2011-11-17 Bendradarbiavimo sutartis tarp Liepynes kapines prižiūrinčios UAB „Labradoras“ ir LKKSS VAS

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Vilnius                                                                                2011 m. 11 mėn.  17 d.

UAB „Labradoras“ (toliau vadinama Bendrove), atstovaujama direktoriaus Kazimiero Musteikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius (toliau – Skyrius ir vadinamas Naudotoju), atstovaujamas valdybos pirmininko Vytauto Račkausko, veikiančio pagal Skyriaus įstatus, įvertindami tai, kad Bendrovė pagal 2003 metų gruodžio 12 d. sutartį Nr. 43 su Vilniaus miesto savivaldybe įrengia, administruoja ir prižiūri Liepynės kapines, esančias Žirnių g. Nr. 28, Vilniuje, o Naudotojui pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento miesto tvarkymo skyriaus 2010-10-23 raštą Nr.A51-28112 (2.9.3.19-UK2) nuspręsta skirti plotą Skyriaus narių laidojimui paminėtose kapinėse ir pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento 2011-07-07 raštą Nr.A51-23544 (2.9.3.19-UK2) patikslinama ankstesnio sprendimo informacija, kad mirusių Skyriaus narių laidojimui skiriama 164 kv. m žemės dalis 13-tame kvartale (abu raštai pridedami) bei vadovaudamiesi Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 dienos nutarimu Nr. 1207 patvirtintomis kapinių tvarkymo taisyklėmis ir Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 12 dienos sprendimu Nr. 679V patvirtintomis kapaviečių statinių statymo Vilniaus miesto kapinėse taisyklėmis, susitaria:

1. Teritorija
1.1. Bendrovė išskiria Naudotojo poreikiams dalį kapinių, 13-to kvartalo pietrytinėje dalyje, toliau vadinamą Teritorija, aplink ją ir joje savo lėšomis įrengia Liepynės kapinių projekte numatytus bendro naudojimo kelius ir vejas.
1.2. Teritorija lieka integralia kapinių dalimi, kuriai galioja bendros laidojimo, kapaviečių statinių statymo, kapaviečių tvarkymo taisyklės bei šio kapinių kvartalo įrengimo projektiniai sprendimai.
1.3. Naudotojui suteikiama teisė savo lėšomis pastatyti/įrengti specifinį paminklą Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams. Projektas turi būti suderintas su Bendrove ir su kapinių projekto autoriumi UAB „Želdynai“.
1.4. Teritorijoje kapavietės įrengiamos ir kapaviečių statiniai statomi tik pagal Naudotojo parengtą tipinį projektą (pridedamas).
1.5. Mirusieji laidojami eilės tvarka pagal Naudotojo parengtą Teritorijos planą su sunumeruotomis kapavietėmis (pridedamas).
1.6. Visus darbus (kapaviečių įrengimas, duobių kasimas, paminklų gamyba ir statyba) Teritorijoje atlieka išskirtinai Bendrovė pagal iš anksto suderintus su Naudotoju šių darbų įkainius. Šie įkainiai gali būti keičiami valstybės institucijoms priėmus sprendimus dėl papildomų mokesčių veikloms, numatytoms šia sutartimi, įvedimo, minimalaus darbo užmokesčio padidinimo, keičiantis elektros energijos ir naudojamų medžiagų kainoms ir kt.

2. Laidojimo tvarka
2.1. Visi laidojimai Teritorijoje vykdomi tik pateikus laidojimo taisyklėse nurodytus dokumentus bei nustatytos formos Naudotojo atstovo pasirašytą leidimą laidoti  (nukreipimą).
2.2. Laidojimai vykdomi bei religinės apeigos atliekamos tik kapinių tvarkymo taisyklėmis nustatytu kapinių darbo metu.

3. Bendrovės įsipareigojimai
3.1 Tvarkyti ir prižiūrėti bendrąsias Teritorijos erdves (takus, aikšteles).
3.2 Užtikrinti pakankamą šiukšlių (išskyrus statybinį laužą) į kapinėse esančius šiukšlių konteinerius priėmimą.
3.3 Skirti kapavietes eilės tvarka prisilaikant Naudotojo pateikto Teritorijos plano tik pagal Naudotojo išduotus leidimus laidoti (nukreipimus).
3.4 Pagal išankstinį suderinimą su Naudotoju, įrengti Teritorijoje dalį kapaviečių, užtikrinti pastovią įrengtų kapaviečių pasiūlą.
3.5 Pagal atskiras sutartis su kapavietes Teritorijoje prižiūrinčiais asmenimis teikti kapaviečių priežiūros bei kitas paslaugas.

4. Naudotojo įsipareigojimai
4.1. Paruošti ir suderinti su Bendrove leidimo laidoti (nukreipimo) formą.
4.2. Laikytis kapinių tvarkymo taisyklių reikalavimų.
4.3. Supažindinti Skyriaus narius, o jiems mirus, papildomai ir šeimos narius su laidojimo Teritorijoje tvarka, kapaviečių priežiūros ir statinių statymo reikalavimais bei informuoti juos apie visas Bendrovės atliekamas paslaugas.
4.4. Užtikrinti, kad Skyriaus nariai ar jų šeimos nariai, atsakingi už kapaviečių priežiūrą, vadovautųsi šios sutarties nuostatomis tvarkydami artimųjų kapavietes, užsakydami ir statydami statinius bei naudodamiesi kitomis paslaugomis.
4.5. Iš anksto informuoti kapinių administraciją apie planuojamas Teritorijoje apeigas ir/ar kitus renginius ir rengti juos tik kapinių darbo laiku.
4.6. Atlyginti žalą, padarytą tokių apeigų ir renginių metu šalia esantiems antkapiniams statiniams bei želdynams, o taip pat kapinių želdiniams, takams ir kitiems kapinių įrengimams pagal šalių sustatytą ir pasirašytą defektinį aktą bei sąmatą.

5. Atsakomybė
5.1. Naudotojas pilnai atsako už darbo įstatymų, darbo saugos ir kitų norminių aktų     reikalavimų bei kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimus, padarytus savo veiksmais arba neveikimu.
5.2. Naudotojas prisiima visą atsakomybę už leidimų laidoti Teritorijoje išdavimo tvarką ir savarankiškai sprendžia galimus nesutarimus ir ginčus tarp Skyriaus narių.

6. Atsiskaitymai
6.1. Už pagal Naudotojo užsakymą Bendrovės atliktus Teritorijoje darbus, neįeinančius į Liepynės kapinių sprendinius, Naudotojas atsiskaito pagal Bendrovės taikomus tokiems darbams įkainius.
6.2. Atsiskaitymai už kapaviečių įrengimą, paminklų gamybą bei statymą, kapaviečių priežiūrą vykdomi individualiai su kiekvienu užsakovu pagal atskiras sutartis-užsakymus, prisilaikant su Naudotoju suderintų šių darbų įkainių.

 7. Sutarties galiojimas
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol Bendrovė vykdo Liepynės kapinių priežiūrą ir admininstravimą.
7.2. Bendrovė gali vienašališkai pakeisti sutartį, jeigu priimti Savivaldybės ar valstybės organų sprendimai numato kitas sąlygas, nei numatyta šioje sutartyje.
7.3. Ginčai, galintys kilti iš šios sutarties arba ryšium su ja sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.4. Likvidavus bet kurią iš šalių arba jai pasibaigus kaip juridiniam asmeniui, sutartis pilna apimtimi pereina jos teisių perėmėjui.

 

Bendrovė: Naudotojas:
   
Kazimieras Musteikis Vytautas Račkauskas

Atsisiųsti susitarimo teksto .doc rinkmeną