Rezoliucija dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio valstybės lygmens atstatymo

priimta rugpjūčio 21 d. SKAT įkūrimo 30-mečiui paminėti skirtoje SKAT kūrusių  etatinių darbuotojų ir savanorių konferencijoje

2021-08-21 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabą ir rinktines kūrusių etatinių darbuotojų ir savanorių, susirinkusių paminėti SKAT (dabar KASP) įkūrimo 30-metį

Rezoliucija

Dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio valstybės lygmens atstatymo, karių savanorių nuopelnų nevienodai teisingo vertinimo sustabdymo

2021-08-21
Vilniaus įgulos Karininkų ramovė

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei Nielsen
Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Laurynui KasčiūnuiLietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui

P r i m e n a m e,  kad Lietuvos valstybė įvertino 1918-1920 metais įstojusiųjų į tarnybą karių – savanorių nuopelnus ir 1928 m. kovo 15 d, steigdama Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalį, pirmiausiai Vyriausybės žiniose (Nr. 268) paskelbė „Lietuvos kariuomenės kūrėjų – savanorių medalio taisykles“, o 1930 m. gruodžio mėn. 20 d. Valstybės žiniose Nr. 343 Respublikos Prezidentas paskelbė Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymą. Įstatyme buvo įvardintas ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis. Šio medalio Statute buvo išvardintos apdovanotinų asmenų kategorijos ir tai, kad dėl kiekvieno asmens apdovanojimo spręs „kūrėjų savanorių komisija“. Įstatymas nurodė, kad „Asmens, apdovanoti šiuo medaliu, laikomi Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais ir naudojasi visomis teikiamomis savanoriams pirmenybėmis“ (230 str.). „Kūrėjų savanorių medaliu Respublikos Prezidento vardu apdovanoja Krašto Apsaugos Ministeris“ (243 str.), o „kūrėjų savanorių medaliu apdovanojimo liudijimą pasirašo Krašto Apsaugos Ministeris ir Vyriausiojo Štabo Viršininkas“ (244 str.)
M a n o m e,  kad tokiu būdu kariams savanoriams buvo suteikiamas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio statusas, nes „Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių medalio taisyklėse“ (II pastaba) buvo parašyta, jog „Krašto Apsaugos Ministerija kartu su medaliu išduoda visiems savanoriams ir savanorių liudijimą“. 1938 m. vasario 1 d. duomenimis jį gavo 9995 asmenys („Karo archyvas“, XIV).
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo kuriami ir atkuriami įstatymai, atkurtos visos valstybės valdymo institucijos, tarp jų pradėta atkurti kariuomenė.
P r i m e n a m e,  kad 1991 m. rugsėjo 12 d. buvo atkurtas ir konstitucinis valstybės apdovanojimų institutas – išleistas Lietuvos Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymas (toliau Įstatymas). Jame buvo parašyta, kad „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atkurdama visus Lietuvos valstybės apdovanojimus, priima šį Įstatymą, kuris yra Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo, galiojusio Lietuvos Respublikoje nuo 1930 metų rugsėjo 1 dienos, nauja redakcija“. Taigi, atkūrus Lietuvos valstybės apdovanojimus, buvo atkurtas ir valstybės apdovanojimas – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (toliau medalis), paskelbtas jo statutas, prie Krašto apsaugos ministerijos sukurta Medalio komisija, jos nuostatai, Medalio komisijos darbo reglamentas. Medalio komisijos darbo reglamente buvo nurodyta, kad Medalio komisija asmenį, teikiamą apdovanoti medaliu, pripažįsta „Lietuvos kariuomenės kūrėju savanoriu ir pristato jį apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu“. Įstatymo 93-iame straipsnyje buvo nurodyta, kad.Komisija nutarimus protokoluoja. Protokolų įrašai pateikiami ordinų kancleriui“.
P a b r ė ž i a m e, kad ir per 1991m. apdovanojimų Įstatymą buvo vykdomas Valstybės Nepriklausomybės ir Lietuvos istorijos tęstinumas, nes Įstatymu nustatyta, kad:
„… medaliu apdovanojami asmenys, pasižymėję 1918-1920 metais kuriant Lietuvos kariuomenę bei po 1990 metų kovo 11 dienos kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą“;
– medalis turėjo valstybės apdovanojimo statusą;
– apdovanotieji medaliu buvo pripažįstami Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais;
medaliu apdovanodavo Lietuvos Respublikos Prezidentas, kuris pagal Lietuvos konstitucijos 82 str. prisiekė būti visiems vienodai teisingas. 1997 m. numačius ginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių pripažinimo kariais savanoriais tvarką, medaliu imta apdovanoti ir šiuos karius savanorius.
M a n o m e,  kad karių savanorių nuopelnų įvertinimo moralinis sumenkinimas buvo įvykdytas 2002-06-18, kai priėmus naujos redakcijos Įstatymą (Žin.,2002, Nr. 68-2762), kuriuo nurodyta, kad „… medaliu apdovanoja krašto apsaugos ministras“ (42 str.), o medalis išbrauktas iš valstybės apdovanojimų sąrašo ir tapo Krašto apsaugos lygmens medaliu. Apdovanojimo sumenkinimą 2003-11-13 galutinai įtvirtino Krašto apsaugos ministras įsakymu Nr. V-1255, kurį įvykdžius nebeliko nuostatos apdovanojamuosius pripažinti Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais. Po šio Įstatymo naujos redakcijos priėmimo nuo 2003 m. iki 2021 m. pradžios už tuos pačius nuopelnus nevienodai, tad ir neteisingai buvo apdovanota daugiau nei 1000 asmenų (šaltinis – Asmenų, apdovanotų medaliu sąrašas. KAM interneto svetainė). Tarp jų net ir 1918-1920 m. savanoriai, pasienietis Gintaras Žagunis, karys savanoris Artūras Sakalauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas vyresnysis leitenantas Normundas Valteris. O juk Konstitucinis teismas dar 2006 m. gegužės 12 d. byloje nutarime (Nr. 16/03-17/03-18/03) išaiškino apdovanojimų instituto esmę. Nors nutarimas skirtas Lietuvos Respublikos Prezidentui, tačiau manome, kad galioja visiems Lietuvos Respublikos institucijoms ir pareigūnams, tarp jų Lietuvos Respublikos Seimui. kuris 2002 m., išleisdamas abejotinos kokybės Apdovanojimų įstatymą, privertė Krašto apsaugos ministrus vienodai nusipelniusius asmenis pradėti apdovanoti medaliu nevienodai ir  neteisingai.
M a n o m e,  k a d  v i s a  t a i – a k i b r o k š t a s.
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnį „Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas“, o pagal 82 straipsnį prisiekia „sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas“.
M a n o m e,  kad Lietuvos Respublikos Seimas, 2002 metais išleisdamas naujos redakcijos Įstatymą, Lietuvos Respublikos Prezidentus – vyriausiuosius kariuomenės vadus nubloškė į Lietuvos Konstitucijos 82 straipsnio pažeidėjų poziciją. Tokiais jie yra todėl, kad nenutraukė paminėto ir iki šiol vykdomo akibrokšto.
P r a š o m e  sustabdyti karių savanorių nuopelnų nevienodai teisingą vertinimą, karių supriešinimą, grąžinti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliui valstybės apdovanojimo lygmenį, tuo atstatyti moralinio skatinimo istorinį tęstinumą, o Krašto apsaugos ministro apdovanotuosius įvardinti kariuomenės kūrėjais savanoriais.
P r i m e n a m e,  kad net nuo 2013 metų Seimo stalčiuose guli Krašto apsaugos ministerijos parengta apdovanojimų Įstatymo pataisa, kuri buvo svarstyta 2013-10-15 Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje (protokolas Nr. SPP-91). Bendru sutarimu pataisai, po pateikimo, buvo pritarta, ji atiduota tobulinti.
P r a š o m e  šios pataisos tobulinimo procedūrą atnaujinti.

Parengė SKAT Vilniaus rinktinės savanoris dim. vyr. srž. Gediminas Juškevičius 
Susirinkusių vardu pasirašė buvęs SKAT štabo viršininkas, buvę rinktinių vadai

 

Paskelbta Trečioji banga, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *