas Gorkyje.

1999 m. kovo 17 d. pripažintas kariu savanoriu (po mirties).
Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997 m., po mirties)

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 7 tomas, 22 p.