L.V.Glinskis. Dokumentinis filmas „Laužai prie parlamento“

Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas „Laužai prie parlamento“

1. 1991 m. sausio 7 d. „Kainos“

Sovietų Sąjungos (SSRS) gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo įsakymu Lietuvos jaunuolius pradėta priverstinai imti į SSRS kariuomenę. Sausio 6 d. Vyriausybei priėmus nutarimus „Dėl žemės ūkio produkcijos superkamųjų kainų ir maisto produktų mažmeninių kainų“ ir „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo“, pradėti organizuoti mitingai prieš kainų pakėlimą.
Leono Vytauto Glinskio filme – Lietuvos Laisvės Lygos surengtas mitingas prie parlamento prieš kainų padidinimą.

 


2. 1991 m. sausio 8 d. „Šturmas“

Lietuvos nepriklausomybei priešiškas „Socialistinis judėjimas už persitvarkymą Lietuvoje – „Vienybė-Jedinstvo-Jedność“ ir Lietuvos komunistų partija (Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) sudėtyje), pasinaudodami kainų padidinimu, prie Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo surengia protesto mitingą, kurio dalyviai bando įsiveržti į parlamentą. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priima sprendimą sustabdyti Vyriausybės paskelbtą maisto produktų kainų pakėlimą. Ministrė Pirmininkė Kazimira Danutė Prunskienė pareiškia apie Vyriausybės atsistatydinimą. Į Vilnių, Šiaurės miestelį, atvyko daugiau kaip 100 karinių mašinų ir šarvuočių kolona.
Leono Vytauto Glinskio filme – „Jedinstvo“ organizuota minia puolė Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą. Lietuvos policija ir savanoriai atlaikė puolimą, o atvykę Vilniaus gyventojai, dainuodami dainas, išstūmė juos iš aikštės.

 


3. 1991 m. sausio 9 d. „Priešprieša“

SSRS Prezidento M. Gorbačiovo pavedimu SSRS Aukščiausiosios Tarybos Tautybių tarybos pirmininkas R. Nišanovas ir jo pavaduotojas B. Oleinikas susitinka su SSKP skyriaus Lietuvoje atstovais, kurie reikalauja Lietuvoje įvesti SSRS Prezidento valdymą. Sovietų armijos šarvuočiai ir mašinos su kareiviais Vilniuje „repetuoja“ prie Televizijos bokšto ir Spaudos rūmų.
Leono Vytauto Glinskio filme – promaskvietiška organizacija „Jedinstvo“ su sovietinės kariuomenės palyda mitingavo prie M. Mažvydo bibliotekos. Iš visos Lietuvos suvažiavę tūkstančiai žmonių saugojo parlamentą.

 


4. 1991 m. sausio 10 d. „Eilinė provokacija“

Ministru Pirmininku paskiriamas Albertas Šimėnas. SSRS Prezidentas M. Gorbačiovas Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai siūlo „nedelsiant ir visiškai atstatyti SSRS Konstitucijos ir Lietuvos SSR Konstitucijos galiojimą, panaikinti antikonstitucinius aktus“.
Leono Vytauto Glinskio filme – saujelė „Jedinstvo“ atstovų, vadovaujamų lyderio Valerijaus Ivanovo, surengė piketą prie Martyno Mažvydo bibliotekos.

 


5. 1991 m. sausio 11 d. „Pirmoji priesaika“

Sovietų kariuomenė užima Krašto apsaugos departamento pastatą Vilniuje, Spaudos rūmus, kitus reikšmingus pastatus. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis (tuo metu vykdęs valstybės vadovo pareigas) skambina SSRS Prezidentui M. Gorbačiovui. Lietuvos vadovui atsakoma, kad Prezidentas pietauja. Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas paskelbia protesto notą SSRS užsienio reikalų ministrui, tačiau sovietų kariuomenė nesiliauja užiminėjusi kitų pastatų – 23 val. pranešama, kad kariškiai užgrobė Vilniaus geležinkelio mazgą – sustojo traukinių eismas, traukiniuose įstrigo tūkstančiai tranzitinių keleivių. Streiką paskelbia dalis Vilniaus oro uosto darbuotojų.
Leono Vytauto Glinskio filme – Krašto apsaugos departamento direktorius Audrius Butkevičius prisaikdino Parlamento gynėjus.


