LKKSS VAS laidojimo ceremonijų rekomendacijos

2013-07-30 LKKSS VAS valdybos
ir būrių vadų posėdžio protokolas Nr. 7

 LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS

ORGANIZUOTO DALYVAVIMO LAIDOTUVĖSE
LAIKINOSIOS REKOMENDACIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

a. Dėl organizuoto dalyvavimo laidotuvėse sprendimą priima VAS valdyba. Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – VAS) narių organizuotas dalyvavimas laidotuvėse priklauso nuo velionio artimųjų sprendimo – už laidojimo ceremonijos atlikimą VAS valdybos paskirtas atsakingas VAS narys turi gauti jų sutikimą.

b.VAS organizuotai arba paprastai atsisveikina su velioniu tik kai velionis yra priskirtinas kuriai nors iš šių asmenų grupių:

  • buvo LKKSS narys, narys rėmėjas, garbės narys;
  • buvo LKKS medaliu apdovanotas asmuo, bet nebuvo LKKSS narys;
  • buvo asmuo, kuriam LR Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvio teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kario savanorio statusas, nors ir nebuvo LKKSS narys, ir nebuvo apdovanotas LKKS medaliu.

c. VAS valdybos paskirto atsakingo asmens organizuota ceremonija gali prasidėti velionio namuose, laidojimo namuose, maldos namuose, prie kapinių vartų, prie kapo.

II. LAIDOJIMO NAMUOSE (ŠARVOJIMO SALĖJE) , VELIONIO NAMUOSE

a. LKKSS VAS laidojimo išvakarėse ar laidojimo dieną pagerbia velionį:

  • jeigu velionis buvo LKKSS narys, padėdami vainiką (krepšelį) su užrašu ,,Vardas, pavardė“ (kairėje juostos pusėje), ,,LKKSS Vilniaus apsk. skyriaus bendražygiai“ (dešinėje juostos pusėje);
  • jeigu velionis nebuvo LKKSS narys, padėdami krepšelį su užrašu ,,Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities savanoriai“.

b. Padėjus vainiką (krepšelį), VAS nariai, turintys juodas beretes su kokarda, velioniui atiduoda pagarbą prie karsto vienu metu pakeldami dešinę ranką prie beretės (atsakingas už laidojimo ceremoniją VAS narys tyliu balsu komanduoja ,,Savanorį (arba velionį) – gerbk!“, po minutės – „Pagerbta!“, visi nuleidžia dešinę ranką).

c. VAS valdybos paskirtas atsakingas už laidojimo ceremoniją narys, po pagerbimo, prieina prie velionio artimųjų ir pareiškia užuojautą. Kiti VAS nariai pareiškia užuojautą velionio artimiesiems, jeigu juos asmeniškai pažįsta.

d. Likus valandai iki velionio išnešimo iš šarvojimo patalpos, pusei valandos išstatoma keturių VAS narių garbės sargybos grupė.

e. Garbės sargybos grupės nariai vilki tamsius kostiumus, baltus marškinius su tamsiu kaklaryšiu ir juodas beretes su kokarda, arba vilki juodas KAD uniformas.

f. VAS keturių narių garbės sargybos grupė išstatoma velionio galvūgalyje ir kojūgalyje. Grupė keičiama kas 5 – 15 min., priklausomai nuo atvykusių į laidotuves VAS narių, galinčių eiti garbės sargybą, skaičiaus.

g. VAS narių garbės sargybos grupė savo vietas užima prieidama prie karsto paprastu žingsniu, sustodama velionio galvūgalyje ir kojūgalyje ir vienu metu pasisukdama per kairį petį. Keičianti garbės sargybos grupė  savo vietas užima sustodama šalia velionio galvūgalyje ir kojūgalyje jau stovinčio VAS nario ir vienu metu pasisukdama per kairį petį. Kai stovėjusi grupė nueina nuo karsto, nauja grupė daro žingsnį į šalį, ir užima vietą šalia karsto.

h. Garbės sargybos grupė palieka karstą su velioniu gavusi ženklą iš atsakingo už laidojimo ceremoniją VAS nario. Paskutinėje garbės sargyboje dalyvavę VAS nariai išsirikiuoja į liniją (jeigu mažai erdvės linijai – į vorą) prieš velionio karstą ir atiduoda pagarbą pakeldami dešinę ranką prie beretės (atsakingas už laidojimo ceremoniją VAS narys tyliu balsu komanduoja ,,Savanorį (arba velionį) – gerbk!“, po minutės – „Pagerbta!“, visi nuleidžia dešinę ranką; atsakingas už laidojimo ceremoniją VAS narys tyliu balsu komanduoja ,,Dešinėn (kairėn)!“, ,,Žengte marš!“ ir VAS nariai paprastu žingsniu palieka šarvojimo patalpą.

i. Jeigu laidojimo ceremoniją vykdo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ar kitas karinis dalinys, VAS nariai garbės sargybos ceremoniją atlieka prieš karių vykdomą ceremoniją.

III. PROCESIJA

j. Jeigu velionio artimieji pageidauja, jo apdovanojimus ir kitus asmeninio įvertinimo ženklus ant pagalvėlių neša VAS nariai su juodomis beretėmis ir kokardomis.

k. Laidojimo procesijoje visi VAS nariai (su juodomis KAD uniformomis, su juodomis beretėmis ir neturintys juodų berečių) rikiuojasi prieš katafalką.

l. Kai išnešamas karstas į lauką, visi VAS nariai, kurie dalyvauja laidotuvėse, išskyrus karstą nešančiuosius, ir dėvi juodas beretes, karstą su velioniu nešant pro juos, atiduoda pagarbą, pakeldami dešinę ranką prie beretės;

m. VAS narių grupės priekyje eina vienas VAS narys, ant rankų nešantis sulankstytą Valstybės vėliavą. Už jo eina VAS nariai, nešantys velionio apdovanojimus ir LKKSS VAS vainiką (krepšelį). Vėliava nenešama, jeigu ceremonijoje dalyvauja Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa, ir kai Valstybės vėliava yra  uždengtas karstas.

n. Jeigu laidojimo ceremoniją vykdo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ar kitas karinis dalinys, VAS nariai rikiuojasi ten, kur nurodo už ceremoniją atsakingas karininkas, o taip pat vadovaujasi karinėmis laidojimo ceremonijos procedūromis.

IV. MALDOS NAMAI

a. Maldos namuose, mišių už mirusį metu, VAS nariai elgiasi pagal tikinčiųjų elgesio normas.

V. PRIE KAPO

a. Kai procesija priartėja prie kapo, VAS nariai išsirikiuoja taip, kad netrukdytų kitiems procesijos dalyviams arba ten, kur nurodo už visą laidotuvių procesiją atsakingas asmuo (karininkas, jei ceremoniją vykdo kariuomenės atstovai).

b. VAS nariai prie kapo juodos beretės nenusiima. Leidžiant karstą į duobę, atsakingas už laidojimo ceremoniją VAS narys, tyliu balsu duoda komandą ,,Savanorį arba velionį – gerbk!“, nuleidus karstą – „Pagerbta!“.

c. Jeigu velionio artimieji neprieštarauja, prie kapo, VAS valdybos paskirtas atsakingas VAS narys pasako trumpą kalbą, susiedamas velionio prisiminimą su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga.

d. Po atsisveikinimo kalbų, prieš nuleidžiant velionį į duobę, atsakingas VAS narys įteikia velionio artimiesiems Valstybės vėliavą sakydamas: ,,Pagerbdami velionio … (pasakomas vardas) atminimą įteikiame Valstybės vėliavą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių vardu!“. LKKSS VAS vėliava neįteikiama, jeigu laidotuvių ceremonijoje dalyvaujantis kariuomenės atsakingas karininkas, perduoda velionio artimiesiems Valstybės vėliavą, kuria buvo uždengtas karstas.

e. Esant galimybei karstas gali būti uždengtas Valstybės vėliava. Visos ceremonijos tuomet atliekamos vadovaujantis LK statutais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

a. Šios rekomendacijos parengtos vadovaujantis susiklosčiusiomis tradicijomis ir Lietuvos kariuomenės ,,Rikiuotės ir karinių ceremonijų statuto“ nuostatomis, skirtomis laidotuvių ceremonijoms. Esant reikalui šios rekomendacijos gali būti koreguojamos VAS valdyboje.

b. Visais kitais, rekomendacijoje nepaminėtais atvejais VAS nariai laidotuvių metu vadovaujasi susiklosčiusiomis tradicijomis bei elgiasi pagal tikinčiųjų elgesio normas.

c. LKKSS VAS užuojauta velionio artimiesiems pareiškiama ir KAS žiniasklaidoje.

d. Valstybinės vėliavos, vainiko (krepšelio) pirkimo išlaidos padengiamos iš LKKSS VAS lėšų.

___________

Atsisiųsti *.doc rinkmeną 

1 komentaras

Sveiki, bendražygiai. Man suteikta teisė iškilmingomis progomis dėvėti kario uniformą. Ir aš tuo labai didžiuojuosi ir naudojuosi. Gerbdamas LKKSS įstatus, labai gerbiu tuos, kurie savo laiku buvo pirmose Tėvynės gynėjų gretose, tačiau netapo kariais ir, dabar būdami mūsų organizacijos nariais, pabrėždami tai, nešioja Sąjungos atributiką (tik neteko girdėti jog KA ministras būtų suteikęs teisę civiliams ir kariams segėti kokardą) . Nesuprantu tų, kurie turėdami teisę dėvėti uniformą, ją iškeitę į juodą beretę su kokarda. jos nedėvi. Baigiu septintą dešimtį, tad kiek neišsisukinėk, vis vien paskutinioji ateis. Savo šeimos prašiau mane palaidoti su uniforma. Jūsų prašau: jei iki to laiko išliks mane gerbiančių ir norėsiančių laidotuvėse dalyvauti, būkit geri, ateikit uniformuoti arba apsirengę civiliškai.

Gediminas

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *