Guršnys Valentinas 1948 2021

Dim. majoras Valentinas Guršnys
1948 – 2021

Gimė 1948 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų (augo daugiavaikėje šeimoje), baigęs 8 klases ir sulaukęs 16 metų, pradėjo dirbti gamykloje frezuotojo mokiniu, vėliau frezuotoju, o vakarais lankė vidurinę mokyklą, kurią baigė 1967 m. Trejus metus tarnavo sovietinėje armijoje. Grįžęs toliau dirbo gamykloje ir studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto vakariniame skyriuje. 1977 m. įgijo inžinieriaus mechaniko diplomą. Dirbo inžinieriumi LSSR kaimo statybos ministerijoje, ją panaikinus, statybos ir remonto treste.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, užsiregistravo savanoriu, nuo 1990 m. kovo mėn. dalyvavo svarbių objektų apsaugoje. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Krašto apsaugos departamento Vilniaus zonos skyriuje, prisidėjo kuriant Pasienio apsaugos tarnybą, atrenkant ir skirstant savanorius į pasienio apsaugos postus. Nuo 1991 m. sausio 8 d. Aukščiausiosios Tarybos (AT) gynyboje, dalyvavo atremiant ir išsklaidant „Jedinstvos“ smogikus. 1991 m. sausio 11 d. AT rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai, paskirtas 3-iojo AT gynėjų būrio štabo viršininku. Įkūrus Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą (SKAT), paskirtas Vilniaus rinktinės štabo viršininku. Prasidėjus komunistiniam pučui, vėl buvo AT gynėjų būrio štabo viršininku, organizavo būriui paskirto AT rūmų sektoriaus gynybą. Pučui žlugus, toliau vadovavo Vilniaus rinktinės štabui, vėliau paskirtas rinktinės vado pavaduotoju užnugariui, 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. 1994 m. perkeltas į SKAT štabą technikos poskyrio viršininku. Šiose pareigose tarnavo iki išėjimo į atsargą 1998 m.
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) vienas atkūrėjų (1993 m.) bei LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus (VAS) vienas įsteigėjų (1994 m.). 1996 m. lapkričio 9 d. išrinktas į LKKSS VAS valdybą ir iki 1998 m. spalio 10 d. ėjo  valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas. Buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje iki 2009 m.

Mirė 2021 m. balandžio 6 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).