Uždegtos Vėlinių žvakės ant laisvės kovotojų ir kariuomenės kūrėjų savanorių kapų

1 komentaras
Gediminas Trakimas

Nuotrauka „Prie partizano Petkevičiaus-Narsuolio kapo Kaugonių kapinėse”. Iš B.Trakimo-Genelio atsiminimų: „Kartą eilinis Petkevičius-Narsuolis manęs paprašė, kad leisčiau aplankyti jam motiną Mijaugonių kaime. Narsuolis su Romu Petkevičiumi-Varnėnu nuėjo į Mijaugonis. Pakeliui įvyko kautynės su Žežmarių milicija. Narsuolį sunkiai sužeidė į galvą… Lygiai po paros Ožka Narsuolį be sąmonės išgabeno į sostinę. Ožka sugebėjo žmogų su peršauta galva paguldyti į ligoninę. Narsuolis po aštuoniolikos dienų atgavo sąmone. Kartą atėjo į ligoninę jo aplankyti Snieguolė. Jis jei pareiškė: „Šalia manęs guli čekistas. Jei manęs iš čia neišvesite, aš paimsiu jo ginklą ir nušausiu jį“…
Narsuolis liko laukti mirties, jį paslėpiau Kaugonių miške, apleistos sodybos kluone…
Viena sekmadienio rytą Snieguolei liepiau nueiti ir sužinoti, kaip jaučiasi Narsuolis… Tas kluonas vos gyvas, atidarant durys čirškėjo visokiais balsais, o viduje saulės spinduliai kryžiavosi kaip pasakoje. Snieguolei pasidarė kažkaip nejauku, lyg ir baimė apėmė. Kampe pastebėjusi ant šiaudų gulinti žmogų, pašaukė: „Narsuoli!“ Niekas neatsakė. Narsuolis gulėjo užsimerkęs, lupos praviros, apie akis ir lūpas ropojo musės…
Po daugelio metų sužinojau, kur jis palaidotas. Jį palaidojo žmonės Kaugonių kaimo kapinėse…“

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *