Leitenantas Jonas Valkiūnas
(1907 – 1976)

Jonas Valkiūnas<br /> 1907 – 1976

Gimė 1907 m. rugpjūčio 24 d. Medeikių k. Biržų vls. ir aps. Baigė Kauno „Pavasario“ aukštesniosios komercijos mokyklos 6 klases. 1928 m. lapkričio 1 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Nuo 1930 m. kovo tarnavo Ryšių batalione, nuo 1931 m. gegužės – Karo mokykloje raštvedžiu. 1935 m. rugsėjo 15 d. baigus Karo mokyklą suteiktas ryšių jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Ryšių batalioną.  1936 m. rugsėjo 14 d. priimtas į Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos – matematikos fakultetą. 1937 m. spalio 7 d. pakeltas į leitenantus. 1940 m. gegužės 29 d. perkeltas į 4 pėst. pulką.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 4 pėst. pulko ryšių kuopos būrio vadu. likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. spalio 3 d. paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso (ŠTK) 179 šaulių divizijos 259 šaulių pulko ryšių kuopos vadu.
Dalyvavo rezistencinėje kovoje, buvo Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus karinio štabo narys, prižiūrėjo radijo siųstuvą, kartu su ltn. Leonu Žemkalniu palaikė radijo ryšį su Vokietija.
1941 m. birželio 12 d. Vilniaus NKGB suimtas, kalintas Vilniuje, nuo rugpjūčio 23 d. – Gorkio kalėjime Nr.1, lapkričio 28 d. Gorkyje Maskvos sr. karo tribunolo nuteistas 20 metų lagerio ir 5 metams tremties. Vėliau tremtyje Karagandos sr., Kazachijoje. 1956 m. gegužės 30 d. paleistas. Sovietinei valdžiai neleidus gyventi Lietuvoje, gyveno Dnepropetrovske, Ukrainoje, kur 1976 m. liepos 16 d. mirė.

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 8 tomas, 177 p.