Apie karių tarnybai taikomus apribojimus, susijusius su politine ir kitokia veikla

Lietuvos kariuomenės Teisės departamento parengta atmintinė aktuali ir Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams

PRIMINIMAS KARIAMS
DĖL JŲ VEIKLAI TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMO VISUOMENEI

Atsižvelgiant į karių pilietinį aktyvumą ir socialumą, įskaitant ir dalyvavimą socialiniuose tinkluose, primename, kad LR Konstitucija visiems šalies piliečiams garantuoja žmogaus teises ir laisves. Jomis naudojantis privalu laikytis LR Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Karių naudojimasis teisėmis į privataus gyvenimo apsaugą, tarnybos vietos garantijas, poilsį ir laisvalaikį, susivienijimų laisves, gyvenamosios vietos pasirinkimą ir laisvą kilnojimąsi, tarnybinio būsto neliečiamybę, susirinkimų, grupinių peticijų, žinių skleidimo ir nuomonės reiškimo būdus įstatymais ir įstatymų patvirtintais statutais gali būti apribojamas, bet tik tiek, kiek yra būtina kario pareigoms atlikti, karinei drausmei ir paklusnumui bei tarnybos tikslams užtikrinti. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė kariui yra garantuojama ir nevaržoma.

Pažymime, kad siekiant prieš tai išvardintų tikslų LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 str. nustato tam tikrus karių tarnybai taikomus apribojimus, susijusius su politine ir kitokia veikla.

Tikrosios karo tarnybos kariams, išskyrus karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius, taip pat parengtojo rezervo karius, draudžiama dalyvauti politinėje veikloje, kuri apima:
a) narystę politinėje partijoje ar politinėje organizacijoje;
b) aktyvų karių dalyvavimą politinių partijų ir politinių organizacijų organizuotuose susirinkimuose ar kitokiuose viešuose veiksmuose, kuriais reškiamos politinės nuostatos ar politiniai reikalavimai arba kuriais tiesiogiai remiama politinė partija ar politinė organizacija;
c) karių politinius pareiškimus, straipsnius ar kalbas, kuriuose viešai reiškiamas nesutikimas su demokratiškai išrinktos valstybės valdžios (Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės) paskelbta ir vykdoma politika ar viešai keliami politiniai reikalavimai valstybės valdžiai.

Kariai gali dalyvauti asociacijų ir kitų nepolitinių susivienijimų veikloje, taip pat kitokioje nepolitinėje veikloje, kuria siekiama puoselėti moralines, tautines, patriotines ir pilietines demokratines vertybes, jei dalyvavimas tokioje veikloje netrukdo vykdyti tiesioginių kario pareigų.

Atsargos, dimisijos kariai, kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai, dalyvaudami politinėje veikloje neturi teisės jokiu būdu jos sieti su savo, kaip kario, statusu, daryti nuorodų į savo karinį laipsnį, dėvėti karinę uniformą.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad viešoji informacija yra tokia, kuri skirta skleisti viešai (LR Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 61 p.). Todėl karių pasisakymai socialiniuose tinkluose, priklausomai nuo jų pobūdžio ir privatumo nustatymų, gali būti įvertinti kaip vieši ir auditorijos priskirti prie krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos, kurioje tarnauja karys, oficialios informacijos. Tuo tarpu viešosios informacijos organizavimas KAS yra reglamentuotas krašto apsaugos ministro.

Pagal viešosios informacijos organizavimo KAS tvarką (patvirtinta 2003-07-09 ministro įsakymu Nr. V-735), informaciją apie krašto apsaugą, KAS institucijų veiklą, poziciją, įgyvendinamas ar planuojamas įgyvendinti programas, priimtus sprendimus, renginius bei įvykius visuomenei pagal savo kompetenciją gali teikti:
1. KAM vadovybė;
2. KAS institucijų vadovai;
3. visi KAS profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, bet tik suderinę su atitinkamos KAS institucijos vadovu ar jam pavedus.

Pažymėtina ir, kad Lietuvos karių etikos kodeksas numato karių pareigą ne tarnybos metu visur elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas ir savo elgesiu, drausme, kultūra būti pavyzdžiu kitiems asmenims bei visada prisiminti, kad pagal jo elgesį gali būti sprendžiama apie visą KAS.

Apibendrinant informuojame, kad įgyvendinant Konstitucijos garantuojamas teises ir viešai reiškiant nuomonę, įskaitant ir nuomonės reiškimą socialiniuose tinkluose, dalyvaujant viešuose renginiuose, kuriuose gali būti reiškiamos politinės nuostatos ar nesutikimas su demokratiškai išrinktos valstybės valdžios (Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės) paskelbta ir vykdoma politika ar viešai keliami politiniai reikalavimai valstybės valdžiai, pasirinktas nuomonės reiškimo būdas ar forma, neturėtų būti susiejama su kario statusu, kariniu laipsniu, karo tarnyba ar tarnybos vieta.  Be to, tokiuose renginiuose neturėtų būti dėvima karinė uniforma.

LK Teisės departamento informacija
2018-03-14

Paskelbta Skelbimai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *