LKKSS VAS valdybos ir aktyvo funkcijos

LKKSS VAS valdybos posėdžio
2014-12-16 protokolo Nr. 16|
5 darbotvarkės klausimo 2 priedas

LKKSS VAS VALDYBOS IR AKTYVO FUNKCIJOS

 Valdybos pirmininkas: 

 • organizuoti ir koordinuoti VAS valdybos, aktyvo ir būrių veiklą;
 • identifikuoti ir paskelbti pagrindines dviejų artimiausių metų VAS valdybos veiklos gaires;
 • parengti detalų metinio VAS veiklos plano projektą;
 • paskirstyti VAS valdybos nariams, būrių vadams ir aktyvui užduotis, stebėti jų įvykdymo terminus ir rezultatus;
 • organizuoti VAS valdybos posėdžius ir iš anksto skelbti posėdžių darbotvarkę valdybos nariams, būrių vadams ir VAS aktyvui;
 • organizuoti VAS bendradarbiavimą su LK, KAM, LŠS ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis;
 • atstovauti VAS valdybos poziciją bendruose su LK, KAM ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis renginiuose, žiniasklaidoje ir susitikimuose su visuomene;
 • atsiskaityti VAS nariams apie funkcijų vykdymą.

Valdybos pirmininko pavaduotojas: 

 • padėti valdybos pirmininkui organizuoti ir koordinuoti VAS valdybos, aktyvo ir būrių veiklą;
 • kai nėra valdybos pirmininko, vykdyti jo funkcijas;
 • organizuoti ir koordinuoti VAS narių dalyvavimą VAS valdybos pasirinktuose šventinių renginių rikiuotėse;
 • organizuoti ir koordinuoti VAS narių karinį rengimą ir dalyvavimą patriotiniuose pėsčiųjų žygiuose ir pan. renginiuose;
 • rengti VAS valdybos raštų ir dokumentų projektus pagal vykdomas funkcijas
 • dalyvauti VAS valdybos posėdžiuose ir atstovauti VAS valdybą būrių susirinkimuose, susitikimuose su LK, KAM ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir visuomene;
 • koordinuoti VAS aktyvo grupės (jei yra suformuota VAS narių kariniam rengimui/žygiams) veiklą.
 • atsiskaityti VAS nariams apie funkcijų vykdymą.

 Valdybos narys, atsakingas už informacinę sklaidą:

 • administruoti LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus internetinę svetainę „kariuomeneskurejai.lt“;
 • skelbti internetinėje svetainėje „kariuomeneskurejai.lt“ informaciją apie VAS narių planuojamą ir vykdytą veiklą;
 • skelbti svetainėje „kariuomeneskurejai.lt“ žiniasklaidos publikacijas, susijusias su VAS narių veikla;
 • koordinuoti VAS leidinių parengimą, leidybą ir išplatinimą;
 • koordinuoti VAS narių dalyvavimą ir prisistatymą kariuomenės ir visuomenės šventėse ir kariniuose vienetuose;
 • dalyvauti VAS valdybos posėdžiuose ir atstovauti VAS valdybą būrių susirinkimuose, susitikimuose su LK, KAM ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir visuomene;
 • rengti VAS valdybos raštų ir dokumentų projektus pagal vykdomas funkcijas;
 • koordinuoti VAS aktyvo grupės (jei yra suformuota internetinės svetainės, leidinių ir pan. klausimams spręsti) veiklą;
 • atsiskaityti VAS nariams apie funkcijų vykdymą.

Valdybos narys, iždininkas: 

 • administruoti VAS banko sąskaitą (-as);
 • vesti nuolatinę VAS banko sąskaitos (-ų) pajamų ir išlaidų apskaitą;
 • vesti VAS grynųjų pinigų apskaitą;
 • vesti VAS valdybos turimų materialinių vertybių (LKKSS ženklų, berečių kokardų, LKKSS pažymėjimų, VAS marškinėlių, knygų ir t.t.) apskaitą;
 • rengti VAS vykdomų veiklos projektų sąmatas ir vesti jų vykdymo apskaitą;
 • koordinuoti VAS veiklai reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo ir planavimo procesus;
 • ne rečiau kaip kartą per metus inventorizuoti Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Vilniaus apskrities skyriui paskirtoje patalpoje laikomą VAS turtą ir priemones, sekti jų būklę;
 • dalyvauti VAS valdybos posėdžiuose ir atstovauti VAS valdybą būrių susirinkimuose, susitikimuose su LK, KAM ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir visuomene;
 • rengti VAS valdybos raštų ir dokumentų projektus pagal vykdomas funkcijas;
 • atsiskaityti VAS nariams apie funkcijų vykdymą.

Valdybos narys, sekretorius: 

 • rašyti VAS valdybos posėdžių protokolus ir su jais supažindinti VAS narius;
 • sekti VAS valdybos posėdžių protokolo nutarimų vykdymą ir teikti informaciją VAS valdybos nariams;
 • sekti patvirtinto VAS metinio veiklos plano vykdymą ir kas ketvirtį valdyboje pristatyti jo vykdymo ataskaitą;
 • vesti VAS narių, bendrą ir pagal būrius, skaičiaus ir duomenų apskaitą ir nuolat tikslinti kontaktinę narių informaciją;
 • tvarkyti VAS dokumentaciją ir archyvą;
 • rūpintis LKKSS nario pažymėjimų ir ženklų išdavimu VAS nariams;
 • dalyvauti VAS valdybos posėdžiuose ir atstovauti VAS valdybą būrių susirinkimuose, susitikimuose su LK, KAM ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir visuomene;
 • teikti VAS valdybai svarstyti pasiūlymus dėl konkrečių VAS narių apdovanojimo;
 • atstovauti VAS įvairioms komisijoms svarstant VAS narių apdovanojimo klausimus;
 • rengti VAS valdybos jubiliejinius sveikinimus, padėkas ir užuojautas VAS nariams;
 • rengti VAS valdybos raštų ir dokumentų projektus pagal vykdomas funkcijas;
 • koordinuoti VAS aktyvo grupės (jei yra suformuota VAS narių skatinimams ir apdovanojimams) veiklą;
 • atsiskaityti VAS valdybos nariams apie funkcijų vykdymą.

VAS būrių vadai

 • organizuoti ir koordinuoti būrio narių veiklą;
 • rūpintis būrio narių metinio mokesčio surinkimu iki VAS valdybos nurodyto termino;
 • paskirstyti būrio nariams užduotis, stebėti jų įvykdymo terminus ir rezultatus;
 • vykdyti būrio narių duomenų apskaitą ir nuolat tikslinti kontaktinę informaciją;
 • sveikinti būrio narius jubiliejų proga;
 • atstovauti Vilniaus apskrities skyrių būrio narių, ar jų šeimos narių, laidotuvėse;
 • teikti VAS valdybos sekretoriui pasiūlymus ir tvarkingai parengtus kandidatų dokumentus, reikalingus juos priimti į LKKSS naujus narius;
 • teikti VAS valdybos sekretoriui pasiūlymus ir tvarkingai parengtus dokumentus, reikalingus būrio narių apdovanojimui;
 • perduoti VAS valdybos informaciją būrio nariams;
 • dalyvauti ir pasisakyti VAS valdybos posėdžiuose apie situaciją būryje, teikti pasiūlymus VAS valdybos pirmininkui dėl posėdžio darbotvarkės klausimų;
 • teikti pasiūlymus VAS valdybai dėl būrio funkcionavimo gerinimo ir narių veiklos aktyvumo didinimo;
 • rūpintis būrio narių skaičiaus didinimu.

Garbės teismo pirmininkas

 • vykdyti LKKSS VAS Įstatuose įvardintas Garbės teismo funkcijas;
 • vadovautis VAS valdybos patvirtintais VAS Garbės teismo Laikinaisiais nuostatais;
 • teikti pasiūlymus VAS valdybai dėl VAS Garbės teismo funkcijų VAS Įstatuose ir Garbės teismo Laikinųjų nuostatų tikslinimo.

Revizijos komisijos pirmininkas

 • vykdyti LKKSS VAS Įstatuose įvardintas funkcijas;
 • parengti VAS revizijos komisijos Laikinuosius nuostatus ir pateikti juos tvirtinti VAS valdybai;
 • teikti pasiūlymus dėl VAS Revizijos komisijos funkcijų VAS Įstatuose tikslinimo.

VAS atstovai LKKSS valdyboje

 • informuoti VAS valdybą apie LKKSS valdybos sprendimus ir planuojamą veiklą;
 • dalyvauti VAS valdybos posėdžiuose;
 • ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaityti VAS narių visuotiniuose susirinkimuose apie atliktą darbą LKKSS valdyboje.

 VAS valdybos aktyvo grupės (konkrečiai užduočiai/ projektui)  vadovas

 • vykdyti VAS valdybos skirtą užduotį (projektą) pagal jam suteiktus įgaliojimus;
 • pasitelkti kitus VAS narius (pagal poreikį) vykdyti VAS valdybos skirtą užduotį (projektą);
 • rengti VAS valdybos raštų ir pareiškimų projektus pagal vykdomas grupės (projekto) funkcijas;
 • atsiskaityti VAS valdybai apie atliktą darbą valdybos nustatytu laiku ir forma.

 

Valdybos pirmininkas                                                                              ats. plk. ltn. Valdas Kibartas

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *