Apie Gediminą Trakimą /„Savanoris“ 2007 m. Nr. 4

„Savanoris“ 2007 m. balandžio 26 d. Nr. 4 (376) 2 psl.

Karininkas, partizano sūnus

Ats. kpt. Vytautas Voveris
„Savanorio“ redaktorius

Į atsargą išėjo kpt. Gediminas Trakimas, paskutinis karininkas, tarnavęs Savanorių pajėgų štabe nuo pirmųjų šio štabo įkūrimo dienų 1991 metais. Apskritai iš to pirmojo štabo šiandien kariuomenėje tebetarnauja jau tik keturi karininkai – Lauko pajėgų vadas brg. gen. Arvydas Pocius, šiuo metu Afganistane PAG-4 grupei vadovaujantis plk. ltn. Almantas Leika, Žemaičių rinktinės vadas mjr. Dainius Janėnas ir Karo policijos vadas mjr. Ričardas Pocius. Laikas bėga ir savanoriai kūrėjai vienas po kito išeina, dar metai, kiti ir kariuomenėje jų liks vos vienas kitas.

Ginkluotės užsiėmimai 1996 m. Priekyje – Gediminas Trakimas. Nuotrauka iš „Savanorio“ laikraščio archyvo

Gimė Gediminas tolimojoje Rusijos šiaurėje, Intos mieste, Didžiosios Kovos partizanų apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo-Genelio šeimoje. Nusibaigus Stalinui, Chruščiovo laikais, imta leisti kalinius ir tremtinius namo, bet tik ne į Lietuvą. Tuometinio okupuotos Lietuvos režimo vadeivos – tikras lietuvis suvalkietis Sniečkus ir abejotinas lietuvis, regis, žydiško kraujo, Paleckis išsiverkė Maskvoje, kad lietuviams politiniams kaliniams nebūtų leista grįžti į tėvynę. O kuriems vargais negalais pavykdavo grįžti – ramybės neturėjo iki pat 1990 metų, persekiojo, terorizavo, diskriminavo ir juos, ir jų vaikus – komunistų partija, milicija, nekalbant jau apie KGB. B.Trakimo-Genelio šeima, negalėdama grįžti į tėvynę, apsigyveno Latvijoje, Daugpilio mieste, arčiau namų ir tik gerokai vėliau pavyko sugrįžti į gimtąjį kraštą.
1991-aisiais prasidėjus ginkluotai sovietų agresijai prieš Lietuvą, garbingo amžiaus partizanas Genelis jau negalėjo stoti į gynėjų eiles, tačiau jį pakeitė du sūnūs – Kęstutis ir Gediminas. Vyresnysis Kęstutis suorganizavo Kretingos savanorių kuopą ir jai vadovavo, o išėjęs į atsargą dar aštuonerius metus tarnavo kariu savanoriu.
Vilniuje gyvenęs Gediminas sausio mėnesį atėjo ginti Aukščiausiosios Tarybos. Kūrėsi Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba, todėl partizano sūnus nedvejodamas stojo į savanorių gretas ir pasiliko, kaip vėliau paaiškėjo, ilgam – tarnybai atiduota 16 metų.
Ilgą laiką kpt. G.Trakimas darbavosi Juozo Lukšos vadų mokymo centre, vadovavo ginkluotės ir karo inžinerijos poskyriui. Tapo kvalifikuotu ginkluotės specialistu, baigė Karo akademiją, tobulinosi Danijoje, Švedijoje. J.Lukšos VMC reikšmė Savanorių pajėgų raidai, kovinio parengimo procesui, karininkų ir puskarininkių tobulėjimui yra didžiulė ir neginčytina. Centras – tai žmonės, nestokoję iniciatyvos, sumanymų, ieškoję naujovių ir sėkmingai jas įgyvendinę mūsų sąlygomis. Vienas iš tokių karininkų buvo ir kpt. G.Trakimas, niekad nenusimenantis, nenuleidžiantis rankų, susidūrus su problemomis, ieškantis išeities ir ją surandantis. Daugelis dalykų, šiandien įgyvendintų visos kariuomenės mastu, atsirado Savanorių pajėgose, Vadų mokymo centre.
Kapitono tarnyba įvertinta ordino „Už nuopelnus Lietuvai“, Sausio 13-osios, Savanorio kūrėjo medaliais.
Sunku patikėti, kad kpt. Gediminas Trakimas visiškai atsisveikino su kariuomene; greičiausiai mes jį vis tiek sutiksime, galbūt Savanorių kūrėjų sąjungoje, kuriai jis ir šiandien priklauso, gal kitoje visuomeninėje karinėje organizacijoje, bet namuose tai jis nesėdės.


Buvęs Savanorių pajėgų karininkas ats.mjr. Gediminas Trakimas dabar dirba Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos ir transporto (Vilniaus) skyriuje /„Savanoris“ 2008 m. Nr.11 8 psl.
Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *