Vladas Nasevičius
1909 – 1986

Vladas Nasevičius
1909 – 1986

Gimė 1909 m. liepos 15 d. Rygoje. Prasidėjus karui, 1914 m. šeima grįžo į Lietuvą, į Antalmestės k. Saldutiškio vls., Utenos aps. 1918 m. baigė Saldutiškio pradinę mokyklą, mokėsi Vilniuje, lietuvių gimnazijoje. Įsteigus „Saulės“ gimnaziją Utenoje, persikėlė mokytis ten. Baigęs šešias klases dirbo geležinkelio statyboje, miškų departamente ir kitur. Dirbdamas baigė suaugusiųjų gimnaziją. Du metus mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1935 m. studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo universitete, Teisės fakultete. Studijuodamas dirbo Žemės ūkio ministerijoje, Tarptautiniame banke. Nuo 1938 m. dirbo „Draugijoje užsienio Lietuviams remti“, buvo valdybos narys, pirmasis sekretorius, reikalų vedėjas, kurio darbas buvo susijęs su slaptais užsienio lietuvių – ypač Vilniaus krašto lietuvių – tarpininkais ryšininkais. 1939 m. spalio 28 d. Lietuvai atgavus Vilnių, persikėlė gyventi į Vilnių, toliau tęsė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Ekonomikos skyriuje, rengė diplominį darbą. Sovietams rugsėjo 15 d. uždarius Draugiją užsienio lietuviams remti, dirbo Mokslų akademijos bibliotekoje.
Nuo 1941 m. pradžios įsitraukė antisovietinės rezistencijos veiklą, buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus vadovaujančio centro štabo narys. 1941 m. birželio 23 d. turėjo būti paskelbtas Laikinosios vyriausybės vidaus reikalų ministru, tačiau birželio 21 d. buvo suimtas.
Birželio 24 d. kartu su visa gen. št. mjr. Vytauto Bulvičiaus grupe  ir kitais suimtaisiais etapuotas į sovietinės Rusijos gilumą. Liepos 9 d. uždarytas į NKVD Gorkio kalėjimą Nr. 1941 m. lapkričio 28 Gorkyje Maskvos karinės apygardos karinio tribunolo nuteistas 15 m. kalėti ir 5 m. tremties. Buvo kalinamas Vetlage (1942-01-13–1942-06-15), Ūsollage (1942-06-15–1949-10-04), Abezėje Nimlage (1949-10-04–1955-11-14). Paskutiniame lageryje prisidėjo sudarant sąlygas slaptam klieriko Alfonso Svarinsko įšventinimui į kunigus.
1956 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Kaišiadorių miškų ūkyje.
Mirė 1986 m. liepos 17 d. Kaišiadoryse, palaidotas Saldutiškyje.
200 m. po mirties buvo pripažintas kariu savanoriu.

pagal I.Nasevičiūtė. Vladas Nasevičius lageriuose ir tremtyje, I.Nasevičiūtė. Žmogaus būtis lageriuose