← Atgal —LKKSS VAS 20 metų— Toliau →

LKKSS Vilniaus apskrities skyriui 20 metų (3): „Skyriaus įkūrimas“ 

Trečiasis straipsnelis ciklui „LKKSS Vilniaus apskrities skyriui 20 metų“ yra skirtas apžvelgti kaip buvo įkurtas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Vilniaus apskrities skyrius (VAS). Apžvalgos pagrindas – LKKSS VAS steigiamojo susirinkimo dokumentai. Šie dokumentai, kaip jau minėta pirmajame straipsnyje „Pradžių pradžia“, buvo aptikti 2013 m. birželio mėn. perkeliant LKKSS VAS būstinę iš Pilies gatvės namo Nr. 22 į Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovę (Pamėnkalnio g. 13) LKKSS VAS valdybos seifo apatiniame skyriuje, kurio raktas „dėl neaiškių priežasčių“ buvo dingęs nuo 2011 m. sausio mėnesio pabaigos, kai pasikeitė VAS valdyba, bet tai kita „pikantiška istorija“, reikalaujanti atskiro straipsnio…. LKKSS VAS narys, „auksinių rankų“ meistras Algimantas Remeika, paprašius LKKSS VAS pirmininkui Albertui Daugirdui, mechaniniu būdu išlaužė seifo apatinio skyriaus užraktą ir… „atsirado“ ilgai ieškoti 1992-1995 m. dokumentai (Iniciatyvinės grupės pareiškimas, VAS steigiamojo susirinkimo protokolas, pirmosios skyriaus iždo knygos ir kt.). „Istorinis pirmapradis lobynas atsivėrė…“

Pagal LKKSS VAS steigiamojo susirinkimo protokolą, Vilniaus apskrities skyrius įsikūrė 1994 m. rugsėjo 2 d. Tai jauniausias, apskrities ribose, įsikūręs LKKSS skyrius, nes visi kiti apskričių skyriai buvo įkurti tarpukariu ir, po 1993 m. LKKSS atkuriamojo suvažiavimo, tik atsikūrė (tarpukariu VAS įsikurti nespėjo, nes iki 1939 m. Vilniaus kraštą buvo okupavusi ir aneksavusi Lenkijos Respublika, o 1940 m. visą Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga).

LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas vyko Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės (Pamėnkalnio g. 13) Didžiojoje salėje (dabar Karaliaus Gedimino aula). Į suvažiavimą susirinko 88 dalyviai (skyriaus įsteigėjai-signatarai) ir gausus būrys svečių. Steigiamojo skyriaus susirinkimo balsavimo rezultatus patvirtino 67 delegatai (21 delegatas, t. y. 24 proc., dėl įvairių priežasčių susirinkimą paliko jo eigoje). Kaip matome, iš istorinės perspektyvos, ir pirmajam LKKSS VAS susirinkimui trūko kiek drausmės, bet pagrindiniai tikslai buvo pasiekti – skyrius buvo įkurtas, o vadovybė – išrinkta (panašūs dalyvių nubyrėjimai vyksta nuolat tokio pobūdžio suėjimuose, todėl svarbiausi klausimai visada svarstomi pirmiausia, kol yra kvorumas).

Steigiamajam suvažiavimui pirmininkavo Remigijus Jukna, sekretoriavo Irena Aleknavičienė ir Vytautas Voveris, balsus skaičiavo 3 žmonių Balsų skaičiavimo komisija – Violeta Baltušytė,  Mindaugas Abaravičius ir Rimantas Gasparavičius.

Įžanginį žodį šiame susirinkime tarė tuometis LKKSS centro valdybos pirmininkas Valentinas Bartašiūnas, pasisakė Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) vadas plk. ltn. Arvydas Pocius ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) pirmininkas Rimvydas Mintautas. Po to buvo svarstyti LKKSS VAS įstatai, rinkta skyriaus vadovybė (valdyba), Revizijos komisija ir Garbės teismas, išklausyti kiti pasisakymai, pabaigoje – patvirtinti balsavimo rezultatai.

LKKSS VAS įstatus pristatė LKKSS centro valdybos pirmininkas V. Bartašiūnas, kuriuos susirinkimo dalyviai patvirtino (už – 86 balsai, prieš – 0, susilaikė – 0). Į skyriaus 5 žmonių valdybą buvo iškelta 11 kandidatūrų, išrinkti: Remigijus Jukna (už – 56 balsai iš 76 balsadėžėje rastų biuletenių), Česlovas Jezerskas (54), Petras Musteikis (50), Darius Kalibatas (50), Romualdas Polėkas (40); kandidatais į valdybą, jei pasitrauktų valdybos nariai, išrinkti Jonas Juodišius (35), Romualdas Katinas (24), Virginijus Česnulevičius (19). Į skyriaus 3 žmonių Revizijos komisiją buvo iškeltos 5 kandidatūros, išrinkti: Ramutis Bonifacas Mikšys (už – 57 balsai), Valentinas Guršnys (54), Valdemaras Uosis (44); kandidatais – Antanas Rimkus (44; atsisakė būti nariu V. Uosio naudai), Gasparas Genzbigelis (22), kuris susirinkimo protokole įvardintas kitu vardu – Kasparas. Į skyriaus 3 žmonių Garbės teismą buvo iškeltos 7 kandidatūros, išrinkti: Vytautas Voveris (už – 49 balsai), Kęstutis Milius (34), Eugenijus Jakimavičius (20); kandidatu – Alfonsas Gudašis (32; arba pastarasis atsisakė būti nariu E. Jakimavičiaus naudai, arba protokole yra įsivėlusi nurodytuose skaičiuose klaida – „peripetijos“ protokole nenurodytos). Steigiamojo skyriaus susirinkimo balsavimo rezultatus patvirtino, kaip jau minėta anksčiau,  67 delegatai, prieštaraujančių ar susilaikiusių balsavimo metu nebuvo.

LKKSS VAS steigiamajame susirinkime išrinkta pirmos kadencijos skyriaus valdyba, Revizijos komisija ir Garbės teismas pareigomis pasiskirstė vėlesniuose posėdžiuose (vėlesnėse kadencijose įsigaliojo tradicija pareigomis pasiskirstyti susirinkimo metu (pertraukos metu) atskiruose „mini“ posėdžiuose). LKKSS VAS valdyba 1994 m. rugsėjo 7 d. posėdyje pareigomis pasiskirstė taip: valdybos pirmininkas – P. Musteikis,  valdybos pirmininko pavaduotojas – R. Polėkas, sekretorius –  D. Kalibatas, iždininkas – R. Jukna (Č. Jezerskas valdybos posėdyje nedalyvavo, jį atstovavo P. Mickevičius, gal dėl to jo pareigybės valdybos posėdžio protokole Nr. 1 nenurodytos, bet tradiciškai penktojo nario pareigybė yra įvardijama kaip „laisvasis narys“). LKKSS VAS Revizijos komisija 1994 m. rugsėjo 16 d. posėdyje pareigomis pasiskirstė taip: komisijos pirmininkas – doc. dr. R. B. Mikšys, tikrieji nariai – kpt. V. Guršnys ir vyr. ltn. V. Uosis (protokolas Nr. 1). LKKSS VAS Garbės teismas 1994 m., turbūt rugsėjo mėn. (tiksli data posėdžio protokole nenurodyta), savo pirmininku išsirinko mjr. E. Jakimavičių.

LKKSS VAS buvo įregistruotas Juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale, 1994 m. lapkričio 10 d. (tuo metu suteiktas pirminis kodas – 9308649; duomenys pateikiami iš 2008-04-21 išduotos LKKSS VAS Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo pažymėjimo). Tuo metu, LKKSS VAS įstatai, priimti 1994 m. rugsėjo 2 d., įregistruoti Vilniaus miesto valdyboje tik 1996 m. spalio 24 d. (registravimo Nr. 225), juose jau nurodyta, kad LKKSS VAS buveinė – Pilies g. 22, 2001 Vilnius; įstatai pasirašyti LKKSS VAS pirmininko P. Musteikio. Taip buvo baigtas galutinis LKKSS VAS, kaip  juridinio asmens, įteisinimas. Pagal minėtus 1994 m. LKKSS VAS įstatus LKKSS VAS gyvena ir vykdo savo veiklą jau 20 metų, iki 2014 m. imtinai.

LKKSS VAS steigiamojo susirinkimo, įvykusio 1994 m. rugsėjo 2 d., protokolas gali tenkinti ne tik istorinį smalsumą, bet gali padėti patikslinti dalies pirmųjų LKKSS VAS narių narystės pradžią. Toks rašytinis prašymas (2014–08–03) jau yra pateiktas svarstyti LKKSS VAS valdybai (numatytas posėdis 2014-08-05).

Paprašyta atstatyti 28 esamų ir buvusių LKKSS VAS narių-steigėjų (signatarų) narystės pradžią, pagal pavardes rastas LKKSS VAS steigiamojo susirinkimo protokole, į 1994 m. rugsėjo 2 d. (likusių 60 narių narystės pradžią atstatyti sudėtinga kol nerastas susirinkimo dalyvių sąrašas): Irena (?) Aleknavičienė, Mindaugas Abaravičius, Violeta Baltušytė, Valentinas Bartašiūnas, Virginijus Česnulevičius, Rimantas Gasparavičius, Gasparas Genzbigelis, Valentinas Guršnys, Eugenijus Jakimavičius, Vytautas Jakevičius, Česlovas Jezerskas, Remigijus Jukna, Jonas Juodišius, Darius Kalibatas, Romualdas Katinas, Sigitas Kutka, Eimantas Leščinskas, Ramutis Bonifacas Mikšys, Kęstutis Milius, Petras Musteikis, Antanas Rimkus, Algimantas Saulius, Valdemaras Uosis, Pranciškus Vainutis, Vytautas Voveris, Valentas Žilėnas ir Alfonsas Gudašis bei Romualdas Polėkas (paskutiniesiems dviem jei LKKSS narystės pradžia nebus atstatyta pagal 2014-07-22 prašymą į 1994-01-10 datą).

 Išlieka tikimybė, kad atradus 1993-01-23 Vilniuje įvykusio LKKSS atkuriamojo suvažiavimo protokolą ir dalyvių sąrašą, asmeniniuose namų archyvuose LKKSS Laikinąjį pažymėjimą (pagal jo išdavimo datą) ar 1994-09-02 LKKSS VAS steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašą, galima būtų tiksliau atkurti pirmųjų LKKSS VAS narių narystės pradžios datą.

2014-08-03    ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys

P.S. „Istoriškai LKKSS Vilniaus apskrities skyrius – jauniausias, gal todėl ir veržliausias…“

← Atgal —LKKSS VAS 20 metų— Toliau →