6. 1991 m. sausio 12 d. „Laukimas“

Vilniaus gatvėse intensyviai pradeda judėti šarvuočiai ir kitas sovietų karinis transportas. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo posėdyje Vytautas Landsbergis praneša, kad tris kartus bandė susisiekti su SSRS Prezidentu M. Gorbačiovu. Žmonės iš visos Lietuvos budi prie parlamento, Radijo ir televizijos komiteto studijų, Televizijos bokšto ir tarpmiestinės telefonų stoties. Sovietų kariuomenė toliau užgrobinėja svarbias valstybės institucijas, o 23 val. anoniminė antikonstitucinė grupuotė, apsišaukusi „Nacionalinio gelbėjimo komitetu“, paskelbia „…savo pareiga paimti į savo rankas visą valdžią Lietuvoje…“
Leono Vytauto Glinskio filme – parlamento gynėjai ruošėsi gynybai.

 


7. 1991 m. sausio 13 d. „Laisvės sargyboje“

Naktį sovietų tankai, važiuojantys Vilniaus televizijos bokšto link, pradeda šaudyti tuščiais šoviniais. Tankai apsupa Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Per garsiakalbius skelbiama, kad visą valdžią paėmė „Nacionalinio gelbėjimo komitetas“, kad įvedama komendanto valanda nuo 22 iki 6 val. ryto. Karinės akcijos metu žuvo 14 žmonių, šimtai sužeisti koviniais šoviniais ir skeveldromis, tankų vikšrais ir smūgiais. Aukščiausiojoje Taryboje – Atkuriamajame Seime naktį susirenka 60 deputatų. Vyriausybės informacijos tarnyba praneša, kad Vyriausybė nenutraukia savo veiklos ir aktyvios SSRS ginkluotųjų pajėgų okupacijos sąlygomis. Sudaroma Lietuvos Respublikos laikinoji gynybos vadovybė. Lietuvos parlamentas priima kreipimąsi į visus Sovietų Sąjungos žmones, į pasaulio vyriausybes, į sovietų armijos karius ir karininkus. Lietuvos Respublikos atstovybei Maskvoje Aukščiausioji Taryba suteikia pasiuntinybės statusą, o Vyriausybės atstovui Egidijui Bičkauskui – pasiuntinio rangą. Priimamas nutarimas: jeigu teisėtai išrinkta Lietuvos Respublikos valdžia nebegalės funkcionuoti, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui A. Saudargui pavedama suformuoti Vyriausybę emigracijoje.
Leono Vytauto Glinskio filme – Vytautas Landsbergis kreipėsi į M. Gorbačiovą, kad nutrauktų žudynes. Apie penktą valandą ryto pradėtos statyti barikados. Tūkstančiai žmonių saugojo parlamentą.

 


Filmo autorius Leonas Vytautas Glinskis gimė 1937 m. lapkričio 22 d. Pasvalio valsčiuje, Joniškėlio miestelyje. Dirbo Telšių „Masčio” fabrike šaltkalviu, baigė vakarinę Darbo jaunimo mokyklą Telšiuose. 1957-1963 metais mokėsi Vilniaus dailės institute, Grafikos fakultete. Diplominis darbas – 1863 m. sukilimas. 1972 m. įstojo į Dailininkų sąjungą. Pagrindiniai viso gyvenimo kūrybiniai darbai – staliūginė grafika ir taikomieji darbai iš kaltos geležies – Kauno IX forto memorialo slankiojantys vartai, Vilniaus šiuolaikinio meno centro tvora, restorano „Senas rūsys” dekoratyvinės grotos, dekoratyvinės sienos prie Salomėjos Neries paminklo ir kt.

Kauno Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Kauno Sąjūdžio tarybos ir Sąjūdžio Seimo narys. Apdovanotas Nepriklausomybės medaliu, jubiliejiniais Sąjūdžio medaliais, Sąjūdžio padėkos raštais. Filmuoti pradėjo, kai 1988 m. buvo pakviestas į Kauno Sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Filmavo daugumą Kauno Sąjūdžio tarybos posėdžių, mitingų, sąjūdžio grupių įkūrimų, rinkiminių kovų momentų, taip pat 1991 m. sausio mėnesio įvykius.

Sukurti vaizdo filmai: „Sąjūdžiui 15“, „Sąjūdžiui 20“, „Baltijos kelias“, „Laisvės kariai“ apie Kruonio partizanus, „Laužai prie parlamento“ apie sausio 13-ąją.

Pagal „Respublika“ 2010-12-28

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *