Pulkininkas leitenantas Mykolas Mačiokas
1899 – 1950

Plk. ltn. Mykolas MačiokasGimė 1899 m. kovo 17 d. Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. Mokėsi Marijampolės ir Kauno „Aušros“ gimnazijose.
1919 m. sausio 2 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo 2 pėst. pulke. Liepos 31 d. įstojo į Karo mokyklą. Gruodžio 16 d. ją baigus suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 atsargos bataliono jaun. karininku. 1920 m. kovo 15 d. perkeltas į 9 pėst. pulką. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose su lenkais.
1921 m. vasario 20 d. paskirtas Oro laivyno mokomosios eskadrilės mokiniu žvalgu. Rugsėjo 1 d. baigus teorinius kursus perkeltas į 1 eskadrilę, paskirtas eiti oro žvalgo pareigas. 1922 m. lapkričio 9 d. suteiktas oro žvalgo vardas. Nuo 1923 m. liepos dėstė aviacijos ginklų kursą Karo aviacijos mokyklos puskarininkių skyriuje. 1923 m. gruodžio 1 d.  pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus. 1924 m. vasario 20 d. paskirtas 1 oro eskadrilės Aukštojoje Fredoje, Kaune, ūkio reikalų, vėliau laboratorijos viršininku. 1925 m. liepą paskirtas į 3 oro eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių. 1926 m. rugpjūčio 1 d. pakeltas į kapitonus, paskirtas Technikos pulko telegrafo-telefono kuopos jaun. karininku. 1926 m. liepos 15 d. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių. 1927 m. vasario 11 d. paskirtas Karo aviacijos 2 oro eskadrilės oro žvalgu, gruodžio 12 d. – L. Vynai firmos A.1927 tipo parašiutui išbandyti komisijos nariu, pats atliko šuolį iš 500 m aukščio. 1928 m. rugpjūčio 1 d. perkeltas į Karo mokslų valdybą, su KAM stipendija komandiruotas į Italiją studijuoti Aukštojoje Karo mokykloje (Scuola di Guerra). 1930 m. sausio 15 d. iš studijų atšauktas ir paskirtas III karo apygardos štabo Spaudos ir švietimo skyriaus operacijų dalies karininku, spalio 2 d. – Vyriausio kariuomenės štabo valdybos IV (Tarnybų) skyriaus tiekimų dalies karininku. 1931 rugsėjo 14 d.  pakeltas į majorus. 1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1937 m. birželio 28 d. baigus Vytauto Didžiojo karininkų kursų Gen. štabo skyrių paskirtas Kariuomenės štabo IV (Tarnybų) skyriaus tiekimų dalies vedėju. 1937 m. rugsėjo 7 d. pakeltas į gen. štabo plk. leitenantus.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo 11 d. paskirtas LSSR respublikinio karinio komisariato šaukiamųjų karinio parengimo vyr. inspektoriumi.
1941 m. Birželio sukilimo Kaune aktyvus dalyvis, įkūrė karinį sukilimo štabą Vaižganto g. 15. Vokiečių okupacijos metais įsitraukė į rezistencinę veiklą, buvo aktyvus LAF narys, karinio skyriaus viršininkas.  Rugsėjo 15 d. kartu su kitais 28 LAF vadovybės nariais pasirašė LAF memorandumą Hitleriui. Rugsėjo 22 d. vokiečiams uždraudus LAF veiklą pasirašę LAF likvidavimo aktą. 1941 – 1943 m. dirbo Valstybinio stiklo fabriko direktoriumi. 1943 m. kovo 16 d. gestapo suimtas, kartu su 45 Lietuvos inteligentijos atstovais įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje (kalinio Nr. 21255). 1945 m. sausio 25 d. evakuojant stovyklą pateko į puolančios Raudonosios armijos nelaisvę, pasiųstas į filtracijos lagerį.
1945 m. balandį grįžo į Lietuvą, slapstėsi, įsitraukė į antisovietinę rezistenciją. Pajutęs sovietinio saugumo pavojų išvyko į Rygą, kur gyveno svetima Jono Kamantaičio pavarde. 1949 m. MGB aptiko jo pėdsakus, pradėjo paiešką Rygoje. Manoma, kad 1950 m. žuvo Rygoje (pagal 1951 12 14 MGB pažymą), palaidojimo vieta nežinoma.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (2001 m. po mirties), DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (1930 m.) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928 m.) medaliais, „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1940 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 5 tomas, 123 p.
G.Deksnys.  Plk. ltn. Mykolas Mačiokas – Lietuvos kariuomenės inteligentas (kariuomene.kam.lt)