Pulkininkas leitenantas Jonas Švedas
1894 – 1988

Jonas Švedas su dukterimis

Gimė 1894 m. kovo 10 d. Karkazų k. Plokščių vls., Šakių aps. Mokėsi Kauno gimnazijoje. 1914 – 1918 m. caro valdžios ištremtas gyveno Kostromoje. 1918 m. liepą grįžęs į Lietuvą Plokščių valsčiuje suorganizavo miliciją. 1919 m. sausio 14 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. sausio 15 d. Karo mokykloje išlaikęs egzaminus tapo karo valdininku. Nuo 1923 m. vasario 27 d. tarnavo intendantūroje Kaune. 1926 m. baigė karininkų kursus, 1927 m. suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis. 1929 m. lapkričio 23 d. pakeltas į kapitonus, 1932 m. vasario 13 d. –  į majorus. 1933 m. gruodžio 14 d. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Administracijos skyrių. 1936 m. vasario 16 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1938 metais baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Kariuomenės intendantūros piniginės buhalterijos vyr. buhalteriu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos štabo finansų skyriaus viršininku. Kilus Vokietijos –  SSRS karui ir su RA priverstinai traukiantis į Rusiją 1941 m. birželio 27 d. suimtas, kalintas Polocko ir Vitebsko kalėjimuose. Vėliau varant į Rusijos gilumą pateko į vokiečių nelaisvę, grąžintas į Vilnių. 1941 –  1944 m. dirbo Kauno m. malūnų ir kepyklų tresto finansų skyriaus viršininku.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Braunšveigo ir Dipholco lietuvių pabėgėlių stovyklose, buvo lietuvių tremtinių bendruomenės apylinkės pirmininkas, mokytojavo Braunšveigo lietuvių gimnazijoje. 1950 metais atvyko į JAV. Ten tapo aktyvus lietuvių išeivių bendruomenės narys, LKVS „Ramovė“ centro valdybos narys, Lietuvos savanorių kūrėjų sąjungos centro valdybos pirmininkas, 1958 – 1961 m. JAV lietuvių bendruomenės kultūros fondo pirmininkas, organizavo Pirmąjį ir Antrąjį lietuvių kultūros kongresus, pirmąsias dainų ir šokių šventes Čikagoje.
Mirė Čikagoje 1988 m. balandžio 10 d.
Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinu (1932 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 358-359 p.