Jonas Markūnas
1892 –1944

Gimė 1989 m. birželio 14 d. Šlepšelių k., Biržų vls. ir aps. 1913 m. pašauktas į carinės Rusijos kariuomenę. Nuo 1914 m. rugsėjo 1 d. dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kautynėse su vokiečiais. Rugsėjo 21 d. ties Suvalkais buvo sužeistas. Kaip netinkamas karo tarnybai demobilizuotas. Samaroje 1916 m. baigė realinę mokyklą. Po bolševikų perversmo 1917 m. kurį laiką mokytojavo pradžios mokykloje, vėliau dėstė darbininkų kursuose. Trumpam mobilizuotas į Raudonąją armiją – neraštingų kareivių komandoje mokė kareivius rašybos. 1919 m. įstojo į Samaros universiteto Medicinos fakultetą ir tris semestrus studijavo.
1921 m. su žmona grįžo į Lietuvą. Dirbo Kauno miesto savivaldybėje referentu biudžeto klausimais. 1921 – 1922 m. mokėsi Aukštųjų kursų Medicinos skyriuje, 1922 – 1939 m. buvo VDU Medicinos fakulteto laisvuoju klausytoju. 1934 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Nuo 1939 m. – Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1939 m. spalio 28 d. Lietuvai atgavus Vilnių, persikėlė į Vilnių, dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje.
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą dirbo Vilniuje Ekonominės mokyklos ūkio dalies vedėju. Netrukus įsitraukė į antisovietinį pogrindinį judėjimą kaip Šaulių mirties bataliono kovotojas. 1941 m. vasario gen. št. mjr. V.Bulvičiaus iniciatyva kartu su A. Petkeliu tapo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus centro aktyvistu.
1941 m. balandžio 19 d. NKGB suimtas, intensyviai tardytas. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui 1941 m. birželio 24 d. etapuotas į SSRS gilumą – NKVD Gorkio kalėjimą Nr.1. 1941 m. lapkričio 28 Gorkyje Maskvos karinės apygardos karinio tribunolo nuteistas 8 metus kalėti. Buvo išsiųstas į Viatlagą Kirovsko srityje. Te išsekintas tardymų ir badavimo mirė 1944 m. gruodžio 30 d. Palaidojimo vieta nežinoma.
1966 m. balandžio 7 d. SSRS Aukščiausiasis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo I. Markūnas ir jo bendrabylis A. Petkelis buvo reabilituoti.

pagal „1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje“ / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (330-335 p.)