Kviečiame registruotis į LKKSS šaudymo varžybas

2023 m. gegužės 18 d. organizuojamos LKKSS šaudymo varžybos.
LKKSS nariai ir komandos kviečiami registruotis iki gegužės 15 d. elektroniniu paštu lkkss.vas.info@gmail.com

LKKSS VAS valdybos
2023-03-01 posėdžio protokolo Nr. 15-22
2 priedas

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SĄJUNGOS NARIŲ
ŠAUDYMO ASMENINIU GINKLU VARŽYBŲ,
SKIRTŲ LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SĄJUNGOS
ATKŪRIMO 30-MEČIUI PAMINĖTI,
NUOSTATAI *

2023 m. kovo 1 d.
Vilnius

1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Paminėti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo 30-ąsias metines;
1.2. Populiarinti šaudymo sportą Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos (toliau – LKKSS) narių tarpe ir skatinti rengtis veiksmingam ginkluotam visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui;
1.3. Nustatyti taikliausiai kariuomenės kūrėją ir taikliausią varžybų komandą.

2. Organizavimas
2.1.  Varžybų organizatorius ir vykdytojas yra LKKSS VAS;
2.2.  Varžybų vyriausiasis teisėjas – Skirmantas Stražnickas;
2.3.  Sektorių teisėjai – Mindaugas Abaravičius, Petras Virvičius, Audrius Vareikis.
2.4. Šaudymas vyks asmeniniu ginklu (standartiniu pistoletu/revolveriu, kurio kalibras 7 mm ir daugiau; be optikos).
2.5. Varžybose dalyvauti gali LKKSS nariai, turintys galiojančius leidimus laikyti (nešioti) asmeninį ginklą (standartinį pistoletą/revolverį).

3. Dalyvių registracija
3.1. Būtina varžybų dalyvių išankstinė internetinė registracija adresu: lkkss.vas.info@gmail.com.
3.2. Registracija vyksta iki 2023 m. gegužės 15 dienos.
3.3. Registruojantis internetu būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę, ginklo leidimo Nr., ginklo pavadinimą ir modelį.

4. Vieta ir laikas
4.1 Varžybos prasideda Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų šaudykloje (Viršuliškių g. 36, Vilnius) 2023 m. gegužės 18 d. 17:00 val.

5. Dalyviai
5.1. Varžybose kviečiami dalyvauti visi LKKSS skyriai.
5.2. Varžybose gali dalyvauti tik LKKSS nariai, pateikę varžybų vyr. teisėjui LKKSS nario pažymėjimą ir galiojantį leidimą laikyti (nešioti) asmeninį ginklą (pistoletą/revolverį).
5.3.  Kiekvienas LKKSS skyrius gali suformuoti komandą iš 3 narių. Komandų skaičius neribojamas.
5.4. Dalyvių amžius ir lytis neribojami.

6. Mokestis
6.1 Starto mokesčio nėra.

7. Reglamentas
7.1. Atstumas – 20 m;
7.2. Taikmuo – kariuomenės taikmuo Nr. 11;
7.3. Šaudymo padėtys – stovint ir priklaupus;
7.4. Apranga – lauko uniforma arba civiliai drabužiai;
7.5. Bandomieji – 3 šūviai, padėtis nereglamentuojama, jiems skiriamas laikas 1 min. Atstumas nuo išeities pozicijos iki ugnies linijos 5 m. Atstumas nuo ugnies linijos iki taikmens – 20 m;
7.6. Įskaitytiniai – 10 šūvių, laikas – 180 sek. Ginklas su įdėta dėtuve su 5 šoviniais (keitiklis saugos padėtyje) prie diržo esančiame ginklo dėkle. Kita dėtuvė su 5 šoviniais šauliui patogioje vietoje.
7.7. Po komandos „Į ugnies pozicijas pirmyn!“ šaulys iš išeities pozicijos (25 m.) eina į ugnies liniją (20 m.) ir laukia vyr. teisėjo komandų. Pagal komandą užtaiso ginklą, o po komandos „Ugnis!“ stovėdamas šaudo į taikinį. Iššovęs 5 šūvius, šaulys savarankiškai pakeičia dėtuvę ir tęsia šaudymą priklaupęs ant vienos kojos.
7.8. Baigęs šaudyti šaulys garsiai praneša – „Šaudyti baigiau“ ir laukia vyr. teisėjo komandų. Visiems šauliams baigus šaudyti (arba praėjus 180 sek.), vyr. teisėjas komanduoja „Nutraukti ugnį!“, („Laikas!“).
7.9. Varžybų vyr. teisėjui sukomandavus – „Dėtuvę atjunk. Ginklą patikrink!“. Šaulys atjungia dėtuvę, patikrina ar ginkle neliko šovinys. Sektoriaus teisėjas garsiai praneša vyr. teisėjui – „Ginklas patikrintas“.
7.10. Iššovus po vyr. teisėjo komandos „Nutraukti ugnį!“, („Laikas!“) anuliuojami geriausi pataikymai (1 šūvis – 1 pataikymas, 2 šūviai – 2 pataikymai).
7.11. Užsikirtus ginklui, šauliui leidžiama pakartoti visą šaudymą.

8. Šaudymo tvarka ir bendrosios taisyklės
8.1. Atvykęs į varžybas šaulys susipažįsta su saugaus elgesio taisyklių reikalavimais ir pasirašo.
8.2. Šauliai šaudo pagal numerius, ištrauktus burtų keliu atvykus į varžybas.
8.3. Jei šaulys jam skirtu laiku nepasirodo šaudymo linijoje – šaudymo rezultatas įrašomas „0 taškų“.
8.4. Šauliai, turintys galiojančius leidimus laikyti (nešioti) asmeninį ginklą, gali dalintis tuo pačiu ginklu. Apie šaudymą vienu ginklu būtina informuoti registruojantis dalyvauti varžybose, nurodant abiejų šaulių, besidalinančių tuo pačiu ginklu, vardus ir pavardes. Jei ištraukę numerius šauliai,  kurie dalinsis tuo pačiu ginklu, patenka į vieną šaudymo pamainą, jų šaudymo laiką nurodo vyr. teisėjas.
8.5. Šauliams varžybų metu draudžiama šaudyti į kitų šaulių taikinius;
8.6.  Ugnies linijoje, šaudymo metu gali būti tik šaulys ir teisėjai.

9. Teisėjavimas. Teisėjai pasižada:
9.1. laikytis varžybų nuostatų ir stebėti, kad visi varžybų dalyviai jų laikytųsi;
9.2. sprendimus priimti sąžiningai ir nešališkai;
9.3. būti šalia ugnies linijos, už šaulio nugaros, kad galėtų objektyviai vertinti šaudymo eigą;
9.4. savo sprendimus skelbti garsiai ir aiškiai, kad šauliai ir kiti teisėjai girdėtų;
9.5. atidžiai išklausyti šaulių nusiskundimus;
9.6. su savimi turėti varžybų nuostatus;
9.7. paskelbti šaudymo rezultatus šalia esant šauliams;
9.8. kontroliuoti, kad žiūrovai netrukdytų šauliams;
9.9. patikrinti taikinius (ar jie atitinka reikalavimus) prieš šaudant;
9.10. stebėti, kad ginklai būtų laikomi ir nešiojami tinkamai, nekeltų pavojaus aplinkiniams;
9.11. vyr. teisėjas atsakingas už vadovavimą šaudymo varžyboms ir sklandų šaudymą.

10. Saugaus elgesio taisyklių reikalavimai. Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose, turi susipažinti su saugumo reikalavimais ir atvykę į varžybų vietą pasirašytinai įsipareigoja jų laikytis. Privaloma laikytis šių saugaus elgesio taisyklių reikalavimų:
10.1. visi ginklai, net neužtaisyti, turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojami dėkluose;
10.2. kai šaulys nesinaudoja ginklu, jį turi laikyti dėkle ar panašioje saugioje vietoje;
10.3. kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo;
10.4. užtaisyti ginklą, pradėti ir baigti šaudyti, eiti prie taikinių tik po vyr. teisėjo komandų;
10.5. šaudymo sektoriuje varžybų metu gali būti tik pakviesti šauliai ir teisėjai;
10.6. ginklai į ugnies liniją atnešami ir išnešami neužtaisyti ir tik dėkluose;
10.7. šaudymo sektoriuje ginklą laikyti nukreiptą tik taikinio kryptimi (nukreipti tik į taikinį arba taikinio kryptimi aukštyn ir žemyn);
10.8. šaudymo metu užstrigus ginklui, šaulys pašalina gedimą pats ir tęsia šaudymą. Negalėdamas pašalinti gedimo, nutraukia šaudymą ir lieka šaudymo vietoje, ginklą laiko nukreiptą taikinių kryptimi, informuoja teisėją apie gedimą ir laukia teisėjo nurodymų;
10.9.  šauliai šaudymo metu privalo dėvėti ausų apsaugas;
10.10. šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas.
10.11. nesilaikantiems šių taisyklių šauliams gali būti neleidžiama dalyvauti varžybose, arba sustabdomas dalyvavimas bei anuliuojami jau pasiekti rezultatai;
10.12. varžybose šaulys yra pilnai atsakingas už savo elgesį su ginklu bei prisiima pilną atsakomybę už savo elgesį nelaimingo atsitikimo metu.

11. Dalyviai diskvalifikuojami jeigu:
11.1. šaulys naudoja užtaisytą ginklą prieš vyr. teisėjo komandą „Ugnis“ ir po komandos „Nutraukti šaudymą“;
11.2. šaulys nesilaiko kitų šiuose nuostatuose įvardintų saugumo reikalavimų;
11.3. šaulys yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų medžiagų;
11.4. trukdo varžybų eigai;
11.5. viršijo nustatytą šūvių limitą;
11.6 teisėjas pastebi, kad šaulys nesportiškai elgiasi.

12. Rezultatai ir protestai
12.1. Iškart po šaudymo šaulys ir teisėjas apžiūri taikinį, teisėjas nustato ir užrašo rezultatą.
12.2. Pataikymai: į 80 mm apskritimą – 10 tšk.; į 160 mm apskritimą – 9 tšk.; į 240 mm apskritimą – 8 tšk.; į 300 mm apskritimą – 7 tšk.; daugiau kaip 300 mm (žaliame taikinio plote) – 6 tšk.
12.3. Jeigu yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnis rezultatas.
12.4. Jei šaulys, kurio taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, šaulys patvirtina tai parašu. Po šios procedūros jokie protestai dėl neteisingų rezultatų nepriimami. Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, turi iškart pakelti ranką ir sakyti „Protestuoju“.
Ginčams spręsti tariasi visi varžybų teisėjai. Vyr. teisėjas, pasitaręs su kolegomis, paskelbia galutinį sprendimą dėl šaudymo rezultatų.

13. Nugalėtojų išaiškinimas
13.1. Individualioje įskaitoje laimi šauliai surinkę daugiausiai taškų. Dviems šauliams surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą lemia didesnis 10-ukų, 9-ukų ir t.t. skaičius. Jeigu skaičiai sutampa, šauliai šaudo pakartotinai.
13.2. Komandinėje įskaitoje sumuojami visi kiekvienos komandos dalyvių rezultatai. Dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą laimi ta komanda, kurios dalyviai užėmė aukštesnes vietas individualioje įskaitoje.

14. Apdovanojimai
14.1. Taikliausią varžybų šaulį Lietuvos kariuomenės vadas apdovanoja savo prizu.
14.2. Antrąją vietą užėmęs šaulys apdovanojamas diplomu.
14.3. Trečiąją vietą užėmęs šaulys apdovanojamas diplomu.
14.4. Taikliausioji komanda apdovanojama LKKSS VAS valdybos įsteigtu prizu.
14.5 Apdovanojimai įteikiami 2023 m. gegužės 20 d. per Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

* Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus iki nustatytos varžybų pradžios.

Paskelbta LKKSS veikla, Skelbimai, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *