Jaunesnysis leitenantas Ignas Talanskas
(1913 – 1941)

Gimė 1913 m. kovo 9 d. Purvynės k., Antalieptės vls., Zarasų aps. 1930 m. baigė Antalieptės progimnazijos 4 klases, 1934 m. – Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Statybos skyrių, buvo mokyklos Vilniui vaduoti sąjungos komiteto pirmininkas. 1934 – 1935 m. dirbo Alytaus vandens kelių ruože ir Kėdainių geležinkelio stotyje.  1935 m. rugsėjį pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1938 m. gegužės 12 d. baigus Karo mokyklą suteiktas inžinerijos jaunesniojo leitenanto laipsnis, paskirtas 1 inžinerijos bataliono Kaune mokomosios kuopos jaunesniuoju karininku. 1939 m. baigė sporto vadovų kursus, paskiras bataliono sporto grupės vadovu. 1939 m. spalio 26 d. su batalionu perkeltas į Vilnių.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tapo slapto Vilniaus karininkų pasipriešinimo okupantams komiteto nariu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. spalio 30 d. paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso atskirojo pionierių bataliono pionierių būrio vadu. 1940 m. lapkričio 15 d. pakeltas į leitenantus. 195 m. gegužę batalionui išvykus į Varėnos poligoną paliktas kareivinėse 60 karių komandos vadu. Gavęs sukilimo komiteto užduotį su dviem karininkais paėmė iš sandėlio ir užkasė kulkosvaidžius, granatas, šovinius.  Kilus Vokietijos–SSRS kariui ir politiniam vadovui pradėjus reikalauti iš sandėlio ginklus, jį likvidavo, organizavo gynybą ir užmezgė ryšius su senamiestyje veikusiais civiliais Birželio sukilimo sukilėliais.
Nuo1941 m. birželio 28 d. lietuvių karių savisaugos tarnybos Vilniaus įgulos 3 bataliono 5 kuopos vado pavaduotojas, vėliau ėjo kuopos vado pareigas. 1941 m. rugpjūčio 27 d. paguldytas į ligoninę anginos operacijai. 1941 m. rugsėjo 1 d. rastas negyvas iškritęs (ar išmestas) pro ligoninės langą.
Palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.

Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1937 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 12 p.