Kazys Vidžiūnas
1926 – 2017

Gimė 1928 m. kovo 9 d.  Kijelių kaime Molėtų vls. Utenos aps.
Mokėsi Molėtų pradinėje mokykloje, kur baigė 6 skyrius. 1941 m. baigė Molėtų progimnaziją. 1940 – 1941 m. su grupe draugų įkūrė mokinių pogrindinę organizaciją, platino atsišaukimus. 1941 m. vasario 16 d. du tos grupelės nariai buvo suimti, bet kitų neišdavė. 1941 – 1944 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje.
1944 m. vasarį stojo į Vietinės rinktinės karo mokyklą Marijampolėje, bet po 10 dienų susirgo. Gydėsi ligoninėje. Po to buvo paleistas atostogų sveikatai taisyti. Gavęs laišką, kad vokiečiai apgavo, iš atostogų negrįžo ir gegužės mėnesį suorganizavo kaimo savigynos būrį prieš Armiją Krajovą. 1944 m. antrą kartą okupavus Lietuvą, jų savigynos būrys nuėjo į pogrindį ir bazavosi apylinkių miškuose. Lapkričio pradžioje jie davė priesaiką ir tapo Kęstučio apygarda.
1945 m. sausio mėn. buvo areštuotas NKVD , bet suėmimo metu buvo be ginklo, todėl Utenos NKVD negalėjo įrodyti, kad jis partizanas. 1945 m. kovo 1 d. Karo tribunolas nuteisė kalėti lageryje. Kalintas Utenos, Švenčionių, Lukiškių kalėjimuose. 1945 m. gegužės mėn. buvo išvežtas į Komijos ASSR Uchtos lagerius, bet, pasibaigus karui, buvo paskelbta amnestija, todėl 1946 m. grįžo namo.
Įstojo į Molėtų vidurinę mokyklą, kurią baigė 1947 m. ir įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, bet 1951 m. buvo iš jo pašalintas. 1951–1952 m. dirbo Onuškio vidurinėje mokykloje, bet ir iš ten turėjo bėgti. 1952–1953 m. dirbo Taujėnų vidurinėje mokykloje, bet ir iš čia buvo pašalintas. 1954 m. laikinai dirbo Rietavo vidurinėje mokykloje. 1955 m. persikėlė į Molėtų rajoną, Alantos vidurinę mokyklą, kur dirbo iki 1963 m. vasaros. 1957 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir gavo dėstytojo – pedagogo diplomą. Dėstė įvairiuose technikumuose. 2001 m. išėjo į pensiją.

Vienas iš ilgamečių Mokytojų Sąjūdžio vadovų. Nuo 1993 m. priklausė tautininkų partijai, vėliau Tėvynės sąjungai. Nuo 2001 m. išrinktas gen. P. Plechavičiaus karių sąjungos vadu. Be to, buvo pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys.

2004 m. pripažintas ginkluoto pasipriešinimo dalyviu, išduotas kario savanorio pažymėjimas.

Nuo 2006 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Visuomeninių organizacijų būryje.

Mirė 2017 m. balandžio 11 d. Vilniuje. Palaidotas Molėtuose.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2005 m.).

Pagal E.Burokas. Pūtėme prieš vėją. 5 dalis. Laisvės kovotojai. 2011, Vilnius