Žemkalnis (Landsbergis) Leonas (1911 1941)

Leitenantas Leonas Viktoras Žemkalnis (Landsbergis)
(1911 – 1941)

Leonas Viktoras Žemkalnis (Landsbergis)<br /> 1911 – 1941

Gimė 1911 m. liepos ą9 d. Sankt Peterburge, Rusijoje. Atvykęs į Lietuvą 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, studijavo  Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete. 1932 m. rugsėjo 17 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 5 pėst. pulką. 1932 m. lapkričio 13 d. pasiųstas į Karo mokyklą, priimtas kariūnu aspirantu. 1933 m. rugpjūčio 22 d. perkeltas į kadro kariūnus. 1935 m. rugsėjo 15 d. baigus Karo mokyklą suteiktas ryšių jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Ryšių bataliono radijo kuopos būrio vadu. 1936 m. rugsėjo 17 d. priimtas į Karo aviacijos karininkų kadro papildymo kursus. 1937 m. birželio 1 d. pasiųstas į Aviacijos mokyklą skraidymo praktikai, rugsėjo 1 d. skrido savarankiškai, gruodžio 31 d. baigus Karo aviacijos kursus suteiktas II eilės karo lakūno vardas, perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į aviacijos karininkus. 1938 m. sausio 1 d. paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu., vasario 16 d. pakeltas į aviacijos leitenantus, gegužės 1 d. paskirtas 1 aerodromo kuopos vyr. karininku. 1939 m. birželio 1 d. perkeltas į 7 eskadrilę, rugsėjo 1 d.  – į 2 eskadrilę karo lakūnu, gruodžio 31 d. suteiktas I eilės karo lakūno vardas.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Aviacijos mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. spalio 23 d. iš kariuomenės atleistas. Dirbo geologijos valdybos Vilniuje techniku – normuotoju.
1941 m. sausį mjr. Vytauto Bulvičiaus pasiūlymu įstojo į Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) pogrindinę grupę, gavo radijo siųstuvą, šifrus. Kartu su ltn. Jonu Valkiūnu palaikė radijo ryšį su Vokietija, perduodavo žinias.
1941 m. birželio 11 d. Vilniaus NKGB suimtas, kalintas Vilniuje, nuo rugpjūčio 23 d. – Gorkio kalėjime Nr.1, lapkričio 28 d. Gorkyje Maskvos sr. karo tribunolo nuteistas mirti. 1941 m. gruodžio 18 d. sušaudytas Gorkyje.

1999 m. kovo 17 d. pripažintas kariu savanoriu (po mirties).
Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997 m., po mirties)

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 341 p.