LKKSS VAS narių laidojimo Liepynės kapinėse tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
LKKSS VAS valdybos
2017-02-01 posėdžio protokolu Nr. 3
(2017-10-25 LKSS VAS valdybos posėdyje
patikslinta redakcija)

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS NARIŲ LAIDOJIMO SKYRIUI SKIRTAME LIEPYNĖS KAPINIŲ (ŽIRNIŲ G. 28, VILNIUS) SKLYPE
TVARKOS APRAŠAS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybė Liepynės kapinių 13-ame kvartale skyrė plotą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriui (toliau – VAS), kuriame suprojektuotos 164 dvivietės kapavietės (toliau – sklypas).
2. Savivaldybė 2011-07-01 raštu Nr. A51-23544(2.9.3.19-UK2) „Dėl kvartalo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariams laidoti“ įpareigojo laikytis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1798 (šiuo metu – 2012-11-28 sprendimo Nr. 1-901 redakcija).
3. VAS ir Liepynės kapines administruojanti UAB „Labradoras“ (toliau – Bendrovė) 2011-11-17 sudarė bendradarbiavimo sutartį, kurioje nustatyta:
3.1. mirusieji laidojami eilės tvarka pagal VAS parengtą sklypo planą su sunumeruotomis kapavietėmis;
3.2. sklype kapavietės įrengiamos ir kapaviečių statiniai statomi tik pagal VAS parengtą tipinį projektą;
3.3. visus darbus, priklausančius išimtinai Bendrovės kompetencijai (kapavietės įrengimas ir kt.), sklype atlieka išskirtinai Bendrovė pagal jos nustatytus darbų įkainius, priklausančius nuo jos kainodaros sąlygų ir jas įtakojančių veiksnių.
4. Sklypo kapavietės skirtos tik VAS nariams (toliau – narys) su artimiausiais jų šeimos nariais, susijusiais tėvystės ar įvaikinimo, santuokos ar pagal civilinę teisę pripažintos partnerystės* bei kitokios giminystės ryšiu (toliau – artimieji), laidoti. Vienam nariui suteikiama tik viena kapavietė.
5. Narys išankstinę teisę į palaidojimą sklype įgyja išreiškęs tokią savo valią bet kokia jam priimtina forma, turėdamas galimybę kartu nurodyti apsisprendimą, kad tame pačiame kape gali būti palaidoti jo artimieji.
6. Pagal išankstinę nario valios išraišką dėl palaidojimo kapavietės rezervuojamos be konkretaus kapavietės numerio. Iš anksto tokios valios neišreiškę nariai ir jų artimieji sklype gali būti laidojami tol, kol yra laisvų, pagal išankstinę valią nerezervuotų kapaviečių.
7. Jei išankstiniu savo pareiškimu narys nebuvo nurodęs, kad pageidauja jam skirtame kape palaidoti artimąjį(-uosius), pirmiau mirus pastarajam, leidimas jį laidoti VAS valdybos svarstomas tuoj pat (gali būti – virtualiame posėdyje – internetu ar telefonu, fiksuojant ir išsaugant tokio posėdžio eigą ir rezultatus), gavus nario prašymą raštu (1 priedas). Visais atvejais pateikiama šio aprašo 4 punkte išvardytą giminystę ar kitą ryšį patvirtinančio dokumento kopija (netvirtinta, pateikiant originalą sutikrinimui).
8. Šio aprašo 7 punkte nurodytu atveju narys užtikrina, kad sklypo naudojimas išimtinai VAS narių laidojimo principui nebus pažeistas. Tuo tikslu su VAS jis pasirašo nustatytos formos Sutartį (2 priedas).
9. Narį palaidojus pirmuoju, jo artimiesiems, nurodytiems šio aprašo 4 punkte, galioja visos teisės, pareigos ir kitos sąlygos, išdėstytos šiame apraše.
10. Sklype gali būti laidojamas narys, kuris mirties metu gyveno ar savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs ir ne Vilniaus mieste, jei Vilniuje gyvena jo vaikai ar kiti šeimos nariai, turintys laidojančio asmens teisę ir teikiantys savivaldybei prašymą skirti kapavietę. Šiuo atveju tokiam asmeniui leidimą skirti kapavietę Liepynės kapinių VAS sklype gauti išduodamas VAS tarpininkavimo raštas.
11. Visi palaidojimai vykdomi atsižvelgiant į šio aprašo 3.1 papunktyje nurodytą sąlygą, t.y. iš eilės laisvoje kapavietėje pagal kapaviečių numerius.
12. Viename kape karstuose gali būti palaidoti ne daugiau kaip dveji palaikai, įskaitant patį narį. Kiti palaidojimai galimi tik praėjus kapo ramybės laikotarpiui, nustatytam Kapinių tvarkymo taisyklėmis (ne trumpesnis kaip 25 m.), arba laidojant kremuotus palaikus urnose. Kapavietėje iki paties nario palaidojimo turi būti išsaugoma vieta vieniems palaikams karste laidoti.
13. Kadangi tipiniame kapo paminkle numatyta galimybė padaryti įrašą tik apie du palaidojimus, (šešios eilutės), laidojant daugiau, kapą prižiūrintis asmuo (narys ar šeimos atstovas) turi išspręsti įrašo suredagavimą (sutalpinant jį įrašui skirtame plote ar įmontuojant kape papildomą įrašo plokštę).
14. Kapavietė sklype paskiriama tokia tvarka:
14.1. Mirus VAS sklype laidojamam asmeniui, velionio šeimos narys (mirus VAS nario artimajam – pats narys ar jo paskirtas atstovas) su Mirties liudijimo kopija, raštu kreipiasi į VAS valdybos paskirtą už kapinių reikalus atsakingą narį, o jam nesant – į bet kurį kitą valdybos narį ar pirmininką (kontaktus galima rasti VAS internetinėje svetainėje (https://kariuomeneskurejai.lt) dėl leidimo laidoti VAS sklype Liepynės kapinėse (3 priedas).
14.2. Atsakingas VAS valdybos atstovas pasirašytinai supažindina velionio šeimos narį (VAS narį ar jo paskirtą atstovą) su šiuo aprašu ir užpildo VAS narių bei jų artimųjų laidojimo VAS sklype įforminimo dokumentus ir žurnalą (4 priedas).
14.3. Įforminami dokumentai bei šis aprašas yra saugomi LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13 esančiose VAS patalpose.
14.4. Su Mirties liudijimo kopija ir išduotu Tarpininkavimo raštu (leidimu) laidoti VAS sklype velionio šeimos narys kreipiasi į Liepynės kapinių administraciją (ne Vilniuje gyvenusių narių – į Vilniaus miesto savivaldybę).
15. Kapo paminklą velionio artimieji, o juos palaidojus pirmiau, VAS narys pastato ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirmo palaidojimo. Kapo paminklas pastatomas tik pagal tipinį VAS valdybos patvirtintą projektą.
16. Buvusiems nariams leidimas laidotis Liepynės kapinių VAS sklype nesuteikiamas, išskyrus atvejį, kai buvęs narys turi įsipareigojimų pagal šio aprašo 8 punktą.
17. VAS narių laidojimo VAS skirtame Liepynės kapinių sklype tvarkos aprašas gali būti keičiamas VAS valdybos nutarimu, apie tai paskelbiant visiems nariams, o išreiškusius valią dėl ketinimo laidotis sklype bei tokių mirusių narių artimuosius – informuojant ryšių kanalais.

PASTABA. Tvirtinant šį aprašą partnerystės įteisinimas poįstatyminiais aktais yra neužbaigtas. Teisė laidoti sugyventinį nariui skirtoje kapavietėje pagal šį aprašą atsiras įteisinus partnerystės registravimą.
Iki tol tokių laidojimų atvejai VAS valdybos gali būti nagrinėjami individualiai.

_________________

VAS narių laidojimo VAS skirtame Liepynės kapinių sklype tvarkos aprašas atsisiuntimui (*.pdf formatu)

Priedai:

1 priedas Prašymo dėl tarpininkavimo rašto laidoti Liepynės kapinių LKKSS VAS sklype išdavimo formos pavyzdys pildymui ranka pildymui kompiuteriu
2 priedas VAS ir VAS nario sutarties formos pavyzdys
3 priedas Prašymo dėl leidimo laidoti VAS sklype Liepynės kapinėse formos pavyzdys pildymui ranka pildymui kompiuteriu
4 priedas VAS narių bei jų artimųjų laidojimo VAS sklype registravimo žurnalo forma