LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS
VALDYBOS


Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) atkuriamasis suvažiavimas įvyko 1993 m. sausio 23 d. Vilniuje (LKKSS įkurta 1927 m. sausio 8-9 d., Kaune). Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius (LKKSS VAS) įsikūrė 1994 m. rugsėjo 2 d. (LKKSS VAS visuotinis steigiamasis suvažiavimas, kurio metu buvo priimti LKKSS VAS įstatai). Juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale, LKKSS VAS buvo registruota 1994 m. lapkričio 10 d. (tuo metu suteiktas pirminis kodas – 9308649). Visa LKKSS, ne kartą keičiant ir derinant kai kuriuos įstatų punktus, Teisingumo ministerijos įregistruota tik 1996 m. rugpjūčio 6 d.
Pagal LKKSS VAS įstatus skyriaus valdyba turėtų būti renkama 1 metams Visuotiniame skyriaus narių suvažiavime (LKKSS VAS įstatų III skyrius, 19 punktas), bet, nuo pat skyriaus įsikūrimo įsigalėjo praktika skyriaus valdybą rinkti 2 metams – po metų, eiliniame Visuotiniame skyriaus narių suvažiavime (nuo 2004 m. – visuotiniame narių susirinkime) atviru balsavimu pasitikslinant pasitikėjimą esama valdyba. Todėl  kiekvienos LKKSS VAS valdybos valdymo kadencija – 2 metai. Valdybos narių kiekis – 5 žmonės.

I VALDYBA (1994-09-02 – 1996-11-09)
Pirmininkas: Petras Musteikis (1994-09-07 – 1996-11-09)
Vicepirmininkas: Romualdas Polėkas (1994-09-07 –  1996-11-09)
Sekretorius: Darius Kalibatas (1994-09-07 –  1996-02-20)
                     Algirdas Rašimas (1996-02-20 – 1996-11-09)
Iždininkas: Remigijus Jukna (1994-09-07 –  1996-11-09)
Narys: Česlovas Jezerskas (1994-09-07 –  1996-11-09)
Pastaba: LKKSS VAS valdyba pareigomis pasiskirstė 1994-09-07 (valdybos posėdis). Vietoj valdybos nario Česlovo Jezersko valdybos posėdžiuose dalyvavo V. Mickevičius (LKKSS VAS atstovų suvažiavimo protokolas, 1996-11-09).

 II VALDYBA (1996-11-09 – 1998-10-10)
Pirmininkas: Algirdas Rašimas (1996-11-09 – 1998-10-10)
Pirmininko pavaduotojas: Valentinas Guršnys (1996-11-09 – 1998-10-10)
Sekretorius: Gediminas Juškevičius (1996-11-09 – 1998-10-10)
Iždininkas: Regina Šutinytė (1996-11-09 – 1998-10-10)
Narys: Pranciškus Vainutis (1996-11-09 – 1998-10-10)
Pastaba: Nuo 1996 m. „vicepirminko“ pareigos Visuotinio skyriaus narių suvažiavimo (susirinkimo) protokoluose įvardintos kaip „pirmininko pavaduotojas“ (pagal lietuvių kalbos taisykles).

III VALDYBA (1998-10-10 – 2000-11-18)
Pirmininkas: Algirdas Rašimas (1998-10-10 – 2000-11-18)
Pirmininko pavaduotojas: Gediminas Jurčiukonis (1998-10-10 – 2000-11-18)
Sekretorius: Gediminas Juškevičius (1998-10-10 – 2000-11-18)
Iždininkas: Regina Šutinytė (1998-10-10 – 2000-11-18)
Narys: Petras Šakalinis (1998-10-10 – 2000-11-18)

IV VALDYBA (2000-11-18 – 2003-01-25)
Pirmininkas: Algirdas Rašimas (2000-11-18 – 2003-01-25)
Pirmininko pavaduotojas: I. Dagys (2000-11-18 – 2002-04-18)
                                            Kostas Rėza (2002-04-18 – 2002-07-03, laikinai paskirtas)
                                            Kostas Rėza (2002-07-03 – 2003-01-25)
Sekretorius: Gediminas Juškevičius (2000-11-18 – 2003-01-25)
Iždininkas: Zita Cicėnienė (2000-11-18 – 2003-01-25)
Narys: Kostas Rėza (2000-11-18 – 2002-07-03)
            Rimantas Liudvikas Čeburnis (2002-07-03 – 2003-01-25)

