Dėl Lietuvos kariuomenės veterano statuso

Skelbiame LKKSS valdybos pirmininko 2021-10-20 rašto LRS Pirmininkei ir LRS (bei LKKSS) nario Arvydo Pociaus 2021-10-25 atsakymo LKKSS valdybos pirmininkui,  valdybai ir skyriams tekstus (kalba netaisyta):


LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGA
Kodas 291696950, A. Mickevičiaus g. 19, LT-44310, Kaunas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI (UI)

Dėl Lietuvos kariuomenės veterano statuso
2021-10-20, Kaunas

Vienas pataisų iniciatorių konservatorius Arvydas Pocius sako, kad įteisinus veterano statusą Krašto apsaugos ministerija parengtų pataisas, kaip pasirūpinti šių žmonių socialinėmis garantijomis. Projekte nurodoma:
Lietuvos kariuomenės veteranu būtų laikomas profesinės tarnybos karys, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, ištarnavęs ne mažiau kaip 20 metų arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavęs tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose.
Šį statusą gautų ir kariai, buvę priversti palikti tarnybą dėl sveikatos sutrikimo, susijusio su pareigų vykdymu, taip pat – asmenys, nuo 1991 metų sausio 11 dienos iki 1993 metų rugpjūčio 31 dienos tarnavę krašto apsaugos sistemoje.

Su aukščiau nurodytu projekto tekstu kategoriškai nesutinkame
Manome, kad šį statusą gautų ir kariai, buvę priversti palikti tarnybą dėl sveikatos sutrikimo, susijusio su pareigų vykdymu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai (toliau LKKSS) , kurie pagal LKKSS įstatus yra ir buvo:
asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kario savanorio statusas: 1941 m. birželio sukilimo dalyviai, Vietinės rinktinės nariai, pokario partizanai ir kt.;
tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariai, pradėję tarnybą Lietuvos Respublikai iki 1991 m.  rugpjūčio 21 d.;
asmenys, buvę Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento ir prie jo įsteigtų įstaigų (tarnybų) darbuotojais, pradėję tarnybą Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.;
buvę Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus darbuotojai, pradėję tarnybą Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.;
Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, priimti į šią sąjungą iki 1991 m. rugpjūčio 21 d. ir pasižymėję 1991 m. sausio – rugpjūčio įvykių metu.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad veterano statusas turėtų būti teikiamas asmenims kūrusiems Lietuvos kariuomenę, t.y. LKKSS nariams.

LKKSS  nariai buvo vienintelis branduolys, kurio dėka atsirado vėliau visos kitos struktūras ir kariniai vienetai. Šiai dienai vyksta istorinis iškreipimas ir bandoma tapatinti buvusius sovietinius karininkus, seržantus, puskarininkius, atėjusius tarnauti į Lietuvos karines struktūras po 1991 rugpjūčio 21 d. pučo, kurie iki tol sėkmingai tarnavo sovietinėje okupacinėje kariuomenėje ir tik viskam aprimus po 1991 rugpjūčio 21 d. pučo, pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, todėl tapatinti juos ir suteikti tokiems asmenims Lietuvos kariuomenės veterano statusą, būtų nesąžininga atsižvelgiant į istorinę praeitį.

Prašome tokiam siūlomam projektui nepritarti, ir atsižvelgti į mūsų pareikštas pastabas.

 

Pridedama: LKKSS įstatai.

 

Pagarbiai Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas Linas MažonasLIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS ARVYDAS POCIUS
Gedimino pr. 53, 01 109 Vilnius […] El. p. arvydas.pocius©lrs.lt

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkui Linui Mažonui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojui Vytautui Račkauskui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybai
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus Alytaus skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos apskrities skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Karaliaus Mindaugo Panevėžio apskrities skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo apygardos Šiaulių skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės apskrities skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Telšių apskrities skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos apskrities skyriui
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriui
2021-10-25 Nr. SN(P12)-S-13

DĖL LINO MAŽONO KREIPIMOSI

Susipažinęs su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininko Lino Mažono (toliau – L. Mažonas) 2021-10-20 laišku „Dėl Lietuvos kariuomenės veterano statuso”, adresuotu Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen, norėčiau pateikti kai kuriuos paaiškinimus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariams, matydamas, kad L. Mažonas nėra įsigilinęs į įstatymo (KASOKTĮ) pataisų projekto ir aiškinamojo rašto turinį.

L. Mažonas rašo (citatos pradžia): „ Vienas pataisų iniciatorių konservatorius Arvydas Pocius sako, kad įteisinus veterano statusą Krašto apsaugos ministerija parengtu pataisas, kaip pasirūpinti šių žmonių socialinėmis garantijomis. Projekte nurodoma:
Lietuvos kariuomenės veteranu būtu laikomas profesinės tarnybos karys, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, ištarnavęs ne mažiau kaip 20 metu arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavęs tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose. Šį statusą gautu ir kariai, buvę priversti palikti tarnyba dėl sveikatos sutrikimo, susijusio su pareigu vykdymu, taip pat – asmenys, nuo 1991 metų sausio 11 dienos iki 1993 metu rugpjūčio 31 dienos tarnavę krašto apsaugos sistemoje“
(citatos pabaiga).

Paaiškinu, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII—723 2, 10, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto parengimo tikslas – suteikti Lietuvos kariuomenės veterano vardą kariams, kariams savanoriams ar kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, atliekantiems krašto apsaugos savanorių karo tarnybą. Projekte apibrėžta Lietuvos kariuomenės veterano sąvoka, numatyti atvejai ir nustatyti reikalavimai, kada suteikiamas Lietuvos kariuomenės veterano vardas.

Pagal įstatymo projekte siūlomą teisinį reguliavimą, Lietuvos kariuomenės veterano vardas būtų suteikiamas kaip valstybės teikiamas vardas.

Lietuvos kariuomenės veterano sąvoka apibrėžiama taip: Lietuvos kariuomenės veteranas – Lietuvos Respublikos pilietis profesinės karo tarnybos karys, atliekantis nuolatinę karo tarnybą kariuomenėje, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, atliekantis krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, ištarnavęs Lietuvos kariuomenėje ne mažiau kaip 20 metų arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavęs tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose arba garbingai atlikdamas tarnybą paleistas iš karo tarnybos dėl sveikatos sutrikimo, kuris atsirado dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, arba Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (toliau – SSRS) karinės agresijos laikotarpiu, 1991 m. sausio 11 d. – rugpjūčio 21 d., tarnaudamas krašto apsaugos sistemoje gynęs Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir krašto apsaugos sistemoje tarnavęs iki 1993 m. rugpjūčio 31 d., iki Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Teikiamo įstatymo projekto aiškinamajame rašte pabrėžiau, kad karys yra Lietuvos valstybės gynėjas, prisiekęs ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai ir negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus. Ir, nors kariai naudojasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis ir jos gali būti apribojamas tik tiek, kiek yra būtina kario pareigoms atlikti, karinei drausmei ir paklusnumui bei tarnybos tikslams užtikrinti, bet vis vien tai yra asmens savanoriško pasiaukojimo Lietuvos valstybės vardan aktas. Be tokių apsisprendusių Lietuvos Respublikos piliečių nebūtų per tokį trumpą laikotarpį, nuo 1990 m. kovo 11 d., sukurta NATO standartus atitinkanti kariuomenė, kuri yra krašto apsaugos sistemos pagrindinė dalis, sauganti valstybės suverenitetą, jos teritorijos ir oro erdvės neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo, vykdanti karines užduotis pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus.

Atkreipdamas dėmesį į kitų šalių patirtį ir remiantis kitų valstybių patirtimi, paminėjau, kad, nuo 2011 m. Latvija remia tarptautinių operacijų veteranus, o nuo 2018 m. išplėstas veteranų sąrašas. Estijoje veteranų statusą apibrėžiantis ir politikos įgyvendinimui pradžią duodantis dokumentas priimtas 2012 m. Patobulindama ankstesnius 2010 m. politikos dokumentus, Danija 2016 m. paskelbė naujausią veterano statuso teisinio reglamentavimo dokumentą.

Esu įsitikinęs, kad Kariuomenės veterano vardo suteikimas išreikš pagarbą Lietuvos valstybės gynėjui ir suteiks Lietuvos kariams galimybę dalyvauti NATO, ES šalių karių veteranų organizacijose ir jų renginiuose.

Lietuvos kariuomenės veterano vardas bus suteikiamas pagal Krašto apsaugos ministro patvirtintus Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatus.

Kariuomenės veterano vardo suteikimas sustiprintų ne tik kariuomenės potencialą, bet ir paskatintų jaunąją kartą eiti senelių, tėvų pramintais takais, nes pasiaukojimas ir ryžtas ginti Tėvynę ir pagarba tokiam asmeniui yra geriausios pilietiškumo ir patriotizmo pamokos. Kartu bus įgyvendintas 1990 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl Lietuvos kariuomenės veteranų. Tuomet, ypatingomis sąlygomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 1990 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 155 (V. Žin., 1990-06-20 Nr. 17-456) patvirtindama Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos uždavinius, pavedė rūpintis kariuomenės veteranais, karių ir jų šeimų socialinio aprūpinimo reikalais ir kt. Deja, iki šiol kariuomenės veteranais deramai pasirūpinta nebuvo. Taigi, atėjo laikas aukščiau minėto nutarimo nuostatas įgyvendinti.

L. Mažonas rašo (citatos pradžia): „ Su aukščiau nurodytu projekto tekstu kategoriškai nesutinkame. Manome, kad šį statusą gautu ir kariai, buvę priversti palikti tarnybą dėl sveikatos sutrikimo, susijusio su pareigu vykdymu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai (toliau LKKSS), kurie pagal LKKSS įstatus yra ir buvo:
asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos Pasipriešinimo 1940–1990 metu okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kario savanorio statusas: 1941 m. birželio sukilimo dalyviai, Vietinės rinktinės nariai, pokario partizanai ir kt.;
tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariai, pradėję tarnybą Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 2] d.;
asmenys, buvę Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento ir prie jo įsteigtų įstaigų (tarnybų) darbuotojais, pradėję tarnyba Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.;
buvę Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus darbuotojai, pradėję tarnybą Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.;
Lietuvos Šauliu sąjungos nariai, priimti į šią sąjunga iki 1991 m. rugpjūčio 21 d. ir pasižymėję 1991 m. sausio – rugpjūčio įvykių metu.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad veterano statusas turėtu būti teikiamas asmenims kūrusiems Lietuvos kariuomenę, t.y. LKKSS nariams.
LKKSS nariai buvo vienintelis branduolys, kurio dėka atsirado vėliau visos kitos struktūras ir kariniai vienetai. Šiai dienai vyksta istorinis iškreipimas ir bandoma tapatinti buvusius sovietinius karininkus, seržantus, puskarininkius, atėjusius tarnauti į Lietuvos karines struktūras po 1991 rugpjūčio 21 d. pučo, kurie iki tol sėkmingai tarnavo sovietinėje okupacinėje kariuomenėje ir tik viskam aprimus po 1991 rugpjūčio 21 d. pučo, pradėjo tarnyba Lietuvos kariuomenėje, todėl tapatinti juos ir suteikti tokiems asmenims Lietuvos kariuomenės veterano statusu, būtu nesąžininga atsižvelgiant į istorinę praeitį. Prašome tokiam siūlomam projektui nepritarti, ir atsižvelgti į mūsų pareikštas pastabas…“
(citatos pabaiga).

Gerbdamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narių nuomonę apie savo ypatingą misiją Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpyje bei pats aktyviai dalyvavęs atkuriant šią visuomeninę organizaciją, noriu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje veikia ir daugiau visuomeninių organizacijų, jungiančių karius veteranus, atsargos karininkus ir remiančias krašto apsaugą bei Lietuvos kariuomenę. Pavyzdžiui: Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija, Atlanto sutarties Lietuvos bendrija, LK Atsargos karininkų sąjunga, Karių veteranų asociacija, Lietuvos atsargos karininkų sąjunga, Lietuvos karių ir veteranų asociacija ir daug kitų Lietuvos krašto apsaugą remiančių nevyriausybinių organizacijų. Dalis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai nepriklauso.

Išskirti tik vienos visuomeninės organizacijos narius ir tik jų nariams, pagal įstatymo projekte siūlomą teisinį reguliavimą, suteikti Lietuvos kariuomenės veterano vardą kaip valstybės teikiamą vardą, būtų ne tik neteisinga, bet ir žalinga.

Tikiuosi, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narių supratimo ir teisingumo visų Lietuvos kariuomenėje tarnavusių ir tarnaujančiųjų karių atžvilgiu.

Pridedama:
1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 21, ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIVP-708) kopija.
2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas

 

Seimo narys                                                                   Arvydas Pocius


 

Paskelbta LKKSS veikla, VAS nariai.
 1. „…Tuomet, ypatingomis sąlygomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 1990 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 155 (V. Žin., 1990-06-20 Nr. 17-456) patvirtindama Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos uždavinius, pavedė rūpintis kariuomenės veteranais, karių ir jų šeimų socialinio aprūpinimo reikalais ir kt..“
  ————————————————-
  Valstybės žinios, 1990-06-20, Nr. 17-456 nutarimas „Dėl komercinės prekybos organizavimo“
  1. Neradau LRV 1990 m. gegužės 17 d. nutarime Nr. 155 ) (V. Žin., 1990-06-20 Nr. 17-456) „Dėl komercinės prekybos organizavimo“ užuominos, kur būtu kalbama apie veteranų rūpestį?!
  2.”Teikiamo įstatymo projekto aiškinamajame rašte pabrėžiau, kad karys yra Lietuvos valstybės gynėjas, prisiekęs ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai…”
  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymas (Lietuvos aidas, 1990-11-28, Nr. 132-0 ) 4 str. įtvirtinta priesaikos tekstas, tai apie kokia priesaiką galima kalbėti iki to laiko, juk įstatymais vadovaujamės, o ne poįstatyminiais aktais, kuriuose įtvirtinama diskriminacija politiniu pagrindu ir okupacinės kariuomenės karininkams suteikiamos privilegijos (LRV 1993 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 702., V.ž.1993-09-17, Nr. 46-923)”Dėl Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos karininkų tarnybos nuostatų patvirtinimo”, tada reikia pereiti prie ultimatyvių reikalavimų ir skelbti įstatymo nustatyta tvarka protesto akciją (sausą bado) ir kreiptis į JTO Žmogaus teisių komitetą (Ženeva) dėl diskriminacijos politiniu pagrindų ir iš to išplaukusių pasekmių!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *