Prieš 30 metų suteikti pirmieji atkurtos Lietuvos valstybės karininkų laipsniai

Sveikiname gyvuosius, prisimename mirusius


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

POTVARKIS

1991 m. gruodžio 30 d. Nr. 1069p

Vilnius

Remiantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymu, suteikti krašto apsaugos karininkų laipsnius:

Pulkininko

Alfonsui Bajorui
Česlovui Braziuliui
Antanui Dulevičiui
Justinui Noreikai

Jonui Algimantui Paužoliui
Jonui Algirdui Veselkai
Norbertui Vidrinskui
Bronislovui Vizbarui
Pulkininko leitenanto

Virginijui Česnulevičiui
Jonui Gečui
Antanui Griškai
Česlovui Jezerskui
Vytautui Lukavičiui
Edmundui Kazimierui Musteikiui

Zigfridui Orentui
Antanui Šakaliui
Valdui Tutkui
Jonui Užurkai
Zenonui Vegelevičiui
Jonui Zylei
Majoro

Algimantui Aglinskui
Jonui Stasiui Borisevičiui
Audroniui Beišiui
Romualdui Dubickui
Arūnui Grabažiui
Algimantui Jurevičiui
Romanui Kečioriui
Romualdui Katinui
Vitui Antanui Kelevišiui
Petrui Maštavičiui

Alfonsui Motiejaičiui
Arvydui Pociui
Vilmantui Pliateriui
Klemensui Radzevičiui
Juozui Silevičiui
Šarūnui Vasiliauskui
Aleksandrui Gediminui Valinčiui
Virginijui Vilkeliui
Vaclovui Žagarui
Jonui Vytautui Žukui
Kapitono

Audriui Andrijauskui
Eldarui Achmedovui
Rimantui Baltušiui
Rolandui Banioniui
Sigitui Bartuškai
Antanui Bernotui
Sigitui Butkui
Arūnui Dudavičiui
Vyteniui Eigeliui
Rimantui Gasparavičiui
Algirdui Geniui Alfonsui
Jonui Grinevičiui
Alfonsui Gudašiui
Vaclovui Jazerskui
Juozui Vytautui Juocevičiui
Bronislovui Juozaičiui
Gediminui Jurčiukoniui
Pranui Kasteckui
Laimuntui Kleinauskui
Gintautui Kopalinskui
Edmundui Kučiauskui
Vytautui Latviui
Vytautui Linkevičiui

Rimvydui Mačėnui
Kaziui Aloyzui Mickevičiui
Albinui Minkevičiui
Romanui Osipovui
Vytautui Pečiūrai
Zigmui Polinauskui
Jonui Purliui
Povilui Sapkauskui
Povilui Skriveliui
Vytautui Smagurauskui
Petrui Šlivinskui
Arnoldui Taujanskui
Jonui Uogintui
Algiui Vaičeliūnui
Mindaugui Vaidilai
Kęstučiui Kostui Vaitoniui
Romualdui Vaitulevičiui
Vytautui Leonui Valikoniui
Vitui Velioniškiui
Sauliui Veprauskui
Jonui Zaturskiui
Povilui Žilinskui
Vyresniojo leitenanto

Jurui Abromavičiui
Gintautui Akeliui
Juozui Augučiui
Alvydui Balandai
Kęstučiui Bepirščiui
Valdemarui Beržinskui
Mindaugui Budriui
Antanui Burokui
Artūrui Chrapko
Vytautui Čepukui
Vidui Čepuliui
Rimantui Damanskui
Jurgiui Dapšiui
Vytautui Devyžiui
Eimantui Dubauskui
Gintarui Dubickui
Vytautui Gečiauskui
Vytautui Vaclovui Geštautui
Remigijui Girdvainiui
Valentinui Guršniui
Algimantui Imbrasui
Valdui Jakštui
Stanislovui Janusui
Algirdui Jasiulioniui
Dariui Kalibatui
Liutaurui Kavaliūnui
Rimgaudui Kazėnui
Algirdui Kiburiui
Virginijui Kirvaičiui
Valdui Kiveriui
Evaristui Kleiviniui

Viktorui Liepiniui
Pauliui Likšai
Algiui Liorentui
Algiui Mateikai
Majeriui Milevičiui
Eugenijui Misiukevičiui
Gediminui Mizarui
Alfredui Oleinikui
Mykolui Palubeckui
Algirdui Petraičiui
Antanui Plieskiui
Valerijui Pontežiui
Vidmantui Poškaičui
Gintautui Rapnikui
Romanui Satkui
Antanui Sirtautui
Antanui Staliūnui
Audriui Stonkui
Edmundui Survilui
Eugenijui Šepečiui
Laimučiui Pauliui Šilingui
Česlovui Šlegaičiui
Albinui Tamulaičiui
Rimui Valentinui Vaišvilai
Valdui Velavičiui
Valdui Vitui
Vytautui Vyšniauskui
Juozui Adomui Zarambai
Jonui Žališkevičiui
Baliui Žilanui
Arvydui Žukauskui
Leitenanto

Andriui Almaniui
Genovaitei Augaitytei
Tomui Balkevičiui
Aurelijui Baužai
Gintarui Berkevičiui
Jonui Bukui
Mindaugui Butkiui
Renatui Chrimliui
Artūrui Čaplikui
Stasiui Čiužui
Artūrui Daunoravičiui
Regimantui Diržinauskiui
Gyčiui Dominaičiui
Redui Gečui
Vitalijui Gotoveckiui
Rimantui Gvazdauskui
Robertui Gudavičiui
Artūrui Indičianskiui
Dainiui Janėnui
Remigijui Juknai
Sauliui Jusevičiui
Dangirui Kacevičiui
Antanui Kadžioniui
Eugenijui Kamerūnui
Dainiui Kazlauskui
Valdui Kibartui
Reginai Marijai Klimenkienei
Jurijui Klincevičiui
Edmundui Klusui
Rimutei Kreivytei
Stanislovui Krištopaičiui
Editai Kurienei
Gražinai Kurpytei
Edvardui Kūrai
Kęstučiui Leonavičiui
Rimui Litvinui
Gintarui Lukošiui
Audriui Marcinkevičiui
Raimundui Matulaičiui

Algirdui Meškauskui
Petrui Milkintui
Romui Mintautui
Arvydui Mitrikevičiui
Sauliui Paliuliui
Kostui Piliponiui
Algirdui Ramanauskui
Arvydui Sirvydžiui
Arūnui Stašaičiui
Juozui Edvardui Svetlauskui
Raimundui Šepečiui
Algirdui Šiauliui
Ginui Šivickui
Kęstučiui Štarui
Petrui Švedarauskui
Sauliui Titui
Kęstučiui Trakimui
Auksei Treinytei
Klaidui Toliui
Daliui Tolučiui
Arūnui Tumpai
Aldonai Ulbienei
Šarūnui Užusieniui
Rimvydui Vaitiekūnui
Sigitui Vaitulioniui
Sauliui Valadkai
Dangiui Valiukui
Algiui Veikšiui
Valdui Vėlavičiui
Arūnui Virbilai
Jonui Zajančkauskui
Gintautui Zaurai
Gintautui Zenkevičiui
Stasiui Žeguniui
Sigitui Žostautui
Arnoldui Žukauskui
Arūnui Žukui
Virginijui Žvinkliui
Jaunesniojo leitenanto

Mindaugui Abaravičiui
Arūnui Abraičiui
Identui Adomaičiui
Gintarui Ališauskui
Gintarui Ąžuolaičiui
Rimantui Aukštuoliui
Gintautui Balakui
Romualdui Balceriui
Romualdui Baivočiui
Zenonui Bartusevičiui
Algiui Berentui
Robertui Bertašiui
Arnoldui Beržinskui
Gintarui Biekšai
Arvydui Bieliūnui
Kęstučiui Bieliūnui
Daliui Boguševičiui
Gintarui Brusokui
Vytautui Bubeliui
Sauliui Bučinskui
Romui Chodosevičiui
Audriui Cereškai
Virginijui Dargužiui
Vytautui Daunoravičiui
Petrui Dedūrai
Audriui Demeniui
Kęstučiui Didžiuliui
Jonui Dirginčiui
Algirdui Dunaičiui
Tadui Durgolcui
Jonui Dusevičiui
Artūrui Gailiui
Sauliui Gaižauskui
Česlovui Gastilavičiui
Romui Gecevičiui
Algirdui Germanavičiui
Česlovui Germanavičiui
Artūrui Gimžauskui
Vytautui Giniotui
Raimondui Girniui
Juozapui Griguolai
Arūnui Griškevičiui
Albinui Grubiui
Zigmui Gulbinui
Mariui Ramūnui
Inkėnui Romualdui
Ivanauskui Klaidui
Jankūnui Rimantui
Jočiui Povilui Jokubauskui
Gediminui Jonikui
Rimantui Jovaišui
Jonui Juodžiui
Sigitui Juozaičiui
Rimantui Jurgaičiui
Viršinijui Jurevičiui
Jonui Jurkynui
Antanui Kanapieniui
Rimui Karkai
Rimantui Karlui
Gediminui Kastanavičiui
Gintarui Kastickui
Dariui Katinui
Arvydui Kilui
Vladimirui Kovalenkai
Henrikui Krivickui
Romui Kuncai
Algirdui Kunigiškiui
Šarūnui Kunickui
Valentinui Lapinskui
Almantui Laučiui
Eimantui Leščinskui
Algimantui Letenauskui
Antanui Lobeckiui
Leonui Lukoševičiui
Rolandui Lukšui

Artūrui Majauskui
Sauliui Makseliui
Sauliui Margiui
Kęstučiui Markevičiui
Eugenijui Martinkui
Jonui Maskvyčiui
Juozui Miliušiui
Kęstučiui Mincei
Ramūnui Misiūnui
Vytautui Ničajui
Albinui Palevičiui
Algirdui Palioniui
Feliksui Paulauskui
Stasiui Pečiuliui
Valdui Pempei
Romui Petrikui
Dariui Plumpai
Algirdui Pociui
Ričardui Pociui
Romualdui Polėkui
Vytautui Potapovui
Sigitui Pranckūnui
Česlovui Pukėnui
Petrui Pumpučiui
Laimučiui Pupcikiui
Žilvinui Pupkui
Edmundui Pupšiui
Algirdui Putnai
Artūrui Pūčiui
Andrejui Ralovccui
Romui Reutui
Valdui Ribakui
Justinui Rimeikiui
Robertui Rinkevičiui
Laimonui Rutkauskui
Rolandui Ruzgiui
Juozui Simonavičiui
Robertui Simonavičiui
Dainiui Skėraičiui
Pauliui Sokolovui
Raimundui Sokolovui
Leonui Stonkui
Skirmantui Stražnickui
Rimui Striškai
Sauliui Stulpinui
Artūrui Surgailiui
Kęstučiui Sutkui
Žydrūnui Sadauskui
Valdui Šiaučiuliui
Arvydui Šidlauskui
Viliui Šilui
Broniui Šlakailiui
Valentinui Šležui
Arūnui Šliogeriui
Mariui Smitui
Kęstučiui Šukiui
Robertui Šukiui
Česlovui Talačkai
Gintarui Tamašauskui
Broniui Tartėnui
Egidijui Timinskui
Gediminui Trakimui
Nerijui Treiniui
Jevgenijui Tukai
Dariui Užkuraičiui
Kęstučiui Vasiliauskui
Stanislovui Vaštakui
Vladui Važnevičiui
Vilmantui Vcrpetinskui
Gintarui Vidzickui
Pauliui Zubiui
Andriui Zerlauskui
Loretui Žėkui
Zbignevui Žulonui
Jūrų kapitono

Jevgenijui Miliauskui

Atsargos pulkininko

Algimantui Vaitkaičiui

Atsargos pulkininko leitenanto

Vytautui Jurgiui Kadžiui

Ciriliui Norkui
Atsargos majoro

Stanislovui Adamoniui
Vaclovui Balčiūnui

Kęstučiui Antanui Litvinavičiui
Kazimierui Algimantui Skrinskai
Atsargos kapitono

Bernardui Andrukaičiui

Rimantui Čypui
Atsargos vyresniojo leitenanto

Algiui Juozui Markūnui

Rimantui Šapokai
Atsargos leitenanto

Jeronimui Liveikiui
Rimvydui Mintautui

Petrui Ramanauskui
Atsargos jaunesniojo leitenanto

Jonui Rupšiaukiui

Dimisijos pulkininko leitenanto

Antanui Gasparui
Pranui Gužaičiui

Juozui Kruopiui
Dimisijos majoro

Vytautui Baranauskui
Vincui Butkui
Alfredui Butvilui
Eugenijui Mykolui Jakimavičiui

Aleksandrui Jankui
Zenonui Kojeliui
Algirdui Milevičiui
Mykolui Orbakui
Dimisijos kapitono

Romualdui Barauskui

Dimisijos vyresniojo leitenanto

Rimgaudui Antanui Račkauskui

Dimisijos leitenanto

Eugenijui Eitminavičiui

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS   G. VAGNORIUS

______________

Paskelbta Naujienos, Trečioji banga, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *