Ruzgys Kazimieras Gediminas 1920 2015

Dim. vyresnysis leitenantas Kazimieras Gediminas Ruzgys
1920 – 2015

Gimė 1920 m. rugpjūčio 14 d. Kaune. Nuo 1930 m. mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Aktyvus sportininkas, dalyvavo I Lietuvos tautinėje olimpiadoje, veikė skautų draugijoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo draugovės adjutantas.
1936 m birželį baigęs gimnaziją įstojo į Karo mokyklą, kareivio stažuotę atliko 2-jame pėstininkų pulke. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 spalio 1 d. baigė Karo mokyklą, dėl politinių motyvų karininko laipsnis nesuteiktas, bet paleistas į karininkų atsargą.
1940 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Architektūros skyrių. 1940 m. pabaigoje universitete subūrė antisovietinę pogrindinę grupę, kuri 1941 m. pradžioje įsitraukė į Lietuvių aktyvistų frontą. 1941 birželio 4 d. suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, kilus Vokietijos – SSSR karui išlaisvintas.
1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo dalyvis, prisidėjo prie pulkininko J.Vėbros vadovaujamų sukilėlių, vadovavo žvalgybos būriui. Vokiečių okupacijos metais tęsė studijas. 1944 m. pabaigoje persikėlė į Vilnių, dirbo Architektūros valdyboje, vėliau dėstė Dailės akademijoje.
1945 m. lapkritį NKVD suimtas Vilniuje, pervežtas į Kauną, kur tardytas, kankintas, luošintas, po keturių mėnesių įkalintas Kauno kalėjime.
1946 m. balandį paleistas. Negalėdamas tęsti studijų Kaune, įsidarbino Lietuvos dailės fondo vyr. inžinieriumi Vilniuje.  Nuo 1949 m. kovo 16 d. dirbo inžinieriumi architektu Respublikinėse architektūros-planavimo dirbtuvėse (vėliau Miestų statybos projektavimo institutas). 1959 m. baigė Dailės institutą įgydamas architekto dailininko kvalifikaciją.
Nuo 1965 m. dirbo Liaudies ūkio tarybos Centriniame konstravimo-projektavimo biure, vėliau Techninės estetikos instituto pramoninio dizaino skyriaus vedėju. Kartu 1970–1980 m. skaitė paskaitas Vilniaus universiteto psichologijos ir prekybos katedrose, iki 1987 m. – Liaudies ūkio darbuotojų tobulinimosi institute. Lietuvos dizainerių sąjungos garbės narys (1990 m.).
Atkūrus nepriklausomybę vienas pirmųjų 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių sąjungos kūrėjų, Vilniaus skyriaus pirmininkas, sąjungos vicepirmininkas, Vilniaus arkikatedros bazilikos Didžiojo choro choristas, nuo 1993 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) narys, nuo 1998 m.  – LAKS centro valdybos narys.
Nuo 2007 m. balandžio 5 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Visuomeninių organizacijų būryje.
Mirė 2015 m. sausio 14 d. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu (1998 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), skautų ordinu „Už nuopelnus“ (1938 m.), LKKSS I ir II laipsnio medaliais „Buvome, esame, būsime“.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 6 tomas, 299 p.


Apie K.G.Ruzgį šioje svetainėje galima paskaityti ir pažiūrėti: