Pasiūlymai LR piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos projektui

Kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateikti LKKSS (taip pat ir LKKSS VAS) bei LiGSA pasiūlymai ir pastabos Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ projektui, taip atsiliepiant į kovo 18 d. NSGK surengtų klausymų dėl šio projekto metu išreikštą NSGK pirmininko pageidavimą išreikšti „mintis raštu“:

Lietuvos Respublikos Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
Pirmininkui Gerb. p. Laurynui Kasčiūnui
ir komiteto nariams
2022-03-24
Vilnius

Dėl nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ patvirtinimo“ projekto patikslintos redakcijos (reg. Nr. 20-15027(4) )

Gerbiamas pone Komiteto Pirmininke,
gerbiamosios ir gerbiamieji komiteto nariai,

susipažinę su 2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Seime registruotu (Reg. Nr.XIVP-1308) Seimo nutarimo „Dėl nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ patvirtinimo“ projektu (toliau – strategija), teikiame šias pastabas ir pasiūlymus strategijos VIII skyriui:

 „VIII SKYRIUS
ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ GINKLUOTAM PASIPRIEŠINIMUI UGDYMO KRYPTIS

19. Darbotvarkės kryptis – taikos metu ugdyti žinias ir įgūdžius, sudarysiančius prielaidas organizuotam piliečių dalyvavimui ginkluotame pasipriešinime ir sėkmingos teritorinės gynybos užtikrinimui. Pagrindiniai piliečių dalyvavimo ginkluotoje gynyboje principai ir užduotys bus numatyti Valstybės gynybos plane. Krypties įgyvendinimo pažangos uždaviniai:

19.1. užtikrinti pradinio karinio parengimo švietimo įstaigose, profesinės karo tarnybos, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos, privalomosios pradinės karo tarnybos ir kariūnų tarnybos kaip pagrindinių piliečių karinio rengimo būdų įgyvendinimą;

19.2. įgyvendinant visuomenės ir šaulių karinį rengimą, prioritetą teikti LŠS koviniams būriams, asmenų ir jų organizacijų koviniams ginkluoto pasipriešinimo ir partizanų vienetams, siekiant, kad jų karinis rengimas atitiktų LK reikalavimus ir valstybės gynybos, o taip pat visuotinio ginkluoto ir partizanų pasipriešinimo poreikius, o karo padėties metu leistų LŠS koviniams būriams bei asmenų ir jų organizacijų koviniams ginkluoto pasipriešinimo ir partizanų vienetams sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir veikti pagal bendrą jų vadovavimo ir valdymo sistemą. Organizuoti visų sričių bei rūšių ginklų savininkų ir kitų šaulių karinį rengimą, iš anksto identifikavus jų dalyvavimą koviniuose asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo arba partizanų vienetuose (toliau – koviniai ginkluoto pasipriešinimo vienetai);

19.3. stiprinti LK, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ir vidaus tarnybos sistemos įstaigų ir kovinių ginkluoto pasipriešinimo vienetų, Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka priskirtų ginkluotosioms pajėgoms, sąveiką, LK toliau organizuojant jų bendrą karinį rengimą;

19.4. populiarinti LK ir karo tarnybą, bei visuotinį ginkluotą visuomenės pasipriešinimą, vykdyti verbavimo kampanijas, kuriomis siekiama skatinti savanorišką tarnybą LK arba dalyvavimą koviniuose ginkluoto pasipriešinimo vienetuose;

19.5. tobulinti savanoriškai karo tarnybą pasirinkusiųjų motyvacines priemones, plėtoti ryšius su savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių darbdaviais, siekiant sudaryti palankias sąlygas piliečiams suderinti karo tarnybą ir darbo veiklą;

19.6. populiarinti šaulio tarnybą, užtikrinti šaulių tarnybos ir darbo ar studijų suderinamumą;

19.7. sukurti kovinius ginkluoto pasipriešinimo vienetus, populiarinti ir skatinti kuo platesnį visuomenės dalyvavimą rengiantis visuotiniam ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui:

19.8. koviniai ginkluoto pasipriešinimo vienetai sudaromi teritoriniu principu, laikantis patikros, atrankos ir formavimo principų:

19.8.1 patikra. Valstybės įgaliotosios institucijos iš anksto atlieka asmenų ir jų organizacijų, pretenduojančių sudaryti kovinius ginkluoto pasipriešinimo ar partizanų vienetus, kandidatūrų lojalumo, patikimumo patikrą;

19.8.2 atranka. Lietuvos Kariuomenė ir kitos Lietuvos Ginkluotąsias pajėgas sudarančios institucijos iš anksto, gavusios teigiamus lojalumo ir patikimumo patikros rezultatus ir individualius tokių asmenų sutikimus (įsipareigojimus) dalyvauti koviniuose ginkluoto ar partizaninio pasipriešinimo veiksmuose, atlieka asmenų ir jų organizacijų, pretenduojančių sudaryti kovinius ginkluoto pasipriešinimo ar partizanų vienetus kompetencijų ir praktinių įgūdžių vertinimą bei atranką tolimesniam specializuotam pretendentų apmokymui ir parengimui;

19.8.3. formavimas. Lietuvos Kariuomenė ir kitos Lietuvos Ginkluotąsias pajėgas sudarančios institucijos iš patikros ir atrankos metu patvirtintų asmenų ir jų organizacijų kandidatūrų formuoja, t.y. sudaro kovinius ginkluoto pasipriešinimo arba partizanų vienetus, nustato jų struktūrą ir paskiria jiems vadovaujančius asmenis;

19.7. 19.9. plėtoti karo komendantų institutą, siekiant užtikrinti sklandų kovinių ginkluoto pasipriešinimo vienetų pasitelkimą ginkluotos gynybos užduotims vykdyti karo padėties metu;

19.8. 19.10. įtraukti į rengimą ginkluotam pasipriešinimui piliečius ir jų organizacijas, kurie karo padėties metu galimai sudarytų sudarys kovinius ginkluoto pasipriešinimo vienetus, sudarant galimybes susipažinti supažindinant juos su bendraisiais ir specialiaisiais ginkluotos gynybos principais, galimomis jų užduotimis, sudarant galimybes tinkamai pasirengti jų vykdymui, įgyti tam būtinas žinias bei lavinti reikiamus įgūdžius, dalyvauti bendrose pratybose su LK ir kitomis ginkluotąsias pajėgas sudarančiomis institucijomis ir ginkluotųjų pajėgų vienetais;

19.9. 19.11. sukurti kovinių ginkluoto pasipriešinimo vienetų ir partizanų vienetų sutartinį skiriamąjį ženklą, naudojamą karo padėties metu ir okupacijos atveju.“

Nepapildžius šio projekto mūsų siūlomomis nuostatomis, tiek Karo padėties įstatymo 2 bei 11 straipsniai dėl asmenų ir jų organizacijų kovinių vienetų organizavimo, tiek garsiai skambantys šios strategijos projekto teiginiai apie visuomenės rengimąsi visuotiniam ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, neturėdami praktinio įgyvendinimo mechanizmo gairių liks tik skambia deklaracija.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos kariuomenės vado 2021 m. patvirtintoje Karo komendantų veiklos koncepcijos 2 priede „Karo komendantūrų organizacinė struktūra“ yra numatyti karo komendantūrų struktūriniai pajėgumai, vienas kurių yra „kovinių asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetai“.

Su nuoširdžiausia pagarba,

 

Signataras Saulius Pečeliūnas,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atstovas ryšiams su Seimu

advokatas Arūnas Marcinkevičius,
Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas

Linas Ladiga
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas

 

Paskelbta LKKSS veikla, Pilietinė gynyba, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *