Patvirtinta
2013-10-08 VASV protokolu Nr. 10

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS

MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO LKKSS VAS NARIAMS (JŲ ARTIMIESIEMS),

VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR ASOCIACIJŲ INICIATYVOMS PRINCIPAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 . Šio dokumento tikslas yra praktiškai realizuoti LKKSS įstatuose deklaruotą siekį rūpintis Sąjungos narių ir jų šeimų socialinėmis garantijomis, o taip pat realiai prisidėti prie Sąjungos tikslus ir puoselėjamas vertybes atitinkančių projektų įgyvendinimo.

II. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS LKKSS VAS NARIAMS (JŲ ARTIMIESIEMS)

 2. Vienkartinė materialinė parama (toliau – parama) LKKSS VAS nariams (toliau – nariams) gali būti suteikta dviem būdais – skiriant VAS valdybos sprendimu patvirtintą sumą iš VAS iždo ir VAS valdybai surinkus aukas po tikslinės paramos rinkliavos paskelbimo.
3. Nario mirties atveju parama gali būti skiriama jį laidojantiems artimiesiems, jeigu yra raštiškas prašymas ir pateiktas mirties liudijimas (mirties liudijimo kopija).
4. Parama skiriama nariams:
4.1. kurių materialinė būklė sunki dėl jų šeimos nario (pastaba: šeimos nariais laikomi – sutuoktinis, tėvai, vaikai) mirties, jeigu yra jų raštiškas prašymas ir pateiktas mirties liudijimas (mirties liudijimo kopija);
4.2. kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ar jų šeimos nario sunkios ligos, taip pat dėl turto praradimo ar sugadinimo stichinės nelaimės, vagystės ir panašiais atvejais, jei turtas buvo nedraustas, jeigu yra raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami tą faktą patvirtinantys dokumentai (dokumentų kopijos).
5. Sprendimą dėl paramos dydžio ir skyrimo priima VAS valdyba paprasta balsų dauguma. Sprendimas įforminamas VAS valdybos posėdžio protokole.
6. Nariui teikiant raštišką prašymą dėl paramos skyrimo, būtinas atitinkamo VAS būrio pirmininko tarpininkavimas (jo raštiškas arba žodinis pritarimas VAS valdybos posėdžio metu).
7. Paramai skirtos VAS iždo lėšos negali viršyti vieno penktadalio per metus planuojamų surinkti VAS  nario mokesčių sumos.
8. Parama, suteikta nariui ar jo artimiesiems, negali viršyti 300 Lt. Bet kuriuo atveju parama gali būti skiriama, jei VAS ižde yra lėšų.
9. Parama nariui (jo šeimai) gali būti skiriama ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

III. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS LKKSS, VAS, VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR VO PROJEKTAMS

10. LKKSS VAS valdyba gavusi prašymą iš LKKSS, VAS narių, valstybinių institucijų, visuomeninių organizacijų ar privačių asmenų suteikti tam tikram projektui paramą svarsto jį VAS valdyboje.
11. Projektams paremti skirtos LKKSS VAS iždo lėšos negali viršyti vieno penktadalio per kalendorinius metus planuojamų surinkti VAS  nario mokesčių sumos.
12. Bet kuriuo atveju parama gali būti skiriama, jei VAS ižde yra tam tikslui skirtų lėšų.
13. VAS valdyba gali skelbti tikslinę rinkliavą konkrečiam projektui paremti.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Šio dokumento turinys gali būti keičiamas VAS valdybos nutarimu.

___________

Atsisiųsti *.doc rinkmeną 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *