Leitenantas Jonas Valkiūnas
(1907 – 1976)

Jonas Valkiūnas<br /> 1907 – 1976

Gimė 1907 m. rugpjūčio 24 d. Medeikių k., Biržų vls. ir aps. Baigė Kauno „Pavasario“ aukštesniosios komercijos mokyklos 6 klases, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos-matematikos fakultete. 1928 m. lapkričio 1 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Nuo 1930 m. kovo iki 1931 m. gegužės tarnavo Ryšių batalione, nuo 1931 m. gegužės iki 1933 m. rugpjūčio – Karo mokykloje raštvedžiu. 1935 m. rugsėjo 15 d. baigus Karo mokyklą, suteiktas ryšių jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas į Ryšių batalioną. 1936 m. rugsėjį priimtas į VDU Matematikos-gamtos fakultetą. 1937 m. spalio 7 d. pakeltas į leitenantus. 1940 m. gegužės 29 d. perkeltas į 4 pėstininkų pulką.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 4 pėstininkų pulko ryšių kuopos būrio vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 179 šaulių divizijos 259 šaulių pulko ryšių kuopos vadu. Dalyvavo rezistencinėje kovoje, buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus karinio štabo narys, prižiūrėjo radijo siųstuvą, kartu su leitenantu Leonu Žemkalniu palaikė radijo ryšį su Vokietija. 1941 m. birželio 12 d. Vilniaus NKGB suimtas, kalintas Vilniuje. Nuo 1941 m. rugpjūčio 23 d. – Gorkio kalėjime Nr.1. 1941 m. lapkričio 28 d. Gorkyje Maskvos srities karo tribunolo nuteistas 20 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalintas Kazachstane, Karagandos MVD ypatingojo režimo lageryje Pesčanlage, vėliau tremtyje Karagandos sr. 1956 m. gegužės 30 d. paleistas. Lietuvos sovietinei valdžiai neleidus gyventi Lietuvoje, gyveno Ukrainoje Dnepropetrovske, kur 1976 m. liepos 16 d. mirė.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 177 p.
1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (398-402 p.)