 V VALDYBA (2003-01-25 – 2005-05-14)
Pirmininkas: Zigfridas Jankauskas (2003-01-25 – 2005-05-14)
Pirmininko pavaduotojas: Antanas Burokas (2003-01-25 – 2005-05-14)
Sekretorius: Gediminas Juškevičius (2003-01-25 – 2005-05-14)
Iždininkas: Zita Cicėnienė (2003-01-25 – 2005-05-14)
Narys: Sigitas Vaitulionis (2003-01-25 – 2005-05-14)

 VI VALDYBA (2005-05-14 – 2007-05-19)
Pirmininkas: Zigfridas Jankauskas (2005-05-14 – 2007-05-19)
Pirmininko pavaduotojas: Gediminas Ruzgys (2005-05-14 – 2007-05-19)
Sekretorius: Gediminas Juškevičius (2005-05-14 – 2007-05-19)
Iždininkas: Zita Cicėnienė (2005-05-14 – 2007-05-19)
Narys: Almantas Laučius (2005-05-14 – 2007-05-19)

 VII VALDYBA (2007-05-19 – 2009-05-16)
Pirmininkas: Gediminas Ruzgys (2007-05-19 – 2007-10-15)
                       Valentinas Šapalas (2007-10-15 – 2008-01-29, laikinai paskirtas)
                       Valentinas Šapalas (2008-01-29 – 2008-09-23)
                       Gediminas Juškevičius (2008-09-23 – 2009-05-16)
Pirmininko pavaduotojas: Valentinas Šapalas (2007-05-19 – 2007-10-15)
                                            Zigfridas Jankauskas ? (2007-10-15 – 2008-09-23)
                                            Valentinas Šapalas ? (2009-09-23 – 2009-05-16)
Sekretorius: Gediminas Juškevičius (2007-05-19 – 2008-09-23)
                      Gediminas Ruzgys (2008-09-23 – 2009-02-09)
                      Juozas Barškietis (2009-02-09 – 2009-05-16)
Iždininkas: Zita Cicėnienė (2007-05-19 – 2009-05-16)
Narys: Zigfridas Jankauskas (2007-05-19 – 2007-10-15)
            Gediminas Ruzgys (2007-10-15– 2008-09-23)
            Zigfridas Jankauskas ? (2008-09-23 – 2009-05-16)
Pastaba: „?“ – LKKSS VAS Valdybos posėdžių protokoluose nėra tiksliai užfiksuotas žmonių pasikeitimas tam tikrose pareigose (pirmininko pavaduotojo ir nario), bet rotacija apskaičiuota pagal kitų valdybos narių pareigų pasikeitimus (tik 2009-02-09 valdybos narį G. Ruzgį galutinai pakeičia J. Barškietis, kiti rotuojasi tarpusavyje, išskyrus iždininką).

VIII VALDYBA (2009-05-16 – 2011-01-30)
Pirmininkas: Valentinas Šapalas (2009-05-16 – 2011-01-30)
Pirmininko pavaduotojas: Tomas Tamašauskas (2009-05-16 – 2011-01-30)
Sekretorius: Gediminas Juškevičius (2009-05-16 – 2011-01-30)
Iždininkas: Zita Cicėnienė (2009-05-16 – 2011-01-30)
Narys: Juozas Leika (2009-05-16 – 2009-06-02)
             Petras Slavinskas (2009-06-02 – 2011-01-30)
Pastaba: J. Leika, dėl sveikatos stokos, iš valdybos narių atsistatydino pirmame valdybos posėdyje po LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo.

IX VALDYBA (2011-01-30 – 2013-02-02)
Pirmininkas: Vytautas Račkauskas (2011-01-30 – 2013-02-02)
Pirmininko pavaduotojas: Bronislovas Juozaitis (2011-01-30 – 2013-02-02)
Sekretorius: Ramūnas Grėsius (2011-01-30 – 2013-02-02)
Iždininkas: Rimas Litvinas (2011-01-30 – 2013-02-02)
Narys: Rimantas Gasparavičius (2011-01-30 – 2013-02-02)

 X VALDYBA (2013-02-02 – 2014-11-29)
Pirmininkas: Albertas Daugirdas (2013-02-02 – 2014-11-29)
Pirmininko pavaduotojas: Bronislovas Juozaitis (2013-02-02 – 2014-11-29)
Sekretorius: Valdas Kibartas (2013-02-02 – 2014-11-29)
Iždininkas: Rimantas Gasparavičius (2013-02-02 – 2014-11-29)
Narys: Ramūnas Grėsius (2013-02-02 – 2014-11-29)

XI VALDYBA (2014-11-29 – 2016-01-30)
Pirmininkas: Valdas Kibartas (2014-11-29 – 2016-01-30)
Pirmininko pavaduotojas: Audrius Vareikis (2014-11-29 – 2016-01-30)
Sekretorius: Virginijus Kirvaitis (2014-11-29 – 2016-01-30)
Iždininkas: Zigmas Polinauskas (2014-11-29 – 2014-12-16)
                   Saulius Stelmokas (2014-12-16 – 2016-01-30)
Narys, atsakingas už informacinę sklaidą: Mindaugas Abaravičius (2014-11-29 – 2016-01-30)
Pastaba: Z. Polinauskas 2014-12-16 atleistas iš iždininko pareigų pačiam prašant, pareigas perėmė S. Stelmokas (pirmasis kandidatas, pagal 2014-11-29 rinkimus, į LKKSS VAS valdybą).

2013-09-12 – 2016-02-02
sąrašą sudarė:
Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys


XII VALDYBA (2016-01-30 – 2018-01-21)
Pirmininkas: Sigitas Vaitulionis (2016-01-30 – 2018-01-21)
Pirmininko pavaduotojas: Audrius Vareikis (2016-01-30 – 2018-01-21)
Sekretorius: Gintaras Beržis (2016-01-30 – 2018-01-21)
Iždininkas: Marijus Bizevičius (2016-01-30 – 2018-01-21)
Narys, atsakingas už informacinę sklaidą: Linas Ladiga (2016-01-30 – 2016-03-09)
                                                                      Rimantas Liudvikas Čeburnis (2016-03-09 – 2018-01-21)

XIII VALDYBA (2018-01-21 – 2020-01-25)
Pirmininkas: Saulius Pečeliūnas (2018-01-21 – 2020-01-25)
Pirmininko pavaduotojas: Rimas Litvinas (2018-01-21 – 2020-01-25)
Sekretorius: Arturas Čiras (2018-01-21 – 2020-01-25)
Iždininkas: Marijus Bizevičius (2018-01-21 – 2020-01-25)
Narys, atsakingas už informacinę sklaidą: Mindaugas Abaravičius (2018-01-21 – 2020-01-25)

XIV VALDYBA (2020-01-25 – 2022-02-26)
Pirmininkas: Saulius Pečeliūnas (2020-01-25 – 2022-02-26)
Pirmininko pavaduotojas: Rimas Litvinas (2020-01-25 – 2020-08-04)
                                              Alfredas Juozas Šklenskas (2020-08-04 – 2022-02-26)
Iždininkas: Marijus Bizevičius (2020-01-25 – 2022-02-26)
Sekretorius: Paulius Diliūnas (2020-01-25 – 2022-02-26)
Narys, atsakingas už informacinę sklaidą: Algis Mateika (2020-01-25 – 2022-02-26)

XV VALDYBA (2022-02-26 – 2024-03-16)
Pirmininkas: Linas Ladiga (2022-02-26 – 2024-03-16)
Pirmininko pavaduotojas: Vytautas Račkauskas (2022-02-26 – 2024-03-16)
Sekretorius: Audrius Vareikis (2022-02-26 – 2024-03-16)
Iždininkas: Marijus Bizevičius (2022-02-26 – 2024-03-16)
Narys, atsakingas už informacinę sklaidą: Raimundas Vaikšnoras (2022-02-26 – 2024-03-16)

XVI VALDYBA (2024-03-16 –)
Pirmininkas: Linas Ladiga (2024-03-16 –)
Pirmininko pavaduotojas: Audrius Vareikis (2024-03-16 –)
Sekretorius: Kazimieras Luneckas (2024-03-16 –)
Iždininkas: Regimantas Paulionis (2024-03-16 –)
Narys, atsakingas už informacinę sklaidą: Mindaugas Abaravičius (2024-03-16 –)