Šostakauskas Leonas Antanas (1902 1963)

Leitenantas Leonas Antanas Šostakauskas
(Šeštakauskas, Šeštokaitis)
1902 – 1963

Gimė 1902 m. birželio 28 d. Mockavos k., Būdviečių vls., Seinų aps. Baigė „Žiburio“ progimnazijos 4 klases.
1919 m. sausio 17 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėst. pulką. 1919 m. kov 10 d. įstojo į Karo mokyklą. Liepos  7 d. ją baigus suteiktas karužo laipsnis., paskirtas į Vilniaus batalioną jaun. karininku. 1919 m. rugsėjo 13 d. karužo laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto. 1919 m. liepos 6 – 24 d. ir rugsėjo 21 – spalio 10 d. dalyvavo Nepriklausomyb4s kovose prie Vievio, rugpjūčio 5 – rugsėjo 21 d. – su bolševikais prie Dusetų ir Daugpilio. 1919 m. lapkričio 1 d. – gruodžio 15 d. – su bermontininkais Baisogalos ir Kretingos apylinkėse, 1920 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 1 d. – su lenkais prie Beržininkų, Seinų, Vievio, Utenos. 1919 m. liepos 24 d. – rugpjūčio 5 d. buvo lenkų nelaisvėje. 1923 m. kovo 30 d. pakeltas į vyr. leitenantus. 1923 m. lapkričio 16 d. paleistas į atsargą.
Dirbo VRM įkalinimo įstaigų viršininku Kaune, Ukmergėje, Bajoruose. Lietuvos Šaulių sąjungos narys. 1927 m. gruodžio 15 d. – 1928 m. birželio 28 d. dirbo pasienio policijos Utenos baro rajono viršininku. 1928 m. lapkričio 15 d. paskirtas pasienio policijos Ukmerg4s baro viršininku. 1931 m. sausio ą d. pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą dirbo Marijampolės kalėjimo viršininku. 1940 m. liepos 30 d. suimtas, kalintas Marijampolėje ir Kaune. 1941 m. birželio 23 d. išvežtas į Minską.
1941 m. birželio 26 d. kartu su kitais kaliniais nuvarytas į Červenę sušaudyti. Per masines NKVD žudynes pragulėjęs po lavonais liko gyvas, grįžo į Lietuvą. Vokiečių okupacijos metais dirbo Marijampolės kalėjimo viršininku. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją. Rytprūsiuose mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę. Po karo gyveno Hanau, Memingeno, Bambergo lietuvių pabėgėlių stovyklose, dalyvavo kuriant Lietuvos karių sąjungos KVS „Ramovė“ skyrius, išrinktas atkurtos LKKSS Centro valdybos pirmininku. 1956 m. emigravo į JAV, gyveno Vaterburyje, vėliau Oukvilyje. Dirbo mūrininku, baldų apmušėju.
Mirė 1963 m. liepos 25, palaidotas Oukvilyje.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1923 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (1929 m.), Lietuvos nepriklausomybės (1928 m.) medaliais.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 337 p.