Vainoris Aleksandras (Aleksas) (1915 1942)

Leitenantas Aleksandras (Aleksas) Vainoris
1915 – 1942

Gimė 1915 m. kovo 1 d. Duobinių k., Luokės vls., Telšių aps. 1935 m. baigė Telšių vyskupo Valančiaus gimnaziją, Dirbo Šiaulių apygardos teismo antstolio kontoroje Telšiuose mašininku-raštininku. Įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. 1936 m. rugsėjo 19 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę ir pasiųstas į Karo mokyklą kariūnu aspirantu. 1937 m. rugsėjo 15 d. suteiktas atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.
1938 m. kovo 15 d. priimtas civiliu tarnautoju į Lietuvos kariuomenės Tiekimų valdybą ir paskirtas raštininku.  Nuo 1939 m. kovo 30 d. buvo Lietuvos šaulių sąjungos 1-osios Kauno rinktinės narys. 1939 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje paskelbus dalinę mobilizaciją, mobilizuotas į kariuomenę, bet spalio 2 d. mobilizaciją atšaukus, lapkričio 10 d. paleistas į atsargą ir grįžo į ankstesnę civilinio tarnautojo tarnybą Kariuomenės štabe.
1940 m. birželio 15 d., sovietams okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę rugsėjo 21 d. perkeltas į naujai formuojamą Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinį korpusą ir paskirtas civiliu tarnautoju į korpuso štabo I skyrių. Tada su žmona persikėlė į Vilnių. 1940 m. lapkričio 15 d. paskirtas korpuso 179-osios šaulių divizijos 259-ojo šaulių pulko iždininku ir įtrauktas į tikrosios karo tarnybos įskaitą. Gruodžio 20 d. paskirtas to paties pulko štabo Operacijų skyriaus raštvedybos vedėju.
Dalyvavo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) veikloje, buvo Vilniaus karinio štabo narys.
1941 m. birželio 11 d. NKGB suimtas, kalintas Vilniuje, nuo 1941 m. rugpjūčio 23 d. – Gorkio kalėjime Nr.1. 1941 m. lapkričio 28 d. Maskvos karinės apygardos karo tribunolo išteisintas, tačiau į laisvę paleistas nebuvo. Mirė 1942 m. liepos 7 d. Gorkio kalėjime nuo plaučių tuberkuliozės. Palaidojimo vieta nežinoma.
2000 m. balandžio 26 d. Lietuvos krašto apsaugos ministro įsakymu A. Vainoriui po mirties buvo suteiktas leitenanto laipsnis.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 139 p.
1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (394-398 p.)