Padalskis (Pãdalis) Pranas (1911 –1971)

Pranas Padalskis (Pãdalis)
1911 –1971

Gimė 1911 m. gruodžio 7 d. Šikšnių k., Girkalnio vls., Raseinių aps. Baigė Girkalnio pradžios mokyklą, 1922 m. – Raseinių gimnaziją, 1933 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių. 1933 – 1935 m. tobulinosi Ciuricho ir Sorbonos universitetuose. 1935 – 1939 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisių fakulteto jaunesniuoju asistentu. 1938 m. VDU apgynė disertaciją ir jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1939 m. sausio 1 d. – VDU Ekonomikos katedros vyresnysis asistentas. 1940 m. sausio 29 d. perkeltas į Vilniaus universitetą (VU) ir paskirtas Ekonomikos fakulteto vyresniuoju asistentu. Buvo aktyvus ateitininkas, krikščionių demokratų partijos narys.
1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavus Lietuvą, įsitraukė į antisovietinio pasipriešinimo judėjimą ir netrukus tapo gen. št. mjr. V. Bulvičiaus organizuojamos Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) grupės nariu.
1940 m. spalio 1 d. paskirtas VU Ekonomikos mokslų fakulteto privatdocentu, 1941 m. suteiktas mokslinis docento vardas.
Jausdamas nuolatinį pavojų, kad gali būti suimtas, 1941 m. birželio 19 d. susiorganizavo komandiruotę ir išvyko į Kauną, kur jį užklupo 1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs Vokietijos – SSRS karas. Birželio 24 d. susirinkę į pirmąjį posėdį Lietuvos Laikinosios Vyriausybės nariai jį paskyrė prekybos viceministru.
1941 m. rugpjūčio 5 d. vokiečiams uždraudus Lietuvos Laikinosios Vyriausybės veiklą, rugsėjo 15 d. kartu su kitais pasirašė LAF‘o memorandumą A. Hitleriui.
1941 m. rudenį prisidėjo prie pogrindinės organizacijos „Lietuvių frontas“ įkūrimo, tapo jos politinio vadovavimo centro – Tautos tarybos – nariu. 1942–1944 m. buvo Lietuvos gimnastikos sporto federacijos centro valdybos pirmininkas.
1944 m. birželį pasitraukė į Vieną, rugpjūtį atvyko į Berlyną. Dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) atkūrime kaip Lietuvių fronto atstovas. Kaip VLIK‘o delegatūros atstovas lankėsi Žemaitijoje, bandė užmegzti ryšius su Lietuvos laisvės armijos (LLA) vadais. Nuo  1945 m. birželio buvo Lietuvių fronto atstovas VLIK‘e ir delegatas Paryžiuje.
1946 m. rudenį emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia susitrumpino pavardę ir tapo Pãdaliu. 1948 – 1951 m. dirbo Detroito universitete, skaitė paskaitas Lietuvos laisvės bylos ir komunizmo temomis 1959 – 1971 m. – Arizonos valstybinio universiteto profesorius. 1954 –1958 m. dirbo radijo stotyje „Amerikos balsas“ lietuvių tarnybos Europoje redaktoriumi, vedėju.
Svarbesni veikalai: Planingas ūkis nesocialistinėje valstybėje (1935 m.), Fiziokratai Lietuvoje (1937 m.), Pirmoji ūkio doktrina Lietuvoje (1938 m.).
Mirė 1971 m. gegužės 5 d. Detroite, Mičigano valstijoje, JAV.

pagal „1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje“ / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (359-363 p.), vle.lt