Jakimavičius Eugenijus 1929 2008

Dim. pulkininkas leitenantas Eugenijus Mykolas Jakimavičius
1929 – 2008

1991 m. pavasarį. Eugenijus Jakimavičius

Gimė 1929 m. rugsėjo 29 d. Marijampolėje. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Dar būdamas moksleivis įsitraukė į antisovietinio pogrindžio veiklą. Vengdamas arešto, trejus metus keitė gyvenamąją vietą, dirbo atsitiktinius darbus. Pavykus prisiregistruoti, įstojo į Pagėgių K. Donelaičio gimnaziją, kurioje besimokydamas 1951 metais gavo šaukimą į sovietinę kariuomenę. Gimnazijoje karinį parengimą dėstė rajono karinis komisaras, atkreipė dėmesį į Eugenijaus taiklų šaudymą, supratimą apie ginklus bei pasiūlė stoti į karo inžinierių mokyklą Kaliningrade. Mokydamasis šioje mokykloje. be karinės specialybės, įgijo ir civilinį techniko – statybininko diplomą . Baigęs karo mokyklą iki 1956 m. tarnavo 16–osios lietuviškosios šaulių divizijos inžinerijos bataliono būrio vadu. 1956 – 1959 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijoje, vadovavo pastatų remontui. 1962 m. baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus statybos fakultetą. 1959 – 1990 m. dirbo Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoje kapitalinės statybos skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi, vėliau viršininku. 1990 m. išėjo į pensiją.
1990 m. įstojo į atkuriamą Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS), buvo paskirtas Vilniaus Senamiesčio šaulių kuopos vadu, vėliau LŠS vado pavaduotoju mokymui. 1991 m. sausio 8 d. tapo Parlamento gynėju. 1991 m. sausio 11 d. Aukščiausiosios Tarybos (AT) rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai. Parengė AT II rūmų sutvirtinimo, minų lauko bei įvažiavimo į Parlamentą posto planus, asmeniškai vadovavo atliekamiems darbams. 1991 m. balandžio 15 d. paskirtas Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) mokymo centro dėstytoju, viršininko pavaduotoju. Paruošė pirmąją SKAT kompleksinio mokymo programą, vadovavo pirmiesiems ginklininkų – išminuotojų kursams.1991 m. gruodį jam suteiktas majoro laipsnis. Dėstydamas SKAT mokymo centre, parengė ir išleido pirmuosius karinės bei patriotinės tematikos vadovėlius ir albumus, rašė straipsnius karine tematika Lietuvos bei užsienio lietuvių spaudai.
1995 m. vadovavo Lietuvos rezervo karių komandai varžybose Vokietijoje. Kelis kartus vadovybės komandiruotas į karo inžinierių kursus JAV ir Norvegijoje. 1995 m. lapkritį atleistais iš tikrosios krašto apsaugos tarnybos į dimisiją, suteikiant pulkininko leitenanto laipsnį. Laisvalaikiu mėgo medžioklę, supažindino karius su senosiomis jos tradicijomis, daug keliavo.
Nuo 1993 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KASP štabo būryje.
Mirė 2008 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13–osios atminimo medaliu (1992 m.), LŠS bei kitų organizacijų garbės ženklais. KAM ir kariuomenės vadovybės padėkos raštais.

Pagal XXI amžius 2017-01-13 Nr.2(2219)