AtA Vincas Gudukas

2016-02-20 Amžinybėn iškeliavo  medicinos tarnybos dimisijos pulkininkas, medicinos mokslų daktaras, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos, Sausio 13-osios brolijos narys Vincas Gudukas.

AtA Antanas Lukša

Ei­da­mas 93-iuosius am­ži­ny­bėn iš­ėjo gar­sios Lie­tu­vos par­ti­za­nų šei­mos jau­niau­sias sū­nus An­ta­nas Lukša.

AtA Kostas Rėza

Po ilgos ir sunkios ligos rugpjūčio 15 d. mirė LKKSS narys Kostas Rėza.

UŽUOJAUTA GEDIMINUI TRAKIMUI

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos vardu reiškiu užuojautą Vilniaus skyriaus KASP Štabo būrio nariui, skyriaus Garbės teismo nariui Gediminui Trakimui, šiandien, sausio 3 d. palaidojusiam mylimą mamą, Oną Trakimienę.